Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng. Det gäller även om det är din egen mark.

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel:

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • elcykel
 • bandvagn
 • snöskoter.  

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Det finns generella undantag från förbudet mot terrängkörning. Undantagen kan kräva markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt. 

Det generella undantaget gäller för:

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • den som ska hämta fälld björn, hjort, vildsvin eller älg.

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling.

Du kan söka dispens för att:

 • köra motorfordon på barmark eller på snötäckt mark
 • medföra vapen på terrängfordon
 • jaga från motorfordon

Regler för vapen på terrängfordon

Det är förbjudet att transportera vapen på terrängfordon enligt jaktförordningen.

I Västerbotten finns ett generellt undantag. Här får du transportera vapen klass 3 och 4 på snöskoter i terräng under vissa villkor. För transport av klass 1 och 2 vapen behöver du ansöka om dispens.

Villkor för att medföra klass 3 och 4 vapen på terrängfordon

Undantaget gäller endast kulvapen och kombinationsvapen i klass 3 och 4 samt hagelvapen och endast för transport av jaktvapen till och från jaktområde i Västerbotten.

 • Transport av vapen på snöskoter får endast ske vid snöföre.
 • Området där jakten ska bedrivas måste vara minst 5 km från närmsta farbara bilväg, järnvägsstation eller annan anslutningsplats.
 • Vapen får endast transporteras en gång tur och retur per jaktdag, men inte mellan olika jaktområden under samma jaktdag.
 • Jakten får inte påbörjas närmare fordonet än 300 meter.
 • Vapnet ska förvaras oladdat under färd i väl tillslutet fodral samt nedpackat eller fastbundet. Vital del (slutstycke, underbeslag och dylikt) ska förvaras åtskilt från vapnet.
 • Vapnet får inte packas upp eller göras funktionsdugligt under färd.

Du får endast köra terränghjuling på skogsbilväg och snöskoter på oplogad skogsbilsväg om vägägaren godkänt detta. Då får du medföra vapen (alla klasser) på fordonet.

Ansök om dispens

Använd vår e-tjänst för att ansöka om dispens från terrängkörningsförbudet.

Ansök via post

Skriv ut och fyll i blanketten:
Ansökan om dispens för terrängkörning på barmark eller snötäckt mark, medföra vapen på terrängfordon eller jaga från terrängfordonPDF

Posta ansökan till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Det gäller framför allt i fjällen. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.

Snöskoterkörning omfattas inte av allemansrätten och du har därför ingen självklar rätt att köra på annans mark. Som skoterförare bör du i första hand köra på markerade skoterleder. För allmänna skoterleder ansvarar oftast Länsstyrelsen eller kommunen. Vissa skoterleder sköts av skoterklubbar eller andra aktörer.

Även på skoterleder ska du tänka på att köra varsamt. Om snötäcket är så tunt eller löst att skotern kommer i kontakt med marken räknas det som barmarkskörning, vilket inte är tillåtet.

Skotertrafik förbjudet i vissa områden

Det är förbjudet att köra snöskoter i Björnlandets nationalpark och i vissa av länets naturreservat.

Reglering för skoterkörning i Västerbottens läns fjällområde (observera att led E8 i beslutet inte gäller)PDF

Kartor för terrängkörningsregleringPDF

Förbud från och med 5 maj – majförbudet

Skotertrafik på statens mark i fjällen, väster om odlingsgränsen, är förbjudet i Västerbottens län från och med 5 maj varje år.

Majförbudet gäller även vatten som i sin helhet ägs av staten. Undantaget är sjöarna:

 • Ransarn
 • Virisen
 • Överstjuktan
 • Stora Tjulträsket

För dig som är folkbokförd väster om odlingsgränsen finns också ett undantag. Du får köra på allmänna skoterleder och ta dig till vatten där du har fiskeupplåtelse.

Tillfälliga förbud att köra skoter

Kommunen eller Länsstyrelsen kan besluta om tillfälliga förbud att köra skoter i områden och längs skoterleder med hänsyn till bland annat rennäring, friluftsliv eller djurliv. Besluten kungörs i lokaltidningen och här på Länsstyrelsens webbplats.

Karta över tillfälliga avstängningar (Skoterwebben)länk till annan webbplats

Aktuella tillfälliga förbud:

Just nu finns inga tillfälliga förbud att köra skoter i länet.

Fyll i din e-postadress om du vill prenumerera på nyheter om aktuella skoteravstängningar. Du får uppdateringar via e-post.

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.

Vilka farleder som är allmänna farleder framgår av sjökort och Sjöfartsverkets förteckning över allmänna farleder.

Förteckning över allmänna farleder finns i kungörelse 2013:4 hos Sjöfartsverketlänk till annan webbplats

Du kan också kontakta Sjöfartsverket eller Transportstyrelsen för att få reda på vilka allmänna farleder som finns. Det är viktigt att tänka på att hamnområden och kommunala fritidsbåtleder inte är allmänna farleder och du får alltså inte köra vattenskoter inom dessa områden. Polisen och Kustbevakningen är ansvariga för tillsynen av vattenskoterkörning.

Bestämmelserna om användning av vattenskoter finns bland annat i vattenskoterförordningen. Det är dock oklart om våra svenska regler överensstämmer med gällande EU-lagstiftning och EU:s krav. I väntan på klara besked gör svenska myndigheter inte någon tillsyn enligt vattenskoterförordningen. Däremot utövas tillsyn enligt sjölagen och andra tillämpliga lagar och förordningar.

Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter hos riksdagenlänk till annan webbplats

Sjölag (1994:1009) hos riksdagenlänk till annan webbplats

Vattenskotrar betraktas sjörättsligt som alla andra båtar. Det betyder att du som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns i sjölagen om hänsynstagande, uppträdande till sjöss, nykterhet och hastighet. Likaså gäller miljöbalkens bestämmelser om buller, skyddade områden och skyddade arter även för dig som vattenskoterförare.

Var får du köra vattenskoter i Västerbotten?

Allmänna farleder i Västerbotten

Det är generellt tillåtet att åka inom 300 meter på var sida om farledsmarkering men inte närmare land än 100 meter. I Västerbotten finns det åtta områden med ytterligare begränsning för farleder:

Kontakt