Stöd till kommersiell service

Syftet med stöden till kommersiell service är att upprätthålla vardagsservice i serviceglesa områden och består av driftstöd- och servicebidrag.

Det som tidigare hette investeringsbidrag och kan ges till företag, föreningar, regioner, myndigheter och andra organisationer handläggs numera inom Landsbygdsprogrammet, se stöd till kommersiell service.

Det som fortfarande handläggs av de nationella företagsstöden är idag särskilt driftstöd till butiker och servicebidrag som kan lämnas till dagligvarubutiker och i vissa fall drivmedelsanläggningar i serviceglesa områden. För att undvika utslagning och snedvridning av konkurrensen ska butiken ligga minst 15 km från närmsta alternativa butik och för mackar minst 20 km. Stöd kan även ges till företagare som har en varubuss och åker runt och säljer dagligvaror.

Dessutom handläggs Hemsändningsbidrag som kommuner kan ansöka om av de nationella företagsstöden.

Särskilt driftstöd till butiker

Särskilt driftstöd är precis som det heter ett stöd till drift av butiker i särskilt utsatta lägen. För Västerbotten handlar det om ett 30-tal butiker i länet har möjlighet att söka ett särskilt driftsstöd. Dessa butiker är i första hand särskilt utpekade i den regionala serviceplanen för Västerbotten.

Driftstödet kan endast ansökas via www.minansokan.selänk till annan webbplats. Vi rekommenderar att man använder (mobilt-)bankid för att logga in.

Ansökan görs en gång per år och för varje år måste nedanstående bilagor skickas med ansökan:

 • Aktuellt registreringsbevis.
 • Företagets balans- och resultaträkning de två senaste åren. För aktiebolag bifogas även årsredovisning av motsvarande period.
 • Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall för fullmaktPDF).

Nytt för 2018 är att butiker som har minst 10 kilometer till närmast annat försäljningsställe har möjlighet att bli beviljad driftstöd (tidigare var gränsen 15 kilometer). I listan nedan finns de utpekade butikerna som har möjlighet att bli beviljad driftstöd:

Butiker som kan få driftstödPDF

Ansökan görs en gång per år och för varje år måste nedanstående bilagor skickas med ansökan.

 • Aktuellt registreringsbevis.
 • Företagets balans- och resultaträkning de två senaste åren. För aktiebolag bifogas även årsredovisning av motsvarande period.
 • Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns härPDF).

Fördelningen görs utifrån den omsättning av dagligvaror (ej drivmedel eller annan service/verksamhet eller sällanköpvaror) som butiken har och nedan finns det sätt som finns att räkna fram stödets storlek.

Omsättning mellan 500 000 och 5 000 000 kronor:
Stöd= - 33 333 + 1/15 * omsättning

Omsättning mellan 5 000 000 och 7 000 000 kronor:
Stöd= 300 000

Omsättning mellan 7 000 000 och 11 000 000 kronor:
Stöd= 300 000 - 0,075 * (omsättning - 7 000 000)

För mer information kontakta handläggare företagsstöd regional tillväxt.

Servicebidrag kan beviljas vid tillfälliga lönsamhets- och likviditetsproblem där grundläggande service av dagligvaror och drivmedel är glest. Syftet med bidraget är att hindra eller fördröja nedläggning av företag som är särskilt viktiga för konsumenternas varuförsörjning.

Servicebidrag söks för ett år i taget och kan lämnas under högst tre år till samma företag. Vid synnerliga skäl kan bidrag lämnas under en längre tid till företag som är särskilt viktiga för varuförsörjningen.

Servicebidraget kan lämnas med högst 250 000 kronor per år till samma mottagare. Har mottagaren ett väl utbyggt utbud av grundläggande servicefunktioner, eller som av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefulla, kan bidraget utsträckas till 300 000 kronor per år.

Servicebidrag är ett försumbart stöd

Ansökan görs via www.webbansokan.selänk till annan webbplats. Vi rekommenderar att man använder (mobilt-)bankid för att logga in. Vid varje ansökan måste nedanstående bilagor skickas med ansökan:

 • Aktuellt registreringsbevis.
 • Företagets balans- och resultaträkning de två senaste åren. För aktiebolag bifogas även årsredovisning av motsvarande period.
 • Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall för fullmaktPDF).
 • Länsstyrelsen måste kontrollera att inget företag som beviljats stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är 1 800 000 kronor. Intyget skickas som bilaga i det elektroniska systemet. OBS! Bilagan är obligatorisk även om ni inte fått något tidigare försumbart stöd! Missar ni att ladda upp intyget via webbansökan måste den skrivas ut, undertecknas och skickas in med post. Ingår företaget i en koncern gäller takbeloppet beräknat hela koncernen. (Intyg för försumbart stödPDF).

För mer information kontakta handläggare företagsstöd regional tillväxt.

Kommuner som helt eller delvis bekostar varuhemsändning av dagligvaror till hushåll, får statligt bidrag för delar av sina kostnader. För information om kommunens regler kring hemsändningsbidrag kontaktas respektive kommun.

Ansökan göras via: www.minansokan.selänk till annan webbplats. Välj där: Kommersiell Service/ Hemsändningsbidrag

Kom ihåg:

 1. När du knappar in kommunens organisationsnummer i webbansökan måste ni börja med siffran 16 (+ orgnr).
 2. I ansökan måste ni även ange rätt CFAR-nr. Vet ni inte vilket det är kan ni söka fram det här: www.cfarnsok.scb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bilagor och intyg

Här finns ett antal mallar och dokument för att kunna bifoga rätta handlingar till din ansökan eller begäran om utbetalning som görs via minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Desutom finns hjälpdokument för jämställdhetsplan- eller lönekartläggning. Du söker själv rätt på den handling du behöver nedan.

Inför ny ansökanIntyg om försumbart stödPDF

 

Förteckning över försumbara stödPDF

Intyg om försumbart stöd för mikrobidrag, jämställdhets- och tillväxtcheck, samt särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling laddas upp via minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid ansökstillfället! (Om du missar att ladda upp den via webbansökan måste den skrivas ut, undertecknas och skcikas in med post till adressen längst ner på sidan).

Länsstyrelsen måste kontrollera att inget av de företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är 1 800 000 kr. OBS! Bilagan är obligatorisk och måste skickas in även om du inte fått något tidigare försumbart stöd!

Fullmakt för ansökan och utbetalningarPDF

Fullmakt om ansökan om regionalt företagsstöd inte görs av firmatecknare.

En fullmakt måste fyllas i och skickas in om någon annan än firmatecknaren gör ansökan. Ansökan kan skannas in och laddas upp i webbansökan.

Intyg begagnad utrustningPDF

Begagnad utrustning.

Vid inköp av begagnad utrustning måste säljaren intyga att stöd inte beviljats för utrustningen tidigare.

Arrendeavtal mallPDF

Arrendeavtal.

I de fall investeringar sker på mark som inte tillhör sökande måste arrendeavtal upprättas och skickas med ansökan.

ResultatbudgetmallPDF

Resultatbudgetmall.

En resultatbudget för innevarande år och de 2 följande åren ska normalt följa med ansökan om stöd. Här finns en mall för detta.

 

För ansökan om utbetalningInnovationscheck Eget arbetePDF

Tidsredovisning- /Rapportmall för innovationscheck.

Mallen fylls i och laddas upp via minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster när ansökan om utbetalning görs.

VerifikatsammanställningWord

ansökan om utbetalningWord

Vid ansökan om utbetalning av beviljat stöd ska alltid en ifylld verifikatsammanställning medfölja.

Börja med att spara verifikat-sammanställningen på till exempel skrivbordet. Fyll i mallen och spara innan den laddas upp i minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster när ansökan om utbetalning görs.

Stödinformation till företagenStöd till jämställdhetsplaner för företagPDF

Stöd för att ta fram en jämställdhetsplan.

Företag med 25 anställda eller fler är skyldiga att ha en jämställdhetsplan.

LönekartläggningPDF

Stöd till lönekartläggning från och med 2017.

Från och med 2017 ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning varje år. Företag med minst 10 anställda ska dessutom kunna visa dokumentation på detta.

 

Handläggarna av företagsstöd tar emot ansökningar om investeringar och innovationer hos företag med verksamhet i Västerbotten.

Personer

Ansvar

Thomas Jonsson

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 84

thomas.jonsson@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

Anna Wedin

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 45 01

anna.wedin@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

 • Dorotea
 • Vilhelmina
 • Åsele

Erik Dahlberg

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 87

erik.dahlberg@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

 • Skellefteå (Hela kommunen)
 • Storuman

Tobias Bergström

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 95

tobias.bergstrom@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

Charlotta Wikman

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 79

charlotta.wikman@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

 • Robertsfors
 • Vindeln
 • Umeå

Torbjörn Lindahl

Handläggare Landsbygdsprogrammet

Tel. 010-225 44 90

torbjorn.lindahl@lansstyrelsen.se

Handlägger företagsstöd inom landsbygdsprogrammet.

Kontakt