Tillväxtcheck

Tillväxtchecken riktar sig till grupper som är underrepresenterade när det gäller att söka samt beviljas företagsstöd. Dessa företag är kvinnor som äger och driver företag samt företagare, kvinnor och män, födda utanför norden som bott i Sverige i 10 år eller kortare.

Tillväxtchecken riktar sig till kvinnor som äger och driver företag samt kvinnor och män födda utanför norden som bott i Sverige i tio år eller kortare som äger och driver företag.

Checken kan lämnas till mikroföretag, max nio anställda, i hela länet utom Umeå tätort.

För vad kan sökas?

De kostnader som kan beviljas i Tillväxtchecken är enbart "mjuka kostnader". Kostnader för maskiner, inventarier eller ombyggnationer utgör inte stödberättigande kostnader.

Kostnader som bedöms som ordinarie verksamhet är inte stödberättigande och företaget ska driva en affärsmässig verksamhet.

Exempel på stödberättigande kostnader är konsultkostnader för produktutveckling, affärsutveckling och organisationsutveckling, särskilda marknadsföringsinsatser och särskilda kompetens-/utbildningsinsatser som inte är ett direkt krav för huvudverksamheten.

En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad, utan att snedvrida konkurrensen och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Med det menas om din verksamhet bidrar till flera arbetstillfällen, breddar näringslivsstrukturen på orten eller regionen och bidrar till att andra företag också får mer att göra. I bästa fall skapar din investering en drivkraft som får andra att också våga investera.

Ansökan måste ha kommit in till beslutande myndighet innan investeringen påbörjas. Därefter kan investeringen eller anställningen påbörjas på egen risk. För att du ska veta när ansökan har inkommit skickas ett inlämningskvitto via epost till den e-postadress du har angett i ansökan.

Om preliminärt stöd beviljas ska investering normalt genomföras inom 1 år efter beslut.

En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till investeringens betydelse för samhället, sysselsättningsökning och tillväxt. Hänsyn tas även till typ av investering, investeringskostnad, typ av företag samt i vilket stödområde företaget verkar.

Grundprincipen är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska komma till stånd.

Tillväxtcheck är maximerat till 50 procent av den godkända investeringen.

Du bör undersöka hur du kan finansiera de delar som de regionala företagsstöden inte står för. Din bank, Norrlandsfonden och Almi Företagspartner är några möjliga medfinansiärer.

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.selänk till annan webbplats Se länk nedan. Vi rekommenderar att man använder (mobilt-)bankid för att logga in.

Glöm inte att förbereda och alltid bifoga de 8 bilagorna nedan till ansökan:

 1. Aktuellt registreringsbevis.
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall för fullmaktPDF).
 3. Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkneskapsåren (Mall för resultatbudgetPDF).
 4. Årsredovisning för de två senaste åren (Vid befintligt företag mer än 2 år gammalt).
 5. Kopia av offerter över 100 000 kr rörande investeringen.
 6. Kreditlöfte från finansiärer (om du har medfinansiering från exempelvis bank, Almi eller Norrlandsfonden behövs intyg för detta).
 7. Länsstyrelsen måste kontrollera att inget av de företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är 200 000 euro vilket motsvarar 1 800 000 kr. Intyg om försumbart stöd finns här och skickas som bilaga i det elektroniska systemet. OBS! Bilagan är obligatorisk även om ni inte fått något tidigare försumbart stöd! Om du missat att ladda upp den via webbansökan måste den skrivas ut, undertecknas med penna och skickas in med post. Ingår företaget i en koncern gäller takbeloppet beräknat på försumbart stöd som lämnats till hela koncernen (Mall för intyg försumbart stödPDF).
 8. Om inte ansökan signeras med hjälp av bank-id vid ansökningstillfället måste ansökan skrivas ut, signeras manuellt och skickas in till oss.

Observera att du inte får påbörja investeringen förrän ansökan har inkommit till Länsstyrelsen. Inlämningskvitto/ärendebekräftelse kommer att skickas till dig via e-post. Beställningar, avtal och inköp avseende investeringen som stöd söks för får ej vara gjorda innan ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras. Tveka inte att kontakta oss för mer information (Länk till information?).

Om stöd beviljas

Om ditt företag blir beviljad stöd till dina investeingar för du ett beslut via e-post som säger:

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir utifrån de godkända kostnaderna. Det är viktigt att du håller dig till de godkända kostnaderna då andra utgifter kommer att strykas, även om du har haft kostnader för dessa.
 2. Hur lång tid du har på dig att genomföra investeringen och begöra utbetalning för dettta. Investeringen måste vara slutredovisad innan det datum som skrivits i beslutet. Missas detta och inkommer senare än detta datum finns risk att kostnaderna stryks och du blir utan bidrag.
 3. Hur många gånger du får begära utbetalning av det beviljade stödet.
 4. Vilka villkor som gäller för stödet i forma av att du måste höra av dig om något förändras under genomförandetiden samt, för Tillväxtchecken, 1-3 år efter stödet har utbetalts.

Du ansöker om stöd i efterskott när du har haft kostnader, och betalt dem.

Ansökan om utbetalning görs via e-tjänsten (www.minansokan.selänk till annan webbplats) Du måste använda samma inloggningsmetod som du använde när du gjorde ansökan. Vi rekommenderar att du använder (mobilt-) bankid för att logga in via e-tjänsten.

Glöm inte att alltid skicka med/ladda upp följande bilagor när du ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning (Mall för verifikatsammanställningWord).
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (kopia på aktuella fakturor och betalbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag bör laddas upp tillsammans för att underlätta kontrollerna för utbetalning).

När du har skickat in ansökan om utbetalning kommer handläggaren att skicka den vidare till kontrollanten innan utbetalningen kan göras. De kommunala kontrollanternas tjänst är kostnadsfri.

Kommun

Namn

Telefon

E-post

BJURHOLM

Mattias Olsson

0932-140 03

mattias.olsson
@bjurholm.se

DOROTEA

Gabriel Holmlund

0942-140 47

gabriel.holmlund
@dorotea.se

LYCKSELE

Nina Loughlin

0950-166 90

nina.loughlin
@lycksele.se

MALÅ

Karolina Hugosson

0953-140 00

karolina.hugosson
@mala.se

MALÅ

Jim Lundmark

0953-140 00

jim.lundmark
@mala.se

NORDMALING

Conny Nordendahl

0930-143 85

conny.nordendahl
@nordmaling.se

NORSJÖ

Eleonore Hedman

0918-141 39

eleonore.hedman
@norsjo.se

ROBERTSFORS

Olof Norberg

0934-141 01

olof.norberg
@robertsfors.se

SKELLEFTEÅ

Tomas Öhlund

0910-73 46 32

naringsliv
@skelleftea.se

SKELLEFTEÅ

Kicki Krane

0910-73 51 19

naringsliv
@skelleftea.se

SORSELE

Josephine Gabrielsson

0952-140 95

Josephine.Gabrielsson
@sorsele.se

STORUMAN

Mona Olofsson

0951-141 05

mona.olovsson
@storuman.se

UMEÅ

Karin Björk

090-16 16 88

karin.bjork
@umea.se

VILHELMINA

Kristina Axelsson

0940-14062

kristina.axelsson
@vilhelmina.se

VINDELN

Eric Thorstensson

0933-140 00

eric.thorstensson
@vindeln.se

VINDELN

Angelica Johansson

070-233 26 21

angelica.johansson
@vindeln.se

VÄNNÄS

Christin Westman

0935-141 43

christin.westman
@vannas.se

ÅSELE

Calle Birgersson

0941-142 40

calle.birgersson
@asele.se

Bilagor och intyg

Här finns ett antal mallar och dokument för att kunna bifoga rätta handlingar till din ansökan eller begäran om utbetalning som görs via minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Desutom finns hjälpdokument för jämställdhetsplan- eller lönekartläggning. Du söker själv rätt på den handling du behöver nedan.

Inför ny ansökanIntyg om försumbart stödPDF

 

Förteckning över försumbara stödPDF

Intyg om försumbart stöd för mikrobidrag, jämställdhets- och tillväxtcheck, samt särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling laddas upp via minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid ansökstillfället! (Om du missar att ladda upp den via webbansökan måste den skrivas ut, undertecknas och skcikas in med post till adressen längst ner på sidan).

Länsstyrelsen måste kontrollera att inget av de företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är 1 800 000 kr. OBS! Bilagan är obligatorisk och måste skickas in även om du inte fått något tidigare försumbart stöd!

Fullmakt för ansökan och utbetalningarPDF

Fullmakt om ansökan om regionalt företagsstöd inte görs av firmatecknare.

En fullmakt måste fyllas i och skickas in om någon annan än firmatecknaren gör ansökan. Ansökan kan skannas in och laddas upp i webbansökan.

Intyg begagnad utrustningPDF

Begagnad utrustning.

Vid inköp av begagnad utrustning måste säljaren intyga att stöd inte beviljats för utrustningen tidigare.

Arrendeavtal mallPDF

Arrendeavtal.

I de fall investeringar sker på mark som inte tillhör sökande måste arrendeavtal upprättas och skickas med ansökan.

ResultatbudgetmallPDF

Resultatbudgetmall.

En resultatbudget för innevarande år och de 2 följande åren ska normalt följa med ansökan om stöd. Här finns en mall för detta.

 

För ansökan om utbetalningInnovationscheck Eget arbetePDF

Tidsredovisning- /Rapportmall för innovationscheck.

Mallen fylls i och laddas upp via minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster när ansökan om utbetalning görs.

VerifikatsammanställningWord

ansökan om utbetalningWord

Vid ansökan om utbetalning av beviljat stöd ska alltid en ifylld verifikatsammanställning medfölja.

Börja med att spara verifikat-sammanställningen på till exempel skrivbordet. Fyll i mallen och spara innan den laddas upp i minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster när ansökan om utbetalning görs.

Stödinformation till företagenStöd till jämställdhetsplaner för företagPDF

Stöd för att ta fram en jämställdhetsplan.

Företag med 25 anställda eller fler är skyldiga att ha en jämställdhetsplan.

LönekartläggningPDF

Stöd till lönekartläggning från och med 2017.

Från och med 2017 ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning varje år. Företag med minst 10 anställda ska dessutom kunna visa dokumentation på detta.

 

Handläggarna av företagsstöd tar emot ansökningar om investeringar och innovationer hos företag med verksamhet i Västerbotten.

Personer

Ansvar

Thomas Jonsson

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 84

thomas.jonsson@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

Anna Wedin

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 45 01

anna.wedin@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

 • Dorotea
 • Vilhelmina
 • Åsele

Erik Dahlberg

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 87

erik.dahlberg@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

 • Skellefteå (Hela kommunen)
 • Storuman

Tobias Bergström

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 95

tobias.bergstrom@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

Charlotta Wikman

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 79

charlotta.wikman@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

 • Robertsfors
 • Vindeln
 • Umeå

Torbjörn Lindahl

Handläggare Landsbygdsprogrammet

Tel. 010-225 44 90

torbjorn.lindahl@lansstyrelsen.se

Handlägger företagsstöd inom landsbygdsprogrammet.

Kontakt