Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden, framför allt i fjällen, är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.

Skoterförbud i Västerbotten

I Västerbottensfjällen är det förbjudet att köra snöskoter i vissa områden. Det är också förbjudet att köra snöskoter i Björnlandets nationalpark och i vissa av länets naturreservat.

Majförbudet

Skotertrafik på statens mark i fjällen, väster om odlingsgränsen är förbjudet från och med 5 maj varje år. Majförbudet gäller även vatten som i sin helhet ägs av staten, med undantag för sjöarna Ransarn, Virisen, Överstjuktan och Stora Tjulträsket.

Det finns ytterligare några undantag från majförbudet. Till exempel får personer som är folkbokförda väster om odlingsgränsen köra på allmänna skoterleder och ta sig till vatten där de har fiskeupplåtelse.

Tillfälliga avstängningar för skoterkörning

Vårvintern är en känslig tid för renar och andra djur eftersom deras ungar föds då. Skoterkörning kan göra att djuren störs mycket. Därför kan tillfälliga skoterförbud införas i områden och längs skoterleder.

Det är kommunen eller Länsstyrelsen som beslutar om tillfälliga förbud. Besluten kungörs i lokaltidningen och på Länsstyrelsens webbplats.

Se aktuella skoteravstängningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statliga skoterleder

De statliga skoterlederna i fjällen är uppmärkta i terrängen med röda ledkryss, vägvisningsskyltar och påbudsskyltar. Det är inte tillåtet att avvika från skoterlederna i förbudsområdena. Röda ledkryss används även på skidleder. Därför är det viktigt att du på förhand tar reda på ledens sträckning.

Flera olika organisationer är inblandade i skoterledsystemet i Västerbottens fjällvärld. Länsstyrelsen ansvarar för merparten av skoterlederna i fjällens förbudsområden.

Snöskoterrådet har bra information om vad du bör tänka på som skoterförare och vilka regler som gäller.

Skoterwebben visar förbudsområden, tillfälliga avstängningar och statliga skoterleder i Västerbottens län.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark.

Vad räknas som terräng?

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel:

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar 

Vad räknas som motordrivet fordon?

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • elcykel
 • bandvagn
 • snöskoter    

Sök dispens för terrängkörning i Västerbotten

Du kan söka dispens för att:

 • Köra motorfordon på barmark eller på snötäckt mark
 • Medföra vapen på terrängfordon
 • Jaga från motorfordon
 1. Kryssa i den eller de dispenser du söker. Om din ansökan berör ett naturreservat där terrängkörning är förbjuden tar Länsstyrelsen ut en prövningsavgift på 2 300 kr innan handläggningen kan påbörjas. Då får du ett meddelande om detta.

  Kartbilagor: För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma påverkan på miljön måste du bifoga kartor som visar vardu önskar köra och till vad. Vid körning till flera mål ska samtliga mål och färdvägar dit ritas in, exempelvis aktuella jaktpass som då begränsats till ett rimligt antal. Kartan ska vara av så bra kvalitet att det går att bedöma om den väg du önskar köra är lämplig och om det finns alternativa färdvägar.
 2. Sökande kan vara ett företag, en privatperson eller en grupp, till exempel medlemmar i ett jaktlag som inte kan ta sig ut i skogen på egen hand. Om det är fler än en förare ska namn och personnummer anges för alla, om det är möjligt. Om ansökan gäller tillstånd att få medföra vapen på terrängfordonet måste oersonnummer anges för samtliga personer.
 3. Ange i vilket område du jagar, vad du jagar och vilka vapen som ska transporteras på fordonet. Området ska också framgå av den karta du bifogar.
 4. Området beskrivs lämpligast med fastighetsbeteckningen på de fastigheter där du planerar att köra. Om ansökan gäller körning på snötäckt mark i regleringsområde kan namnet på regleringsområdet anges i stället. Fordon ska helsdt beskrivas med både fordonstyp och registreringsnummer. Exempelvis fyrhjuling, ABC 123. Om ansökan gäller flera fordon ska samtliga beskrivas.

  Ange hur många turer du önskar köra och tidpunkten/perioden, exempelvis 2 turer, 1/9 - 31/10 20xx. En tur börjar och slutar vanligtvis på samma ställe, det vill säga både resan till målet och återresan är inkluderad i turen. Kom ihåg att du måste ha markägarens tillstånd att köra på annan mark än statens.
 5. Beskriv ändamålet med körningen och vid barmarkskörning varför du inte kan använda snöföret för din transport.
 6. Enligt lagstiftningen krävs särskilda skäl för att undantag från terrängkörningslagen ska kunna beviljas. Medicinska skäl (funktionsnedsättning), transport av tungt material eller utrustning, lång sträcka till färdmål frpn närmsta farbara väg och särskild rätt är exempel på vad som kan vara särskilda skäl. Du måste i regel ha flera skäl för att få dispens. Lång färdväg eller medicinska skäl i sig räcker till exempel inte. En bedömning om dispens kan beviljas görs alltid i varje enskilt fall.

  Åberopar du medicinska skäl till varför du söker dispens måste du bifoga ett läkarintyg. Läkarintyget ska vara aktuellt, generellt sett högst ett år gammalt. Av läkarintyget ska framgå om ditt funktionshinder är tillfälligt eller permanent. Om du har ett permanent funktionshinder behöver du bara bifoga läkarintyg vid ett tillfälle, förutsatt att detta framgår av intyget.
 7. Beskriv markförhållanden och känsliga passager lägs din planerade färdväg. Det underlättar om du gör markeringar på kartan med siffror som hänvisar till texten. Exempel på känsliga passager är fuktiga marker, områden med höga natur. eller kulturvärden, källor, vattendrag. Redovisa även om det finns broar och i så fall var de finns. Om det finns befintliga stigar eller andra spår i terrängen, beskriv dessa och hur och av vem de brukar användas. Är det vandringsleder eller har stigarna uppkommit genom körning med fordon?

  Exempel på sätt att minimera negativ påverkan på natur- eller kulturmiljön kan vara att köra en längre sträcka för att undvika känsliga områden eller att tillfälligt lägga ut broar, spänger eller annan markförstärkning. Länsstyrelsen ger inte dispenser om körningen riskerar att orsaka betydande skada. Om ansökan gäller körning på snötäckt mark gäller att ingen del av fordonet får vidröra barmakr. Beskrivningen av markförhållandena kan därför vara mer översiktligt i dessa fall.

Skicka ansökan

Eller posta den till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Generella undantag från förbudet mot terrängkörning gäller för:

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • hämtning av fälld björn, hjort, vildsvin eller älg.

Undantagen kräver markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt.  

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen. Om du bryter mot bestämmelserna kan du dömas till böter. 

Allmänna farleder i Västerbotten

De allmänna farlederna för vattenskoter i Västerbotten går från territorialhavet in till de kommersiella hamnarna. Det är generellt tillåtet att åka 300 meter på var sida om farledens mitt, med det finns vissa undantag som framgår av nedanstående kartor över farlederna.

Rättsläget

Den svenska regleringen av vattenskoterkörning består av vattenskoterförordningen (1993:1053) och de föreskrifter som Länsstyrelsen har meddelat. Åklagarmyndigheten har rekommenderat landets åklagare att inte försöka lagföra rapporterade överträdelser av vattenskoterförordningen då den svenska regleringen inte uppfyller de krav som EU-domstolen ställt.

Vilka regler gäller då?

Även om du i dagsläget inte blir fälld för körning i områden där det är förbjudet enligt det svenska regelverket så måste alla som kör på sjön visa hänsyn och följa sjötrafikreglerna.

Som alla andra motordrivna fordon kan vattenskotrar störa och skada känsligt djurliv. Det är särskilt viktigt att inte störa fåglarna under häckningen. Buller och svall kan också vara störande för allmänheten.

I ditt ansvar som sjötrafikant ingår bland annat att inte äventyra sjösäkerheten, visa gott sjömanskap och inte köra så att omgivningen störs i onödan.

Polisen och kustbevakningen ansvarar för tillsynen av vattenskotertrafiken.

Mer om gällande regler för vattenskoter

Sjölagen (1994:1009)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjötrafikförordningen (1986:300)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenskoterförordningen (SFS 1993:1053)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Ann Salomonson

Naturvårdsenheten