Jakt och vilt

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik. Vi ansvarar för att:

  • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
  • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
  • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
  • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
  • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Statens vilt – 33 § i Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Förtroendevalda

Ordinarie

Isak From (S)

Veronica Berg (S)

Tommy Danielsson (S)

Elli-Mari Lundgren (M)

Caroline Löfström (C)

Ersättare

Runar Frohm (S)

Robin Fahlesson (S)

Daniel Johansson (V)

Lilian Tegnander (L)

Roland Sjögren (KD)

Kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt

Joacim Lundqvist

Ersättare: Nils Ragnarsson

Representerar jakt- och viltvårdsintresset

K-G Abramsson

Ersättare: Solveig Larsson

Representerar naturvårdsintresset

Krister Persson

Christian Emilsson

Ersättare: Stig-Olov Holm

Representerar friluftsintresset

Dan Bergman

Ersättare: Mats Rundqvist

Representerar ägare och brukare av jordbruksmark

Jan Engström

Ersättare: Ida Oderstål

Representerar lokalt näringsliv och turism

Annika Rydman

Ersättare: Jan-Olof Bingebo

Representerer skogsnäringen

Ronny Löfstrand

Ersättare: Roland Folkesson

Representerar yrkesfisket

Sture Tjernberg

Ersättare: Gunnar Hedlund

Representerar rennäringen

Torkel Stinnerbom

Ersättare: Lennart Stenberg

Föreslagna av Sametinget

Ola Emanuelsson

Ersättare: Marita Stinnerbom

Representerar natur- och ekoturismföretag

Ingen ännu utsedd

Kontakt

Lars Dahlberg

Jaktfrågor

Erik Lindberg

Jaktfrågor

Torleif Eriksson

Småviltsjakt

Linda Backlund

Rovdjursjakt