Dispens och tillstånd för övriga naturskydd

På denna sida kan du ska ansöka om dispens för naturreservat, nationalpark, naturminne eller djur- och växtskyddsområde.

Dina uppgifter(om annan än sökande)

Ansökan avserOm åtgärden avser byggnad, ange typ av åtgärd:
Om åtgärden avser byggnad, ange typ av åtgärd:
Dispens/tillstånd söks från följande skyddade områdens föreskrifter: * (obligatorisk)
Dispens/tillstånd söks från följande skyddade områdens föreskrifter:


Sök upp aktuellt område via kartverktyget Skyddad natur: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

Om åtgärden avser brygga, ange typ av åtgärd:
Om åtgärden avser brygga, ange typ av åtgärd:
Beskriv anläggningen eller anordningen

Beskriv åtgärden
Ange om arbete omfattar arbete i vatten eller körning på barmark i terräng:
Ange om arbete omfattar arbete i vatten eller körning på barmark i terräng:Till exempel storlek, material, placering, behov av att gräva, fylla ut.

Nuvarande användning, byggnader, typ av miljö.

Exempelvis säkerhetsavstånd, körskador, markpåverkan, hantering av massor.

Beslut om dispens får meddelas endast om intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning på naturreservatet eller på något annat område. Innebär ansökan ett intrång i ett naturvärde ska verksamhetsutövaren kompensera skadan på naturvärdet genom exempelvis nyskapande skydd, restaurering, skötsel av ett område eller åtgärder att öka områdets skyddsvärden.Ansökningsavgift
När du lämnat in din ansökan kommer Länsstyrelsen att skicka ett meddelande till dig om att betala avgiften. Prövningen påbörjas först efter att betalning skett.
Gör ingen åtgärd innan vi gett dig dispens.
Du får inte börja arbetet innan du fått dispens. Vänta därför med att riva befintliga byggnader eller påbörja förberedelsearbeten.
Ange vilka bilagor du skickar in: * (obligatorisk)
Ange vilka bilagor du skickar in:
E-posta bilagorna till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller posta till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå.

Kontakt