Stora rovdjur i Sverige

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som har störst population, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Vilka rovdjur finns i Västerbotten?

I Västerbotten finns fasta stammar av lo, järv, björn och kungsörn. Enstaka vargar besöker länet årligen.

Lodjuret förekommer med en fast, reproducerande stam i länet. Familjegrupper är idag spridda över en stor del av länet, men förekomsten i kustlandet har varit ganska oregelbunden.

Stammen har gått upp och ner under den tid som Länsstyrelsen inventerat lodjur och har under lång tid legat mellan 20 och 40 familjegrupper. Antalet djur bedöms uppgå till cirka 170 individer.

Resultat från inventering 2018: 27,5 föryngringar är konstaterade för året.

Järven har en fast och reproducerande stam i länet med mellan 20 och 30 föryngringar per år de senaste åren. Stammen har ungefär fördubblats i Västerbotten sedan början av 2000-talet. Järvföryngringar konstateras oftast i fjällområdet i länet, men under senare år har fler och fler lyor hittats även långt nere i skogslandet. Stammen uppgår till cirka 150-170 individer.

Resultat från inventering 2018: 22 föryngringar är konstaterade för året.

Björnen är vanligt förekommande i länet med en fast, reproducerande stam. Björnstammens storlek beräknas vara cirka 360 björnar.

Medan björnhanarna är ganska jämnt fördelade i Västerbotten finns honorna främst längs södra länsgränsen, kring Vilhelmina och Storuman. Björnstammen verkar ha ökat i kustlandet, men få björnar har konstaterats i fjällområdet. Sedan 2009 verkar björnstammen ha minskat i Dorotea, Malå, Sorsele och Åsele kommuner. En ökning verkar däremot ha skett i Bjurholm, Nordmaling, Skellefteå, Storuman och Vännäs.

Åren 2004, 2009 och 2014 har det utförs spillningsinventering av björn i Västerbotten. Spillningsinventering planeras att göras 2019.

Resultat för 2014

Beräkningar av björnstammens storlek visar att stammen har ökat från cirka 300 till cirka 360 björnar mellan åren 2004 och 2009. Det är honorna som har stått för ökningen mellan 2004 och 2009, medan hanarna har legat på ungefär samma nivå vid samtliga inventeringar.

Kungsörn häckar i hela länet men det finns flest individer i de centrala delarna. Generellt sett är det få häckningar i fjällområdet samt vid kusten. Tätheten av kungsörn är mycket varierande mellan kommunerna och mellan samebyarna. Det bedöms finnas cirka 280 individer i länet.

Resultat från inventering 2018: 24 lyckade häckningar, 28 födda ungar.

Vargen har de senaste femtio åren endast förekommit tillfälligt och inte reproducerat sig i länet. Enstaka individer dyker upp varje år och försvinner igen efter en kortare eller längre period. Antalet individer som besöker länet, och vistelsens längd, verkar dock ha ökat under senare år. Vargar kan dyka upp var som helst i länet, men en viss koncentration av observationer har under senare år funnits i trakterna mellan Lycksele och Åsele och mellan Norsjö och Skellefteå.

Resultat från inventering 2018: Ingen varg har upptäckts i länet under inventeringsperioden.

Länsstyrelsen inventerar varje år föryngring, det vill säga hona som har en eller flera ungar, eller annan förekomst av stora rovdjur i länet.

Inventeringsresultat stora rovdjur 2017-2018

Inventeringsresultat stora rovdjur 2016-2017PDF

Skandinavisk inventeringsrapport järvPDF

Skandinavisk inventeringsrapport vargPDF

Skandinavisk inventeringsrapport lodjurPDF

I databasen Rovbase registreras viltskador av rovdjur och annat fredat vilt samt olika inventeringar och observationer av rovdjur i Sverige.

Rovbaselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Har du sett rovdjur eller spår från rovdjur?

Allmänhetens rapporter då de observerar rovdjur är viktigt för Länsstyrelsens arbete med att kartlägga antal och utbredningen av de stora rovdjuren i länet.

Rapportera att du sett ett rovdjur i Skandobslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan också använda appen Skandobs touch för din smarta telefon. 

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen, och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Vad gör Länsstyrelsen?

  • Upprättar regionala förvaltningsplaner för respektive art.
  • Hanterar skyddsjaktärenden på rovdjur.
  • Beslutar om och administrerar licensjakten på rovdjur.
  • Betalar ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur.
  • Informerar och kommunicerar om rovdjuren.
  • Inventerar de stora rovdjuren.
  • Betalar ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

Licensjakt på rovdjur i Västerbotten

Licensjakt efter lo

Licensjakt efter björn

Länsstyrelsen beslutar hur många djur som ska fällas varje år. Det är många faktorer som styr tilldelningen. Förutom flera års inventeringsresultat tittar vi på tidigare års jaktresultat. Det vill säga hur många djur har fällts under både licensjakt och skyddsjakt. Vi tar också hänsyn till annan dödlighet som trafikdödade djur och illegalt dödade djur. Problemområden och skador som rovdjuren orsakar vägs också in i bedömningen.

Kontakt

Michael Schneider

Naturvårdsenheten

Linda Backlund

Naturvårdsenheten