Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.

Fysisk person

Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.

Du behöver inte tillstånd om:

 • Du redan äger en del av fastigheten.
 • Du får fastigheten genom arv eller testamente.
 • Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
 • Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.

Juridisk person

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:

 • Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.

För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:

 • ett bolag
 • kyrkan
 • kommunen
 • en förening
 • en stiftelse

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du skrev under förvärvshandlingen. Ansök genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med en kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

Du hittar blanketter och mer information om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats.

Blanketter och broschyrer om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Avgift

När du ansöker om tillstånd ska du betala en avgift för att få din ansökan prövad.

 • För fysiska personer är avgiften 3 700 kronor.
 • För juridiska personer är avgiften 5 700 kronor om egendomen är värd mindre än 10 miljoner kronor eller 12 700 kronor om den är värd mer.
 • För en juridisk person som köper av en annan juridisk person i glesbygdsområde är avgiften 3 700 kr.
 • För motsvarande i ett omarronderingsområde, som inte samtidigt är glesbygdsområde, är det ingen avgift.

Inbetalning görs till bankgiro 5050-8738.

Ange att betalningen gäller förvärvstillstånd samt vilken/vilka fastigheter ansökan avser och kommun.

För utlandsbetalning gäller/foreign payments:

IBAN:SE29 1200 0000 0128 1010 8404
SWIFT-code: DABASESX

Betalning ska alltid ske i svenska kronor (SEK). Payment should always be made in Swedish crowns (SEK) .

Bestyrkt kopia av köpekontrakt eller köpebrev ska bifogas, liksom eventuella fullmakter i original samt kopia av bouppteckning vid förvärv från dödsbo. För samtliga handlingar ska du skicka in ett exemplar. Endast sidor som fyllts i och underlag i övrigt som är av betydelse för prövningen behöver ingå i ansökan. Bestyrkande bör vara försett med namnförtydligande och adress eller telefonnummer. 

Skicka ansökan

Eller posta den till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå

Överklaga ditt beslut

Om Länsstyrelsen avslår din ansökan kan du överklaga hos Jordbruksverket.

Synemän för arrendesyner

Synemän som genomför syner inom Västerbottens län:

Ann-Sofie Stark
Frök 303
872 98 Noraström
Telefon 070-340 45 18

Marianne Eriksson
Box 10
763 21 Hallstavik
Telefon 0175-227 50, 070-622 78 25

Kontakt

Jonathan Edmundsson 

Handläggare juridiska förvärv

Patrik Blomberg

Handläggare enskilda förvärv