Regionalt investeringsstöd (RIS)

Behöver ert företag investera för att nå tillväxt? Då kanske ett regionalt investeringsstöd kan delfinansiera dessa investeringar.

 Stödet ges till större investeringar (minst 500 000 kr stöd) och kan lämnas av Länsstyrelsen för investeringar upp till 25 miljoner kr / 3 år.

Vem kan söka?

Stöd kan lämnas till företag som bedriver verksamhet i Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln och Åsele (nedan kallad stödområde A).

Samt i kommunderna: Nordmaling, Robertsfors, Skellefteå, Vännäs och Umeå dock ej Umeå tätortsområde (i Umeå kan stöd lämnas till företag verksamma inom: Tavelsjö-, Holmsund-, Hörnefors och Sävar-Holmön-församling) (nedan kallad stödområde B).

Verksamheten ska bedrivas på marknadsmässiga villkor och vara verksamhet med väsentlig betydelse för tillväxt i regionen.

För vad kan sökas?

Stöd kan endast lämnas till "hårda investeringar". Med hårda investeringar avses främst investeringar i byggnader (ej inköp av befintliga byggnader) maskiner, inventarier och markanläggningar.

Stöd kan i vissa fall även lämnas för lönekostnader för arbetstillfällen som skapas till följd av nyinvesteringen, men är reglerat så företaget samtidigt måste göra en ”hård investering” och kan inte få bidrag till både investeringen och lönekostnaden.

Vi lämnar inte stöd till:

 • Företag som har rörlig karaktär, till exempel entreprenadverksamhet och åkerier.
 • Företag som verkar på en lokal/regional konkurrensutsatt marknad.
 • Re-investeringar som exempelvis utbyte av invetarier etc.
 • Marknadsföringskostnader, konsultkostnader och andra "mjuka investeringar".
 • Fordon.
 • Företag som är verksamma inom fiske eller fiskförädling.
 • Företag som är verksamma inom jordbruk eller livsmedelsförädling har begränsade möjligheter till regionala företagsstöd och bör därför kontakta handläggare innan ansökan. Dessa företag har istället möjlighet att söka stöd från Landsbygdsprogrammet.

En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad, utan att snedvrida konkurrensen och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Med det menas om din verksamhet bidrar till flera arbetstillfällen, breddar näringslivsstrukturen på orten eller regionen och bidrar till att andra företag också får mer att göra. I bästa fall skapar din investering en drivkraft som får andra att också våga investera.

Ansökan måste ha kommit in till Länsstyrelsen innan investeringen påbörjas eller beställts. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk. För att du ska veta när ansökan har inkommit skickas ett Inlämningskvitto/Ärendebekräftelse via epost till den e-postadress du har angett i ansökan.

Om preliminärt stöd beviljas ska investering normalt genomföras inom 1-2 år efter beslut.

Hur mycket stöd kan lämnas?

En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till investeringens betydelse för samhället, sysselsättningsökning och tillväxt, typ av investering och företag, investeringskostnad, ägarförhållande, storlek på företaget, tillgång på medel för Länsstyrelsen samt i vilket stödområde företaget verkar. Grundprincipen är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska komma till stånd.

Bidraget är maximerat till mellan 10–35 procent av godkänd investeringskostnad, men tänk på att företagsstöd inte är en rättighet, utan endast en möjlighet att bli beviljad, och att stödprocenten alltid kan bli mindre än den maximala.

Typ av

investering

Små företag*

Medelstora

företag*

Stora företag och koncerner**

Maskiner,

utrustningar,

byggnader

Stödområde A: 35%

 

Stödområde B: 25%

Stödområde A: 25%

 

Stödområde B: 20%

Stödområde A:15%

 

Stödområde B: 10%

*Med små företag avses företag som har färre än 50 anställda. Med medelstora företag avses företag som har färre än 250 anställda. Maxregler finns för bland annat omsättning och balansomslutning. Företagen måste vara fristående eller ägas till minde än 25 procent av större företag eller koncerner.
**Stora företag kan endast bli beviljad RIS för "ny ekonomisk verksamhet" som de tänker starta upp.

OBS! Kommunala- eller privata investeringar i lokaler för uthyrning kan finansieras via Tillväxtverket, men ej via Länsstyrelsen.

Du bör undersöka hur du kan finansiera de delar som de regionala företagsstöden inte står för. Din bank, Almi Företagspartner och Norrlandsfonden är några möjliga medfinansiärer.

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.selänk till annan webbplats Se länk nedan. Vi rekommenderar att (mobilt-)bankid används för att logga in.

Glöm inte att förbereda och alltid bifoga de 11 bilagorna, om inte annat sägs, nedan till ansökan:

 1. Aktuellt registreringsbevis.
 2. Fullakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall för fullmaktPDF).
 3. Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkneskapsåren (Mall för resultatbudgetPDF).
 4. Senast fastställda årsredovisning.
 5. Kopia av offerter över 100 000 kroner rörande investeringen (OBS! Vid investeringar över 505 000 kronor måste minst två likadana offertförfrågningar finnas dokumenterade hos dig för ev. uppföljning). Tänk på att köp från närstående inte godkänns!
 6. Vid byggnationer behövs bilder, alternativt markeringar på kartbild samt fastighetsbeteckning (använd samma bilder som vid ansökan om byggnadstillstånd hos kommunen).
 7. Lånelöfte eller motsvarande (har du medfinansiering från exempelvis bank, Almi eller Norrlandsfonden behövs intyg för detta).
 8. Jämställdhetsplan är obligatorisk flr flretag med 25 anställda eller fler. Dokumenterad lönekartläggning är obligatorisk för10-24 anställda (Stöd för lönekartläggningPDF).
 9. Länsstyrelsen måste kontrollera att inget företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är 1 800 000 kronor. Intyget skickas som bilaga i det elektroniska systemet. OBS! Bilagan är obligatorisk även om ni inte fått något tidigare försumbart stöd! Missar du att ladda upp intyget via webbansökan måste den skrivas ut, undertecknas och skickas in med post. Ingår företaget i en koncern gäller takbeloppet beräknat på hela koncernen (Intyg för försumbart stödPDF).
 10. Ansöker du om ett stöd större än 500 000 kronor måste du även skicka in hur säkerhetsbilden (fastighets- och företagsinteckning) ser ut för företaget. Länsstyrelsen kommer ta säkerhet samt i vissa falla personlig borgen.
 11. Ansöker du om ett stöd större än 500 000 kronor måste du även välja en kontrollant upphandlad av Tillväxtverket. Kontrollantens arvode ska överenskommas mellan företaget och kontrollanten och betalas av företaget. Kontrollantens arvode utgör bidragsgrundande utgift.

 Vid ansökningar om regionalt investeringsstöd (RIS) ska en av nedanstående kontrollanter anlitas. Kontrollantens arvode ska överenskommas mellan företaget och kontrollanten och betalas av företaget. Kontrollantens arvode utgör dock en bidragsgrundande utgift.

Vid beviljade av RIS-stöd tas alltid säkerheter ut i företaget.

Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras

Hur utbetalas stödet?

Ansökan om utbetalning görs i efterskott när kostnaderna har betalts.

Ansökan om utbetalning görs via e-tjänsten (www.minansokan.selänk till annan webbplats). Du måste använda samma inloggningsmetod som du använde när du gjorde ansökan. Vi rekommenderar alltid att du använder (mobilt-) bankid för att logga in via e-tjänsten.

Glöm inte att alltid skicka med/ladda upp följande bilagor när du ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning (Mall för verifikatsammanställningWord).
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (kopia på aktuella fakturor och betalbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag bör laddas upp tillsammans för att underlätta kontrollerna för utbetalning).

När du har skickat in ansökan om utbetalning kommer handläggaren att skicka den vidare till vald kontrollant innan utbetalningen kan göras.

Ifall stödet öven omfattar uttag av säkerheter kommer företaget Sarus Consulting AB, som hanterar Länsstyrelsens säkerheter, att skicka aktuella säkerhetshandlingar till din bank för underskrift av dig. Kontakta därför din bank och ordna med underskrifter på utsända handlingar så snart som möjligt efter du fått e-post om att kontrollanten godkänt din ansökan om utbetalning. Utbetalning av stödet kommer inte ske innan dess.

Stöd över 500 000 kr sköts av Tillväxtverkets kontrollanter och är förknippade med kostnader som betalas av företaget.

Om ditt företag blir beviljad stöd till investeringarna skickas ett beslut via e-post som säger:

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir utifrån de godkända kostnaderna. Det är viktigt att du håller dig till de godkända kostnaderna då andra utgifter kommer att strykas, även om du har haft kostnader för dessa.
 2. Hur lång tid du har på dig att genomföra investeringen och begöra utbetalning för detta. Investeringen måste vara slutredovisad innan det datum som skrivit i beslutet. Missas detta och inkommer senare än detta finns risk att kostnaderna stryks och du blir utan bidrag. Det står också att du måste påbörja investeringen inom 3 månader.
 3. Hur många gåner du får begära utbetalningar av det beviljade stödet. Normalt 2-4 gånger för Regionalt investeringsstöd.
 4. Vilka vilkor som gäller för stödet i form av att du måste höra av dig om något förändras under genomförandetiden samt, för Regionalt investeringsstöd, 5 år efter stödet har utbetalats. En sådan förändring kan exempelvis vara om företaget flyttar från stödområdet, läggs ned eller att den investering man har fått stöd till säljs inom 5 år.
 5. Vid det slutliga utbetalningsbeslutet kommer även information finnas om hur lång tid stödet nedskrivs. För stöd från 150 001 kronor och uppåt avskrivs stödet under 5 år med 30% år 1, 25% år 2, 20% år 3, 15% år 4 och 10% år 5.

Ansökan om utbetalning görs i efterskott när kostnaderna har betalts.

Ansökan om utbetalning görs via e-tjänsten (www.minansokan.selänk till annan webbplats). Du måste använda samma inloggningsmetod som du använde när du gjorde ansökan. Vi rekommenderar alltid att du använder (mobilt-) bankid för att logga in via e-tjänsten.

Glöm inte att alltid skicka med/ladda upp följande bilagor när du ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning (Mall för verifikatsammanställningWord).
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (kopia på aktuella fakturor och betalbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag bör laddas upp tillsammans för att underlätta kontrollerna för utbetalning).

När du har skickat in ansökan om utbetalning kommer handläggaren att skicka den vidare till vald kontrollant innan utbetalningen kan göras.

Ifall stödet öven omfattar uttag av säkerheter kommer företaget Sarus Consulting AB, som hanterar Länsstyrelsens säkerheter, att skicka aktuella säkerhetshandlingar till din bank för underskrift av dig. Kontakta därför din bank och ordna med underskrifter på utsända handlingar så snart som möjligt efter du fått e-post om att kontrollanten godkänt din ansökan om utbetalning. Utbetalning av stödet kommer inte ske innan dess.

Stöd över 500 000 kr sköts av Tillväxtverkets kontrollanter och är förknippade med kostnader som betalas av företaget.

 

Namn

 

 

Telefonnummer

 

 

Adress

 

 

E-post

 

 

Anders Färnstrand

 

 

070-265 62 22

 

 

Skolg.11, 921 31 LYCKSELE

 

 

anders.faernstrand
@se.pwc.com

 

 

Håkan Ohlson

 

 

070-603 53 45

 

 

V Kyrkogatan 11, 903 29 UMEÅ

 

 

haakan.ohlson
@se.pwc.com

 

 

Lars Köhler

 

 

090-12 85 90

 

 

Rådhusesplanaden 12, 903 28 UMEÅ

 

 

lars.kohler
@consultor.se

 

 

 

 

Ulrika Öhlund

 

 

070-207 15 50

 

 

Box 65, 931 21 SKELLEFTEÅ

 

 

ulrika.ohlund
@se.pwc.com

 

 

Toril Nyman

 

 

0940-132 51

 

 

Volgsjöv 31, 912 23 VILHELMINA

 

 

toril
@vinstor.se

 

Bilagor och intyg

Här finns ett antal mallar och dokument för att kunna bifoga rätta handlingar till din ansökan eller begäran om utbetalning som görs via minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Desutom finns hjälpdokument för jämställdhetsplan- eller lönekartläggning. Du söker själv rätt på den handling du behöver nedan.

Inför ny ansökanIntyg om försumbart stödPDF

 

Förteckning över försumbara stödPDF

Intyg om försumbart stöd för mikrobidrag, jämställdhets- och tillväxtcheck, samt särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling laddas upp via minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid ansökstillfället! (Om du missar att ladda upp den via webbansökan måste den skrivas ut, undertecknas och skcikas in med post till adressen längst ner på sidan).

Länsstyrelsen måste kontrollera att inget av de företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är 1 800 000 kr. OBS! Bilagan är obligatorisk och måste skickas in även om du inte fått något tidigare försumbart stöd!

Fullmakt för ansökan och utbetalningarPDF

Fullmakt om ansökan om regionalt företagsstöd inte görs av firmatecknare.

En fullmakt måste fyllas i och skickas in om någon annan än firmatecknaren gör ansökan. Ansökan kan skannas in och laddas upp i webbansökan.

Intyg begagnad utrustningPDF

Begagnad utrustning.

Vid inköp av begagnad utrustning måste säljaren intyga att stöd inte beviljats för utrustningen tidigare.

Arrendeavtal mallPDF

Arrendeavtal.

I de fall investeringar sker på mark som inte tillhör sökande måste arrendeavtal upprättas och skickas med ansökan.

ResultatbudgetmallPDF

Resultatbudgetmall.

En resultatbudget för innevarande år och de 2 följande åren ska normalt följa med ansökan om stöd. Här finns en mall för detta.

 

För ansökan om utbetalningInnovationscheck Eget arbetePDF

Tidsredovisning- /Rapportmall för innovationscheck.

Mallen fylls i och laddas upp via minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster när ansökan om utbetalning görs.

VerifikatsammanställningWord

ansökan om utbetalningWord

Vid ansökan om utbetalning av beviljat stöd ska alltid en ifylld verifikatsammanställning medfölja.

Börja med att spara verifikat-sammanställningen på till exempel skrivbordet. Fyll i mallen och spara innan den laddas upp i minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster när ansökan om utbetalning görs.

Stödinformation till företagenStöd till jämställdhetsplaner för företagPDF

Stöd för att ta fram en jämställdhetsplan.

Företag med 25 anställda eller fler är skyldiga att ha en jämställdhetsplan.

LönekartläggningPDF

Stöd till lönekartläggning från och med 2017.

Från och med 2017 ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning varje år. Företag med minst 10 anställda ska dessutom kunna visa dokumentation på detta.

 

Handläggarna av företagsstöd tar emot ansökningar om investeringar och innovationer hos företag med verksamhet i Västerbotten.

Personer

Ansvar

Thomas Jonsson

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 84

thomas.jonsson@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

Anna Wedin

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 45 01

anna.wedin@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

 • Dorotea
 • Vilhelmina
 • Åsele

Erik Dahlberg

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 87

erik.dahlberg@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

 • Skellefteå (Hela kommunen)
 • Storuman

Tobias Bergström

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 95

tobias.bergstrom@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

Charlotta Wikman

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 79

charlotta.wikman@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

 • Robertsfors
 • Vindeln
 • Umeå

Torbjörn Lindahl

Handläggare Landsbygdsprogrammet

Tel. 010-225 44 90

torbjorn.lindahl@lansstyrelsen.se

Handlägger företagsstöd inom landsbygdsprogrammet.

Kontakt