Kompetensutveckling och rådgivning

Vi samordnar insatser och aktörer för att främja tillgängligheten av offentlig och kommersiell service på landsbygden. Vi bedriver även ett projekt för att främja långsiktigt hållbara servicelösningar.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Västerbottens regionala serviceprogram

Länets regionala serviceprogram, RSP, är ett viktigt verktyg för samordning av insatser och aktörer i arbetet med att främja god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service på Västerbottens gles- och landsbygd. Utöver programmet tas det årligen fram en handlingsplan som visar på vilka insatser och aktiveter som är prioriterade i länet.

Länets RSP och handlingsplan har utarbetats gemensamt av ett partnerskap som består av länets kommuner, företrädare från Region Västerbotten och en arbetsgrupp vid enheten Regional tillväxt vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Under 2018 prioriteras arbetet med att ta fram kommunala serviceplaner i länet. Syftet med en kommunal serviceplanen är att kommunen, via det kommersiella stödet och andra åtgärder, ska kunna upprätthålla en tillfredsställande försörjning med offentlig service, dagligvaror och drivmedel i kommunens glesbygdsområden utifrån de lokala behoven. En plan som inte bara visar vad man har för avsikt att göra utan också hur och vem som ska verka för att nå de överenskomna målen.

Samverkan är A och O

För att nå målet i länets regionala samverkansprogram är samverkan grunden. Att skapa förutsättningar för att främja en tillfredställande servicenivå i länets landsbygd utifrån realistiska förutsättningar och inom rimliga avstånd, dels genom program och genom olika aktiviteter kräver samverkan.

Det regionala serviceprogrammet, 2014–2020, samverkar med övriga regionala program under samma genomförande period såsom Regional utvecklingsstrategi för Västerbotten, Regionalt strukturfondsprogram för Övre Norrland, Digital agenda för Västerbotten län samt den regionala genomförandestrategin inom Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet.

Att årligen kunna påverka programmets innehåll utifrån aktuella omständigheter och förutsättningar bedöms också vara viktigt och utgör ett starkt incitament till engagemang och brett deltagande för partnerskapet. Länsstyrelsen arrangerar sedan våren 2017 ett antal Serviceverkstäder under året, ett forum som erbjuder utrymme för samverkan, lärande och utveckling samt samverkan över kommungränserna.

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län 2014-2020

Processtöd för regional serviceutveckling i Västerbotten

Syftet med projektet Processtöd för regional serviceutveckling i Västerbotten är att främja långsiktigt hållbara servicelösningar genom ett samarbete mellan regionala och lokala aktörer som berörs av kommersiell service. Förhoppningen är att när projektet närmar sig sitt slut, ska det i Västerbotten finnas en regional organiserad strategisk samverkan kring serviceutveckling. En samverkan som direkt bidrar till att människor i Västerbottens landsbygd har en fungerande vardag med tillgång till en välfungerande service.

Vad som händer i projektet kan du läsa om i nyhetsbreven, via Facebooksidan En levande landsbygdlänk till annan webbplats eller genom kontakt med projektledare Stina Fernerud.

Tillväxtverket har beviljat Länsstyrelsen i Västerbotten projektmedel för projektet som pågår fram till och med 31 december 2018. Projektet medfinansieras med medel från Landsbygdsprogrammet och Länsstyrelsen i Västerbotten.

Kontakt