Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling

Stöd kan lämnas till mikro-, små- och medelstora privatägda företag som driver verksamhet på marknadsmässiga villkor.

Särskilt investeringssötd & Stöd till företagsutveckling på mellan 20 000-1 800 000 kronor kan beviljas till små och medelstora företag för investeringar vid nystardade- eller befintliga företag som vill växa.

I Umeå tätort kan stöd inte lämnas (i Umeå kan stöd lämnas till företag verksamma inom: Tavelsjö-, Holmsund-, Hörnefors och Sävar-Holmön-församling).

Särskild investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling är ett försumbart stöd.

För vad kan sökas?

Bidrag kan lämnas till både hårda och mjuka investeringar. T.ex. byggnader (ej inköp av befintliga byggnader), maskiner, inventarier, produktutveckling, patent, licenser, konsulttjänster och marknadsföring.

Stöd lämnas under förutsättning att det inte är fråga om utgifter för företagets normala drift och kan endast lämnas till en verksamhet som bedöms få en tillfredsställande lönsamhet och ge varaktig sysselsättning.

Dessutom beaktas om stödet kan komma att påverka konkurrensförhållandena på marknaden.

Stöd lämnas inte till:

 • Företag som har rörlig karaktär, till exempel entreprenadverksamhet och åkerier.
 • Företag som verkar på en lokal/regional konkurrensutsatt marknad.
 • Re-investeringar som utbyte av invetarier etc.
 • Fordon.
 • Företag som är verksamma inom fiske eller fiskförädling.
 • Företag som är verksamma inom jordbruk eller livsmedelsförädling har begränsade möjligheter till regionala företagsstöd och bör därför kontakta handläggare innan ansökan. Dessa företag har istället möjlighet att söka stöd från Landsbygdsprogrammet.

En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad, utan att snedvrida konkurrensen och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Med det menas om er verksamhet bidrar till flera arbetstillfällen, breddar näringslivsstrukturen på orten eller regionen och bidrar till att andra företag också får mer att göra. I bästa fall skapar er investering en drivkraft som får andra att också våga investera.

Ansökan måste ha kommit in till Länsstyrelsen innan investeringen påbörjas eller beställts. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk.

För att ni ska veta när ansökan har inkommit skickas ett Inlämningskvitto/Ärendebekräftelse via epost till den e-postadress ni har angett i ansökan.

Om preliminärt stöd beviljas ska investering normalt genomföras inom 1-2 år efter beslut.

En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till investeringens betydelse för samhället, sysselsättningsökning och tillväxt, typ av investering och företag, investeringskostnad, ägarförhållande, storlek på företaget, tillgång på medel för Länsstyrelsen samt i vilket stödområde företaget verkar.

Grundprincipen är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska komma till stånd.

Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling kan max lämnas med 50% av kostnaderna i stödområde A (inlandet) och 25% i stödområde B (kust) dock som mest med 1 800 000 kr/ 3 år.

Du bör undersöka hur du kan finansiera de delar som de regionala företagsstöden inte står för. Din bank, Norrlandsfonden och Almi Företagspartner är några möjliga medfinansiärer.

Tänk på att företagsstöd inte är en rättighet, utan endast en möjlighet att bli beviljad, samt att stödprocenten alltid kan bli mindre än den maximala.

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.selänk till annan webbplats Se länk nedan. Vi rekommenderar att (mobilt-)bankid används för att logga in.

Glöm inte att förbereda och alltid bifoga de 11 bilagorna, om inte annat sägs, nedan till ansökan:

 1. Aktuellt registreringsbevis.
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall för fullmaktPDF).
 3. Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkneskapsåren (Mall för resultatbudgetPDF).
 4. Senast fastställda årsredovisning.
 5. Kopia av offerter över 100 000 kr rörande investeringen (OBS! Vid investeringar över 505 000 kronor måste minst två likadana offertförfrågningar finnas dokumenterade hos er för ev. uppföljning). Tänk på att köp från närstående inte godkänns!
 6. Vid byggnationer behövs bilder alt. markeringar på kartbild samt fastighetsbeteckning (använd samma bilder som vid ansökan om byggnadstillstånd hos kommunen).
 7. Lånelöfte eller motsvarande (har du medfinansiering från exempelvis bank, Almi eller Norrlandsfonden behövs intyg för detta).
 8. Jämställdhetsplan är obligatoriskt för företag med 25 anställda eller fler. Dokumenterad lönekartläggning är obligatorisk för 10-24 anställda (Stöd för lönekartläggningPDF).
 9. Länsstyrelsen måste kontrollera att inget företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är 1 800 000 kronor. Intyget skickas som bilaga i det elektroniska systemet. OBS! Bilagan är obligatorisk även om ni inte fått något tidigare försumbart stöd! Missar ni att ladda upp intyget via webbansökan måste den skrivas ut, undertecknas och skickas in med post. Ingår företaget i en koncern gäller takbeloppet beräknat på hela koncernen. (Intyg för försumbart stödPDF).
 10. Ansöker du om en stöd större än 500 000 kronor måste du skicka in hur säkerhetsbilden (fastighets- och företagsinteckning) ser ut för företaget. Länsstyrelsen kommer ta säkerhet samt i vissa fall personlig borgen.
 11. Ansöker ni om ett stöd större än 500 000 kronor måste du även välja en kontrollant upphandlad av Tillväxtverket. Kontrollantens arvode utgör bidragsgrundande utgift.

Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.

Om stöd beviljas

Om ditt företag blir beviljad stöd till investeringarna skickas ett beslut via e-post som säger:

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir utifrån de godkända kostnaderna. Det är viktigt att du håller dig till de godkända kostnaderna då andra utgifter kommer att strykas, även om du har haft kostnader för dessa.
 2. Hur lång tid du har på dig att genomföra investeringen och därmed utbetalning för detta. Investeringen måste vara slutredovisad innan det datum som skrivits i beslutet. Missas detta och inkommer senare än detta datum finns risk att kostnaderna stryks och du blir utan bidrag. Det står också att ni måste påbörja investeringen inom 3 månader.
 3. Hur många gånger du får begära utbetalning av det beviljade stödet. Normalt 2-4 gånger för särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling.
 4. Vilka villkor som gäller för stödet i form av att du måste höra av dig om något förändras under genomförandetiden samt, för Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling, normalt 3-5 år efter stödet har slututbetalats. En sådan förändring kan exempelvis vara om företaget flyttar från stödområdet, eller att den investering du fått till säljs inom 3-5 år.
 5. Vid det slutliga utbetalningsbeslutet kommer även finnas information om hur lång tid stödet nedskrivs. För stöd på max 30 000 kronor avskrivs allt efter 1 år. För stöd mellan 30 001 - 150 000 kronor avskrivs stödet under 3 år med 40% år 1, 30% år 2 och 30% år tre. För stöd från 150 001 kronor och uppåt avskrivs stödet under 5 år med 30% år 1, 25% år 2, 20% år 3, 15% är 4 och 10% år 5.

Ansökan om utbetalning görs i efterskott när kostnaderna har betalts.

Ansökan om utbetalning görs via e-tjänsten (www.minansokan.selänk till annan webbplats). Du måste använda samma inloggningsmetod som du använde när ni gjorde ansökan. Vi rekommenderar alltid att du använder (mobilt-) bankid för att logga in via e-tjänsten.

Glöm inte att alltid skicka med/ladda upp följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning (Mall för verifikatsammanställningWord).
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (kopia på aktuella fakturor och betalbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag bör laddas upp tillsammans för att underlätta kontrollerna för utbetalning).

När du har skickat in ansökan om utbetalning kommer handläggaren att skicka den vidare till en kontrollant innan utbetalningen kan göras.

Ifall stödet även omfattar uttag av säkerheter kommer företaget Sarus Consulting AB, som hanterar länsstyrelsens säkerheter, att skicka aktuella säkerhetshandlingar till din bank för underskrift av dig. Kontakta därför din bank och ordna med underskrifter på utsända handlingar så snart som möjligt efter du fått epost om att kontrollanten godkänt din ansökan om utbetalning. Utbetalning av stödet kommer inte ske innan dess.

Stöd upp till 500 000 kr sköts av de kommunala kontrollanterna. De kommunala kontrollanternas tjänst är kostnadsfri.

Kommun

Namn

Telefon

E-post

BJURHOLM

Mattias Olsson

0932-140 03

mattias.olsson

@bjurholm.se

DOROTEA

Gabriel Holmlund

0942-140 47

gabriel.holmlund
@dorotea.se

LYCKSELE

Nina Loughlin

0950-166 90

nina.loughlin

@lycksele.se

MALÅ

Karolina Hugosson

0953-140 00

karolina.hugosson

@mala.se

MALÅ

Jim Lundmark

0953-140 00

jim.lundmark
@mala.se

NORDMALING

Conny Nordendahl

0930-143 85

conny.nordendahl

@nordmaling.se

NORSJÖ

Eleonore Hedman

0918-141 39

eleonore.hedman

@norsjo.se

ROBERTSFORS

Olof Norberg

0934-141 01

olof.norberg
@robertsfors.se

SKELLEFTEÅ

Tomas Öhlund

0910-73 46 32

naringsliv

@skelleftea.se

SKELLEFTEÅ

Kicki Krane

0910-73 51 19

naringsliv

@skelleftea.se

SORSELE

Josephine Gabrielsson

0952-140 95

Josephine.Gabrielsson

@sorsele.se

STORUMAN

Mona Olofsson

0951-141 05

mona.olovsson

@storuman.se

UMEÅ

Karin Björk

090-16 16 88

karin.bjork
@umea.se

VILHELMINA

Kristina Axelsson

0940-14062

kristina.axelsson

@vilhelmina.se

VINDELN

Eric Thorstensson

0933-140 00

eric.thorstensson

@vindeln.se

VINDELN

Angelica Johansson

070-233 26 21

angelica.johansson
@vindeln.se

VÄNNÄS

Christin Westman

0935-141 43

christin.westman

@vannas.se

ÅSELE

Calle Birgersson

0941-142 40

calle.birgersson

@asele.se


Stöd över 500 000 kr sköts av Tillväxtverkets kontrollanter och är förknippade med kostnader som betalas av företaget.

 

Namn

 

 

Telefon

 

 

Adress

 

 

E-post

 

 

Anders Färnstrand

 

 

070-265 62 22

 

 

Skolg.11, 921 31 LYCKSELE

 

 

anders.faernstrand

@se.pwc.com

 

 

Håkan Ohlson

 

 

070-

603 53 45

 

 

V Kyrkogatan 11, 903 29 UMEÅ

 

 

haakan.ohlson

@se.pwc.com

 

 

Lars Köhler

 

 

090-

12 85 90

 

 

Rådhusesplanaden 12, 903 28 UMEÅ

 

 

lars.kohler

@consultor.se

 

 

 

 

Ulrika Öhlund

 

 

070-

207 15 50

 

 

Box 65, 931 21 SKELLEFTEÅ

 

 

ulrika.ohlund

@se.pwc.com

 

 

Toril Nyman

 

 

0940-

132 51

 

 

Volgsjöv 31, 912 23 VILHELMINA

 

 

toril

@vinstor.se

 

 

 

Handläggarna av företagsstöd tar emot ansökningar om investeringar och innovationer hos företag med verksamhet i Västerbotten.

Personer

Ansvar

Thomas Jonsson

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 84

thomas.jonsson@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

Anna Wedin

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 45 01

anna.wedin@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

 • Dorotea
 • Vilhelmina
 • Åsele

Erik Dahlberg

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 87

erik.dahlberg@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

 • Skellefteå (Hela kommunen)
 • Storuman

Tobias Bergström

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 95

tobias.bergstrom@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

Charlotta Wikman

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 79

charlotta.wikman@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

 • Robertsfors
 • Vindeln
 • Umeå

Torbjörn Lindahl

Handläggare Landsbygdsprogrammet

Tel. 010-225 44 90

torbjorn.lindahl@lansstyrelsen.se

Handlägger företagsstöd inom landsbygdsprogrammet.

Bilagor och intyg

Här finns ett antal mallar och dokument för att kunna bifoga rätta handlingar till din ansökan eller begäran om utbetalning som görs via minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Desutom finns hjälpdokument för jämställdhetsplan- eller lönekartläggning. Du söker själv rätt på den handling du behöver nedan.

Inför ny ansökanIntyg om försumbart stödPDF

 

Förteckning över försumbara stödPDF

Intyg om försumbart stöd för mikrobidrag, jämställdhets- och tillväxtcheck, samt särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling laddas upp via minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid ansökstillfället! (Om du missar att ladda upp den via webbansökan måste den skrivas ut, undertecknas och skcikas in med post till adressen längst ner på sidan).

Länsstyrelsen måste kontrollera att inget av de företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är 1 800 000 kr. OBS! Bilagan är obligatorisk och måste skickas in även om du inte fått något tidigare försumbart stöd!

Fullmakt för ansökan och utbetalningarPDF

Fullmakt om ansökan om regionalt företagsstöd inte görs av firmatecknare.

En fullmakt måste fyllas i och skickas in om någon annan än firmatecknaren gör ansökan. Ansökan kan skannas in och laddas upp i webbansökan.

Intyg begagnad utrustningPDF

Begagnad utrustning.

Vid inköp av begagnad utrustning måste säljaren intyga att stöd inte beviljats för utrustningen tidigare.

Arrendeavtal mallPDF

Arrendeavtal.

I de fall investeringar sker på mark som inte tillhör sökande måste arrendeavtal upprättas och skickas med ansökan.

ResultatbudgetmallPDF

Resultatbudgetmall.

En resultatbudget för innevarande år och de 2 följande åren ska normalt följa med ansökan om stöd. Här finns en mall för detta.

 

För ansökan om utbetalningInnovationscheck Eget arbetePDF

Tidsredovisning- /Rapportmall för innovationscheck.

Mallen fylls i och laddas upp via minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster när ansökan om utbetalning görs.

VerifikatsammanställningWord

ansökan om utbetalningWord

Vid ansökan om utbetalning av beviljat stöd ska alltid en ifylld verifikatsammanställning medfölja.

Börja med att spara verifikat-sammanställningen på till exempel skrivbordet. Fyll i mallen och spara innan den laddas upp i minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster när ansökan om utbetalning görs.

Stödinformation till företagenStöd till jämställdhetsplaner för företagPDF

Stöd för att ta fram en jämställdhetsplan.

Företag med 25 anställda eller fler är skyldiga att ha en jämställdhetsplan.

LönekartläggningPDF

Stöd till lönekartläggning från och med 2017.

Från och med 2017 ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning varje år. Företag med minst 10 anställda ska dessutom kunna visa dokumentation på detta.

 

Kontakt