Vind i kombination med snöfall i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Tillstånd natura 2000-område

Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även åtgärder utanför området om det kan påverka miljön inne i Natura 2000-området.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området. Det kan till exempel handla om grumlande åtgärder uppströms i ett vattendrag eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom området.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan. Du hittar bevarandeplaner i Naturvårdsverkets karta över skyddad natur:

Natura 2000-områden i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Hjälp för att använda kartverktyget Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Exempel på när tillstånd kan behövas:

 • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
 • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
 • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten.

Ingen avgift för ansökan om tillstånd

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Utgå från områdets bevarandeplan

När du bedömer om åtgärden är tillståndspliktig eller inte bör du använda dig av områdets bevarandeplan. Den berättar vilka naturtyper och/eller arter som skyddas i området.

Bevarandeplaner för Natura 2000-områden i Västerbotten

Så här ansöker du om tillstånd

Du lämnar in en ansökan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Länsstyrelsen.

Verksamhetsutövaren ska göra en bedömning om det finns risk för att verksamheten på ett betydande sätt kan påverka de arter eller de livsmiljöer som är skyddade i området för verksamheten. Om risken finns ska tillstånd sökas.

 1. Inledande samråd med Länsstyrelsen. Inför samrådet skall ni kunna presentera information som ska visa:
  - vilket Natura 2000 område som berörs
  - läget på en karta och fastighetsbeteckning
  - omfattning och utformning av verksamheten
  - förutsedd miljöpåverkan på Natura 2000- objektet för just er verksamhet
 2. Länsstyrelsen avgör om verksamheten eller åtgärden innebär en betydande miljöpåverkan eller inte. Om det innebär en betydande miljöpåverkan måste en utförligare miljökonsekvensbeskrivning tas fram och ett utökat samråd (enligt 6 kap. 5 § mb) genomföras.
 3. Ansökan tillsammans men en miljökonsekvensbeskrivning (enligt 6 kap. 4 § 3,4 stycket mb) skickas in till Länsstyrelsen.
 4. Länsstyrelsen godkänner MKB: n, direkt eller efter kompletteringar.
 5. Länsstyrelsen prövar ärendet och beslutar om tillstånd kan medges samt beslutar om eventuella villkor.

 • Vad ansökan gäller (Ansökan om tillstånd för (ange planerad verksamhet/åtgärd) i / i anslutning till Natura 2000-området xx).
 • Namn och adress på sökanden.
 • Syftet med åtgärden.
 • Redogörelse för de åtgärder du planerar och eventuella försiktighetsåtgärder.
 • Tidpunkt för åtgärden.
 • Fastighetsbeteckning, fastighetsägare och kommun.
 • Karta över området, både översiktskarta och detaljkarta.
 • Beroende på vad du ska göra och på storleken av det du planerar kan det behövas fler uppgifter.

Syftet med ansökan och MKB: n är att vara ett beslutsunderlag inför Natura 2000-prövningen. MKB: n ska innehålla de uppgifter som behövs för prövningen av tillståndet. Länsstyrelsen får bara bevilja tillstånd för åtgärder som ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter varken skadar de skyddade naturtyperna eller försvårar bevarandet av de skyddade arterna.

MKB: n skall belysa och bedöma verksamhetens eller arbetsföretagets påverkan på livsmiljöerna och arterna samt om det ger en betydande skada på livsmiljöerna eller betydande störning på arterna.

Till er hjälp vid bedömningen har ni tillgång till områdets bevarandeplan. Den beskriver varför området är skyddat, vilken status livsmiljöerna och arterna i området har och hur hotbilden ser ut, samt vilka bevarandemål som finns. Ni kan så klart också behöva ta hjälp av annan litteratur för att kunna bedöma hur den planerade verksamheten kan påverka livsmiljöerna och/eller arterna.

 • Projektbeskrivning
 • Områdesbeskrivning:
  - Beskriv förhållandena på platsen (hur ser det ut/vilken markanvändning/naturtyp osv).
  - Vilka naturtyper finns utpekade i eller i anslutning till Natura 2000 området?
  - Vilka arter finns utpekade i området?
 • Beskriv alternativa lokaliseringar. Om alternativ saknas, motivera varför det saknas.
 • Beskriv alternativa metoder för utförandet.
 • Beskrivning av miljöeffekterna:
  - Vilka blir de direkta och indirekta effekterna på Natura 2000-områdets naturtyper och arter av verksamheten/åtgärden?
  - Beskriv kumulativa effekter, dvs finns andra planerade eller pågående verksamheter/åtgärder som kan påverka området.
  - Vilka konsekvenser kommer verksamheten ha på bevarandet av naturtyperna och arterna i området?
  - Beskriv vilka åtgärder som planeras för att minska eller avhjälpa eventuella skadliga verkningar.
 • Bifoga gärna foton från platsen.

Natura 2000-områden i Västerbotten

Se om ett område ligger inom Natura 2000 i Västerbottens webbGIS:

Västerbottenskartan Länk till annan webbplats.

Kontakt