Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Du kan söka bidrag för lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, i första hand genom att minska transporten av kväve och fosfor till havet. Åtgärder kan genomföras vid sjöar, vattendrag och kustvatten.

Arbetet kan omfatta samordning, utredning och åtgärder i syfte att minska övergödning samt nå god ekologisk status i ytvatten eller god miljöstatus i havsmiljön. Bidragen kan sökas av kommuner, ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa.

Ansök om LOVA-bidrag

 1. Fyll i ansökan som du hittar hos Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats.
 2. Skicka ansökan digitalt till vasterbotten@lansstyrelsen.se

  Eller posta den till:

  Länsstyrelsen Västerbotten
  901 84 Umeå

Bidraget får användas till:

 • Åtgärder mot övergödning med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
 • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön.
 • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).
 • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen, till exempel fiskvägar för att förbättra konnektiviteten i vattendrag eller biotopvård för att förbättra morfologiska förhållanden.

LOVA-åtgärder syftar till att främja arbetet med miljömålen, bland annat Ingen övergödning.

För frågor och information om LOVA-bidrag: lova.vasterbotten@lansstyrelsen.se

Kontakt