Jämställdhetscheck

Jämställdhetschecken kan lämnas till alla små och medelstora företag i länet, utom i Umeå tätort, för investeringar i sitt jämställdhetsarbete. Bidraget kan lämnas med upp till 75 procent av godkända kostnader med högsta möjliga stödbelopp på 150 000 kr (200 000 kr i godkända kostnader).

Jämställdhetschecken vänder sig till små och medelstora företag i hela Västerbotten som vill investera i sitt jämställdhetsarbete

För vad kan sökas?

Konsultkostnader förenat med jämställdhetsutveckling som inte bedöms ingå som ordinarie verksamhet. Det kan handla om kostnader för framtagning av en jämställdhetsplan eller motsvarande, kostnader för framtagning av en lönekartläggning eller kostnader för att utveckla och stärka sitt jämställdhetsarbete.

Jämställdhetschecken finns sökbar under hela 2018.
Diskrimineringslagen anger att arbetsgivare med 25 eller fler anställda har en skyldighet att vart tredje år upprätta en skriftlig jämställdhetsplan eller motsvarande.

Vid ansökningar om andra stöd från företag som berörs av detta begär vi alltid in aktuell plan. Saknar företaget en plan, eller att den ses som bristfällig, kommer krav att sättas på att en sådan upprättas innan ett annat stöd kan bli beviljat.

Från och med 2017-01-01 ska lönekartläggning göras årligen av alla företag. Arbetsgivare med minst tio anställda ska även dokumentera arbetet med kartläggningen.

Vid ansökningar om andra stöd från företag med tio anställda eller fler begär vi in aktuell dokumenterad lönekartläggning. Om en sådan saknas kommer krav att sättas på att en sådan upprättas innan ett annat stöd kan bli beviljat.

Ansökan måste ha kommit in till beslutande myndighet innan investeringen påbörjas. Därefter kan investeringen eller anställningen påbörjas på egen risk. För att ni ska veta när ansökan har inkommit skickas ett inlämningskvitto via e-post till den e-postadress ni har angett i ansökan.

Om preliminärt stöd beviljas ska investering normalt genomföras inom 1 år efter beslut.

En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till investeringens betydelse för samhället, sysselsättningsökning och tillväxt. Hänsyn tas även till typ av investering, investeringskostnad, typ av företag samt i vilket stödområde företaget verkar.

Grundprincipen är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska komma till stånd.

Jämställdhetschecken är maximerat till 75 procent av den godkända investeringen.

Du bör undersöka hur du kan finansiera de delar som de regionala företagsstöden inte står för. Din bank, Norrlandsfonden och Almi Företagspartner är några möjliga medfinansiärer.

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.selänk till annan webbplats Se länk nedan. Vi rekommenderar att man använder (mobilt-)bankid för att logga in.

Glöm inte att förbereda och alltid bifoga de 9 bilagorna nedan till ansökan:

 1. Aktuellt registreringsbevis.
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall för fullmaktPDF).
 3. Jämställdhetsplan (om sådan är framtagen).
 4. Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkneskapsåren (Mall för resultatbudgetPDF).
 5. Årsredovisning för de två senaste åren (Vid befintligt företag mer än 2 år gammalt).
 6. Kopia av offerter över 100 000 kr rörande investeringen.
 7. Kreditlöfte från finansiärer (om du har medfinansiering från till exempel bank, Almi eller Norrlandsfonden behövs intyg för detta).
 8. Länsstyrelsen måste kontrollera att inget av de företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är 200 000 euro vilket motsvarar 1 800 000 kr. Intyg om försumbart stöd finns här och skickas som bilaga i det elektroniska systemet. OBS! Bilagan är obligatorisk även om ni inte fått något tidigare försumbart stöd! Om ni missat att ladda upp den via webbansökan måste den skrivas ut, undertecknas med penna och skickas in med post. Ingår företaget i en koncern gäller takbeloppet beräknat på försumbart stöd som lämnats till hela koncernen (Intyg för försumbart stödPDF).
 9. Om inte ansökan signeras med hjälp av bank-id vid ansökningstillfället måste ansökan skrivas ut och signeras manuellt och skickas in till Länsstyrelsen.

Observera att du inte får påbörja investeringen förrän ansökan har inkommit till Länsstyrelsen. Inlämningskvitto/Ärendebekräftelse kommer att skickas till dig via e-post. Beställningar, avtal och inköp avseende investeringen som stöd söks för ej vara gjorda innan ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras. Tveka inte att kontakta oss för mer information.

Om stöd beviljas

Om ditt företag blir beviljad stöd till dina investeringar får du ett beslut via e-post som säger:

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir utifrån de godkända kostnaderna. Det är viktigt att du håller dig till de godkända kostnaderna då andra utgifter kommer att strykas, även om du har haft kostnader för dessa.
 2. Hur lång tid du har på dig att genomföra investeringen och begära utbetalning för detta. Investeringen måste vara slutredovisad innan det datum som skrivits i beslutet. Missas detta och inkommer senare än detta datum finns risk att kostnaderna stryks och ni blir utan bidrag.
 3. Hur många gånger du får begära utbetalning av det beviljade stödet.
 4. Vilka villkor som gäller för stödet i form av att du måste höra av dig om något förändras under genomförandetiden samt, för mikrobidraget, 1 år efter stödet har utbetalats.

Du ansöker om stöd i efterskott när du har haft kostnader, och betalt dem.

Ansökan om utbetalning görs via e-tjänsten (www.minansokan.selänk till annan webbplats) Du måste använda samma inloggningsmetod som du använde när du gjorde ansökan. Vi rekommenderar att ni använder (mobilt-) bankid för att logga in via e-tjänsten

Glöm inte att alltid skicka med/ladda upp följande bilagor när du ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning (Mall för verifikatsammanställningWord).
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (kopia på aktuella fakturor och betalbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag bör laddas upp tillsammans för att underlätta kontrollerna för utbetalning).

När du har skickat in ansökan om utbetalning kommer handläggaren att skicka den vidare till kontrollanten innan utbetalningen kan göras. De kommunala kontrollanternas tjänst är kostnadsfri.

 

Kommun

 

 

Namn

 

 

Telefon

 

 

E-post

 

 

BJURHOLM

 

 

Mattias Olsson

 

 

0932-140 03

 

 

mattias.olsson

@bjurholm.se

 

 

DOROTEA

 

 

Bo Stenborg

 

 

0942-140 47

 

 

bo.stenborg

@dorotea.se

 

 

LYCKSELE

 

 

Nina Loughlin

 

 

0950-166 90

 

 

nina.loughlin

@lycksele.se

 

 

MALÅ

 

 

Karolina Hugosson

 

 

0953-140 00

 

 

karolina.hugosson

@mala.se

 

 

NORDMALING

 

 

Conny Nordendahl

 

 

0930-143 85

 

 

conny.nordendahl

@nordmaling.se

 

 

NORSJÖ

 

 

Eleonore Hedman

 

 

0918-141 39

 

 

eleonore.hedman

@norsjo.se

 

 

ROBERTSFORS

 

 

Sara Forsberg

 

 

0934-141 03

 

 

sara.forsberg

@robertsfors.se

 

 

SKELLEFTEÅ

 

 

Tomas Öhlund

 

 

0910-73 46 32

 

 

naringsliv

@skelleftea.se

 

 

SKELLEFTEÅ

 

 

Lotta Vestin

 

 

070-2628589

 

 

naringsliv

@skelleftea.se

 

 

SORSELE

 

 

Josephine Gabrielsson

 

 

0952-140 95

 

 

Josephine.Gabrielsson

@sorsele.se

 

 

STORUMAN

 

 

Mona Olofsson

 

 

0951-141 05

 

 

mona.olovsson

@storuman.se

 

 

UMEÅ

 

 

Anders Kjellander

 

 

070-3900056

 

 

anders.kjellander

@umea.se

 

 

VILHELMINA

 

 

Kristina Axelsson

 

 

0940-14062

 

 

kristina.axelsson

@vilhelmina.se

 

 

VINDELN

 

 

Eric Thorstensson

 

 

0933-140 00

 

 

eric.thorstensson

@vindeln.se

 

 

VÄNNÄS

 

 

Christin Westman

 

 

0935-141 43

 

 

christin.westman

@vannas.se

 

 

ÅSELE

 

 

Calle Birgersson

 

 

0941-142 40

 

 

calle.birgersson

@asele.se

 

 

Handläggarna av företagsstöd tar emot ansökningar om investeringar och innovationer hos företag med verksamhet i Västerbotten.

Personer

Ansvar

Thomas Jonsson

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 84

thomas.jonsson@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

Anna Wedin

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 45 01

anna.wedin@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

 • Dorotea
 • Vilhelmina
 • Åsele

Erik Dahlberg

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 87

erik.dahlberg@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

 • Skellefteå (Hela kommunen)
 • Storuman

Tobias Bergström

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 95

tobias.bergstrom@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

Charlotta Wikman

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 79

charlotta.wikman@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

 • Robertsfors
 • Vindeln
 • Umeå

Torbjörn Lindahl

Handläggare Landsbygdsprogrammet

Tel. 010-225 44 90

torbjorn.lindahl@lansstyrelsen.se

Handlägger företagsstöd inom landsbygdsprogrammet.

Kontakt