Tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Länsstyrelsen ger stöd, råd, samordnar, följer upp och utvärderar kommunernas tillsyn. Detta kallas för tillsynsvägledning.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna i den tillsyn de gör enligt miljöbalken. Tillsynsvägledningen finns till för att tillsynen ska vara lika i hela landet, för att den ska vara effektiv och för att uppfylla miljöbalkens syfte.

Länsstyrelsen har en plan för tillsynsvägledningen. Planen gäller i tre år och ses över vid behov, men minst en gång varje år.

Tillsynsvägledningsplan för Västerbotten

Länsstyrelsens tillsynsvägledning

Länsstyrelsens tillsynsvägledning består av tre delar:

 • stöd och rådgivning
 • samordning
 • uppföljning och utvärdering.

Stöd och rådgivning

Stöd och rådgivning ger vi genom att besvara frågor, skapa nätverk för olika tillsynsfrågor, ordna utbildningar och samverkansträffar för att utbyta erfarenheter.

Samordning

Det finns samverkansgrupper för att diskuteras aktuella frågor och bedömningsgrunder. Tillsammans med kommunerna genomför vi gemensamma projekt inom tillsyn. Vi arbetar också för att förebygga miljöbrott tillsammans med polis, åklagare och kommuner.

Uppföljning och utvärdering

Länsstyrelsen följer upp och utvärderar kommunernas arbete med tillsyn. Vi granskar om kommunerna uppfyller de lagkrav som finns. Vi kan till exempel skicka ut enkäter och göra besök hos miljö- och hälsoskyddskontoren.

Inom vilka områden ger Länsstyrelsen tillsynsvägledning till kommunerna?

Länsstyrelsen ger tillsynsvägledning enligt miljöbalken inom bland annat följande områden:

 • områdesskydd
 • strandskydd
 • vattenskydd
 • miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • enskilda avlopp
 • förorenade områden
 • kemikalier
 • avfall
 • buller
 • energi.

Andra myndigheter som ger tillsynsvägledning

 • Naturvårdsverket
 • Svenska kraftnät
 • Boverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Kemikalieinspektionen
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Riksantikvarieämbetet
 • Skogsstyrelsen
 • Socialstyrelsen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Strålsäkerhetsmyndigheten.

Tillsyns- och föreskriftsrådet (TOFR) samordnar de myndigheter som bedriver tillsyn. På Naturvårdsverkets webbplats kan du hitta mer information om rådet.

Tillsyns- och föreskriftrådet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.


Område

Kontaktuppgifter

Artskyddsfrågor, biotopskydd

Eva-Britt Olofsson
Telefon: 010-225 43 96
Skicka e-post till Eva-Britt

Auktorisation bilskrotare

Leena Saedén
Telefon: 010-225 43 99

Skicka e-post till Leena

Avfall, deponier

Anna Rudolfsson

Telefon: 010-225 45 72

Skicka e-post till Anna

Avfallstransporter

Emma Hägglund
Telefon: 010-225 45 74
Skicka e-post till Emma

Avloppsreningsverk

Hans Sandberg

Telefon: 010-225 43 91
Skicka e-post till Hans

Bearbetningskoncessioner

Lena Clausén

Telefon: 010-225 43 78

Skicka e-post till Lena

 

Joacim Jacobsson

Telefon: 010-225 43 82

Skicka e-post till Joacim

Dammsäkerhet

Länsstyrelsen Västerbotten

(gruv- och kraftverksdammar)

Telefon: 010-225 40 00

Skicka e-post till Länsstyrelsen

Dispenser från deponeringsförbud

Länsstyrelsen Västerbotten
Telefon: 010-225 40 00
Skicka e-post till Länsstyrelsen

Ekologisk kompensation

Anna Lejon
Telefon: 010-225 44 62
Skicka e-post till Anna Lejon

Ekonomiska säkerheter

Leena Saedén
Telefon: 010-225 43 99
Skicka e-post till Leena


Johanna Fjällström (vindkraft)
Telefon: 010-225 43 79
Skicka e-post till Johanna

Fiskodlingar

Johan Reinklou
Telefon: 010-225 44 04
Skicka e-post till Johan

Flygplatser

Emma Hägglund
Telefon: 010-225 45 74
Skicka e-post till Emma

Förbränningsanläggningar

Isabell Larsson
Telefon: 010-225 45 78
Skicka e-post till Isabell

Förorenade områden
Förorenade områden,

samordnare förorenade områden

Johanna Hedlund

Telefon: 010-225 44 05

Skicka e-post till Johanna Hedlund

 


Anna Pallin

Telefon: 010-225 44 11

Skicka e-post till Anna Pallin


Gruvor (tillsyn miljöfarlig verksamhet)

Mari Boström
Telefon: 010-225 43 83

Skicka e-post till Mari

  

Linnea Melin
Telefon: 010-225 43 93
Skicka e-post till Linnea


Isabell Larsson

Telefon: 010-225 45 78

Skicka E-post till Isabell

Husbehovstäkter

Erland Sköllerhorn

Telefon: 010-225 44 01

Skicka e-post till Erland

 

Leena Saedén
Telefon: 010-225 43 99
Skicka e-post till Leena

 

Camilla Jonsson

Telefon: 010-225 43 84

Skicka e-post till Camilla Jonsson


Maria Larsson
Telefon: 010-225 45 76
Skicka e-post till Maria Larsson


Hälsoskydd (tillsynsvägledning)

Hans Sandberg

Telefon: 010-225 43 91
Skicka e-post till Hans

Kemikalietillstånd

Mari Boström
Telefon: 010-225 43 83
Skicka e-post till Mari

Markavvattning

Anna Lejon

Telefon: 010-225 44 62

Skicka e-post till Anna Lejon


Eva-Britt Olofsson
Telefon: 010-225 43 96
Skicka e-post till Eva-Britt

Nationell samordnare för förorenade områden

Klas Köhler

Telefon: 010-225 43 87

Skicka e-post till Klas

Natura2000 prövningar

Anna Lejon (prövning)
Telefon: 010-225 44 62
Skicka e-post till Anna Lejon

 

Eva-Britt Olofsson
Telefon: 010-225 43 96
Skicka e-post till Eva-Britt

Sakkunnig i Miljöprövningsdelegationen

Ylva Ågren

Telefon: 010-225 44 03

Skicka e-post till Ylva

 

Erland Sköllerhorn
Telefon: 010-225 44 01
Skicka e-post till Erland


Åsa Engman-Ölund

Telefon: 010-225 44 07

Skicka e-post till Åsa


Robert Erixon

Telefon: 010-225 45 77

Skicka E-post till Robert

Samråd enligt 12 kap 6 § MB

Anna Lejon
Telefon: 010-225 44 62
Skicka e-post till Anna Lejon

 

Karin Björnehall

Telefon: 010-225 44 12

Skicka e-post till Karin
 

Lisbet Bach

Telefon: 010-225 44 02

Skicka e-post till Lisbet

Seveso

Linnea Melin
Telefon: 010-225 43 93
Skicka e-post till Linnea


Isabell Larsson
Telefon: 010-225 45 78
Skicka e-post till Isabell

SMP

Isabell Larsson
Telefon: 010-225 45 78
Skicka e-post till Isabell

Smältverk

Johan Reinklou
Telefon: 010-225 44 04
Skicka e-post till Johan

Tillsynsavgifter

Isabell Larsson
Telefon: 010-225 45 78
Skicka e-post till Isabell


Camilla Jonsson (täkter)
Telefon: 010-225 43 84
Skicka e-post till Camilla Jonsson

Torvtäkter

Eva-Britt Olofsson,

Telefon: 010-225 43 96

Skicka e-post till Brith-Lis

Trä- och massaindustri

Johan Reinklou
Telefon: 010-225 44 04
Skicka e-post till Johan


Isabell Larsson
Telefon: 010-225 45 78
Skicka e-post till Isabell

Hans Sandberg
Telefon: 010-225 43 91
Skicka e-post till Hans

Täkter (prövning o tillsyn)

Camilla Jonsson
Telefon: 010-225 43 84
Skicka e-post till Camilla Jonsson


Erland Sköllerhorn
Telefon: 010-225 44 01

Skicka e-post till Erland


Maria L Larsson

Telefon: 010-225 45 76
Skicka e-post till Maria

Vattenskyddsområden, grundvatten

Brith-Lis Jacobsson
Telefon: 010-225 43 81
Skicka e-post till Brith-Lis


Frida Sandén

Telefon: 010-225 45 79

Skicka e-post till Frida


Lina Nilsson

Telefon: 010-225 43 97

Skicka e-post till Lina

Vattenverksamhet - tillståndspliktig

Tina Buckland

Telefon: 010-225 43 77

Skicka e-post till Tina


Sofia Ohlsson

Telefon: 010-225 43 94

Skicka E-post till Sofia

 

Camilla Nordenberg,

Telefon: 010-225 43 59
Skicka e-post till Camilla Nordenberg

Vattenverksamhet - anmälningspliktig

Emelie Sjöström

Telefon: 010-225 44 09

Skicka e-post till Emelie


Erik Gunnarsson

Telefon: 010-225 43 95

Skicka e-post till Erik

Vindkraftverk

Lena Clausén
Telefon: 010-225 43 78
Skicka e-post till Lena


Camilla Jonsson
Telefon: 010-225 43 84
Skicka e-post till Camilla Jonsson

 

Karin Björnehall
Telefon: 010-225 44 12
Skicka e-post till Karin

 

Johanna Fjällström

Telefon: 010-225 43 79

Skicka e-post till Johanna

Ytbehandling

Johan Reinklou
Telefon: 010-225 44 04
Skicka e-post till Johan


Kontakt