Vattenskyddsområden

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Både Länsstyrelsen och kommunen kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.

Så skapas ett vattenskyddsområde

Du som vill skapa ett vattenskyddsområde skickar in en ansökan till Länsstyrelsen eller kommunen med en begäran om att ett mark- eller vattenområde ska bli ett vattenskyddsområde i framtiden. Det är även möjligt att inrätta ett vattenskyddsområde för en vattentillgång som kan antas komma att nyttjas som vattentäkt.

Innan beslut tas får berörda myndigheter och markägare samt övriga med särskild rätt till marken möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ett skyddsområde ska utgöra ett tillräckligt skydd för vattentäkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Ansök om dispens

Länsstyrelsen eller kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde om särskilda skäl finns.

Anmälan och ansökan om tillstånd eller dispens

I föreskrifterna för ett vattenskyddsområde kan du läsa om vilka åtgärder som innebär att du måste lämna in en anmälan eller ansöka om tillstånd. För åtgärder som är förbjudna finns en möjlighet att ansöka om dispens från förbudet. Det framgår i skyddsföreskrifterna om din anmälan eller ansökan ska lämnas till kommunen eller till Länsstyrelsen.

Gör så här för att lämna in din anmälan eller ansöka till Länsstyrelsen:

 1. Fyll i anmälan eller ansökan på webben.
  Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter
  Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter
  Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter

  Önskar du fysisk blankett, kontakta miljöhandläggare, se kontaktuppgifter nedan.
 2. Skicka in anmälan/ansökan direkt på webben alternativt e-posta eller posta till: vasterbotten@lansstyrelsen.se

  Länsstyrelsen Västerbotten
  901 86 Umeå

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen. Den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Vid flera tillfällen varje år besöker Länsstyrelsen Västerbotten olika vattenskyddsområden i länet. Tillsynen innebär att vi:

 • kontrollerar att vattenskyddsföreskrifterna efterlevs
 • uppmärksammar eventuella åtgärder och ingrepp som riskerar att påverka områdets vattentäkt negativt
 • kontrollerar beslutade förelägganden och tillstånd i anmälnings- och tillståndsärenden
 • genomför informationsinsatser.

Västerbottens dricksvatten

I Västerbotten har vi förhållandevis gott om bra dricksvatten. De flesta har kommunalt dricksvatten men många tar också dricksvatten från egna brunnar. Det kommunala dricksvattnet är oftast grundvatten som pumpas upp till ett vattenverk där det eventuellt modifieras innan det skickas ut i ledningsnätet. Ibland har grundvattenbildningen förstärkts genom att man infiltrerat vatten från en närliggande sjö eller ett vattendrag. Kommunen ansvarar för att vattnet uppfyller Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvattenkvalitet.

Av länets 172 vattentäkter ligger cirka 50 procent på befintliga grundvattenförekomster, resten i morän i berg. Huvudparten av vattentäkterna i länet baseras på grundvatten. Fördelen med grundvatten i förhållande till ytvatten är att det vanligen är av hög kvalitet. I detta underlag ingår både allmänna och enskilda täkter med > 50 anslutna eller med uttag > 10 m3/dygn.

I länet har idag omkring 20 vattentäkter fastställda skyddsområden med föreskrifter enligt miljöbalken. Resterande vattentäkter saknar skydd eller har skyddsområden som behöver revideras då de fastställdes innan miljöbalken infördes.

Karta över vattenskyddsområden

Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt