Fossilfria transporter i norr

Under tre år har Fossilfria transporter i norr och länets kommuner samarbetat för att nå målet om en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Det har resulterat i handlingsplaner och verktyg som ska stötta klimatarbetet.

Projektet startade 2018 av Länsstyrelsen Västerbotten, i samverkan med Biofuel Region och Energikontor Norr och avslutades under hösten 2021. Syftet var att ge kommunerna förutsättningar för att ställa om till en fordonsflotta som inte är beroende av fossila bränslen - detta i enlighet med det nationella målet om att utsläppen av växthusgaser från vägtransporter ska minska med minst 70 procent till 2030, jämfört med 2010.

Projektets arbete har gett resultat. Alla länets 15 kommuner har deltagit. Med stöttning av projektets fyra klimatstrateger har kommunerna tagit fram måldokument och handlingsplaner. Handlingsplanerna ser olika ut och har anpassats efter de unika förutsättningar som finns i varje kommun. Vissa kommuner har antagit separata handlingsplaner, medan i andra kommuner har integrerat arbetet i befintliga planer och styrdokument. Exempel på åtgärder som kommuner kan genomföra är att upphandla kollektivtrafik som drivs av icke-fossila bränslen, jobba för en utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon och ta fram klimatvänligare resepolicies.

BioFuel Region har bidragit till projektets genomförande med kunskaps- och kommunikationsstöd, arrangemang av erfarenhetsutbyten och genom att lyfta goda exempel.

Energikontor Norr har arbetat fram särskilda statistik- och planeringsverktyg, som ska göra det lättare för kommunerna att hitta kostnadseffektiva arbetssätt. Med hjälp av insamlad statistik om till exempel antal personbilar, bränsletyper, lastbilar, arbetsmaskiner och kollektivtrafik, kan kommunen både få en överblick av läget och uppslag till lämpliga åtgärder.

En närmare beskrivning av energisystemmodellen Times och statistikverktyget Transportluppen finns längre ner på denna sida. Där hittar du även mer information om den plan för utbyggnad av laddinfrastruktur längs E12:an som gjordes av Sweco på uppdrag av projektet, i samarbete med Föreningen Blå Vägen.

Fossilfria transporter i norr har också i ett pilotprojekt arbetat med företaget ClimateViews innovation Panorama - ett samarbetssverktyg som ger överblick över koldioxidutsläpp från städer, regioner och nationer. Projektet har en egen Panoramasida som visar koldioxidutsläppen från transporter i Västerbotten, tillsammans med möjliga åtgärder.

- Jag är stolt över hur långt vi har nått i arbetet med Fossilfria transporter i norr. Vi har tagit oss an en stor och svår fråga och kommunerna har genomfört fantastiska insatser. Jag hoppas att de verktyg och kunskapsunderlag som vi har tagit fram kommer att användas och att kommunerna känner att de nu står bättre rustade för att fortsätta detta viktiga arbete. Jag vill tacka alla som har varit involverade i projektet. Kommunerna, våra samarbetspartners, våra finansiärer och sist men inte minst projektgruppen som tillsammans enträget har jobbat på, säger Hanna Sundén, projektledare för Fossilfria Transporter i norr.

Glimtar från Västerbottens arbete med Fossilfria transporter Länk till annan webbplats.

Rapporter och verktyg framtagna av projektet

För en kommun kan det vara svårt att hitta bästa sättet att sänka utsläppen från transporterna. Men nu finns ett helt bibliotek som stöd. Åtgärdsbiblioteket för hållbara transporter består av tjugo förslag på åtgärder för hållbara transporter – allt från kommunala mötes- och resepolicies till upphandlingskrav, distansarbete, arbetshubbar och elbilspooler. I biblioteket beskrivs inte bara åtgärden, utan också om den passar bättre för en större eller mindre kommun, vem som är utförare respektive målgrupp och hur arbetet med åtgärden kan läggas upp.

Arbetet med åtgärdsbiblioteket har gjorts i samarbete mellan Fossilfria transporter i norr och Norrbottensprojektet Stratus, tillsammans med 2030-sekreteriatet, Sweco och Trivector. Under en workshop valdes de tjugo åtgärderna ut i syfte att vara de mest effektiva för kommunerna. Alla är tryggt beprövade runtom i landet.

Beställ sammanställningen från Hanna Sundén, projektledare, Länsstyrelsen Västerbotten:

E-post till Hanna Sundén
Telefon 010-225 44 98

Omställningen till fossilfritt bränsle är en stor utmaning, inte minst på kommunnivå. Nu finns energisystemmodellen Times som ska hjälpa kommunerna att välja rätt sätt för att sänka koldioxidutsläppen.

Times är en modell som sätter upp ett antal framtidsscenarier över energianvändning och utsläpp från transportsektorn i Västerbotten. Scenarierna omfattar både väg- och bantrafik, och de sträcker sig ända fram till 2050 för att visa på vikten av åtgärder som ”leder rätt” på längre sikt.

Modellen är resultatet av ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västerbottens projekt Fossilfria transporter i norr, Energikontor norr och Luleå tekniska universitet. Syftet är att ge kommunerna ny kunskap om möjliga åtgärder och vilka effekter som åtgärderna kan ge i varje enskild kommun.

Du kan beställa rapporten om Times från Hanna Sundén, projektledare, Länsstyrelsen Västerbotten:

E-post till Hanna Sundén
Telefon 010-225 44 98

E12:an - Blå Vägen - har vita sträckor när det gäller laddstationer för elbilar. Sweco fick därför i uppdrag av Fossilfria transporter i norr, i samarbete med Föreningen Blå Vägen, att ta fram en utredning om förutsättningarna för utbyggnad av publik snabbladdning. Utredningen omfattade hela sträckan kust till kust - mellan Holmsund i Västerbotten och Mo i Rana i Norge.

I utredningen Laddinfrastruktur för elfordon längs E12 finns en analys av hur stort behovet av laddningspunkter längs E12 kommer att vara, bland annat utifrån elbilars elförbrukning och prognosticerade trafikflöden år 2030. Kommunerna längs E12 har dessutom själva inkommit med önskemål av laddstationer och hur de borde placeras. Utifrån detta föreslår utredningen 120 nya laddpunkter på elva orter.

Du kan beställa utredningen från Hanna Sundén, projektledare, Länsstyrelsen Västerbotten:

E-post till Hanna Sundén
Telefon 010-225 44 98

I samarbete med Energikontor Norr så har en transportöversikt för varje kommun tagits fram. Dessa transportöversikter ger sammanfattningar av statistik för ett antal olika transportrelaterade områden mellan år 2010 och år 2020. I översikten redogörs för hur statistiken kan tolkas och vilka orsaker som kan ligga bakom en viss utveckling. För att få fram varje transportöversikt så har verktyget Transportluppen använts som utgångspunkt – ett verktyg som också är öppet och tillgängligt för kommunerna i händelse av ett de vill plocka fram annan statistik eller få ut diagram för andra tidsperioder. Statistik som redovisas i transporöversikterna är bland annat ”antal personbilar per drivmedel i den geografiska kommunen”, ”körsträcka per person med personbil”, samt ”meter cykelväg per invånare”. Dessa översikter är tänkta att ge underlag för vidare dialog på alla plan i länets kommuner.

EU-logotyp
Logotyp för projektet Fossilfria transporter i norr

Nyheter från projektet


  • Fossilfria transporter i norr tar farväl

    Nu avslutas Fossilfria transporter i norr, men det finns förhoppningar om fortsättning i någon form. När projektet höll sin sista konferens framhöll många kommuner hur viktigt det är med stöttning och samverkan.

  • Ett bibliotek med transportåtgärder

    För en kommun kan det vara svårt att hitta bästa sättet att sänka utsläppen från transporterna. Men nu finns ett helt bibliotek som stöd i valet av transportrelaterade åtgärder med god klimatnytta.

  • Så upphandlar du klimatsmarta transporter på bästa sätt

    Det kan vara snårigt för offentliga aktörer att upphandla fossilfria transporter. Vad ska man tänka på? En seminarieserie om upphandling ska både inspirera och räta ut knutarna.

Prenumerera på nyheter från projektet

Fyll i din e-postadress om du vill prenumerera på den här sidan och därmed få uppdateringar via e-post när ny nyhet läggs upp.

Hantera prenumeration

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss