Innovationscheck

Innovationer och nytänkande är livsviktiga ingredienser för att utveckla det regionala näringslivet. Innovationsbegreppet omfattar såväl teknik och produkter som tjänster.

Vem kan söka?

Innovationschecken vänder sig i första hand till nystartade mikroföretag (max nio anställda) i hela länet som är i ett tidigt skede av ett nyskapande projekt.

För vad kan jag söka?

Stödgrundande kostnader i Innovationschecken är exempelvis: marknadsanalyser, tekniska analyser, prototypframtagning, patentansökan, eget arbete etc. Kostnaderna kan uppgå till maximalt 100 000 kr och innehålla högst 50 procent eget arbete. Kostnaden för eget arbete beräknas som 275 kr/timme och behöver ej ha betalts ut som lön.

Innovationsstöd kan endast ges till kostnader gällande utvecklingen av produkten/tjänsten, inte för kostnader när den är redo att nå marknaden.

Till ansökan om innovationscheck ska en beskrivning om vad som är innovativt i produkten/tjänsten bifogas, då en förutsättning för stöd är att produkten/tjänsten kan bedömas vara innovativ.

Ansökan måste ha kommit in till beslutande myndighet innan investeringen påbörjas. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk. För att du ska veta när ansökan har inkommit skickas ett inlämningskvitto via epost till den e-postadress du har angett i ansökan.

Om stöd beviljas ska investeringen normalt genomföras inom 1 år efter beslut.

Innovationschecken kan uppgå till högst 50 procent av kostnader upp till 100 000 kr, vilket innebär ett maximalt stöd på 50 000 kronor. Kostnaderna kan till hälften bestå av egen nedlagd tid, beräknad till 275 kr/timme för heltidsjobb med projektet, även om lön ej har betalts ut.

Exempel:
Projektet kräver konsultkostnader på 45 000 kr och du beräknar att du kommer att lägga ned 200 timmar eget arbete motsvarande 55 000 kr (200 timmar á 275 kr). Då eget arbete inte får uppgå till mer än hälften av kostnadsunderlaget kan du endast ta upp 45 000 kr som eget arbete. Totala godkända kostnader blir då 90 000 kr och det maximala stöd du kan få blir 45 000 kr (50 procent av 90 000 kr.)

Tänk på att du måste ha tillräckligt med likvida medel för att betala fakturorna då stödet betalas ut i efterhand.

Hur ansöker jag, och vilka bilagor krävs?

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.selänk till annan webbplats Se länk nedan. Vi rekommenderar att man använder (mobilt-)bankid för att logga in.

Glöm inte att förbereda och alltid bifoga de 7 bilagorna nedan till ansökan, om inte annat sägs i texten:

 1. Aktuellt registreringsbevis.
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall för fullmaktPDF).
 3. Kort beskrivning av vad som är innovativt i din produkt/tjänst, samt kontaktperson hos innovationsrådgrivare (om du använt en innvoationsrådgivare).
 4. Affärsplan (om du har upprättat en sådan).
 5. Senast fastställda årsredovisning (om du har någon).
 6. Kopia av offerter rörande investeringen. Tänk på att köp från närstående inte godkänns.
 7. Lånelöfte eller motsvarande (om du har medfinansiering från exempelvis bank, Almi eller Norrlandsfonden).

Observera att du inte får påbörja investeringen förrän ansökan har inkommit till Länsstyrelsen. Inlämningskvitto/Ärendebekräftelse kommer att skickas till dig via epost. Beställningar, avtal och inköp avseende investeringen som stöd söks för får ej vara gjorda innan ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras. Tveka inte att kontakta oss för mer information.

Om ditt företag blir beviljat stöd till dina investeringar får du ett beslut via epost som säger:

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocent ni beviljats.
 2. Hur lång tid du har på dig att genomföra investeringen och begöra utbetalning för detta. Investeringen måste vara slutredovisad innan det datum som skrivits i beslutet. Missas detta finns risk att du blir utan bidrag.
 3. Hur många gånger du får begära utbetalning av det beviljade stödet.
 4. Vilka villkor som gäller för stödet. Till exempel att du måste höra av dig om något förändras under genomförandetiden samt, för Innovationschecken, 1 år efter stöder har utbetalts.

Du ansöker om stöd i efterskott när du har haft kostnader och har betalt dem.

Ansökan om utbetalning görs via e-tjänsten www.minansokan.selänk till annan webbplats. Du måste använda samma inloggningsmetod som du använde när du gjorde ansökan. Vi rekommenderar att du använder mobilt-) bankid för att logga in via e-tjänsten.

Glöm inte att alltid skicka med/ladda upp följande bilagor när du ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning (Mall för verifikatsammanställningWord).
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (kopia på aktuella fakturor och betalbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag bör laddas upp tillsammans för att underlätta kontrollerna för utbetalning).

OBS! Du kan endast ansöka om utbetalning för kostnader som godkänts i beslutet om stöd.

När din ansökan om utbetalning är kontrollerad och godkänd, kommer du att få ett utbetalningsbeslut via mail och pengarna kommer att sättas in på det bankgiro-/postgironummer du angett.

Handläggarna av företagsstöd tar emot ansökningar om investeringar och innovationer hos företag med verksamhet i Västerbotten.

Personer

Ansvar

Thomas Jonsson

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 84

thomas.jonsson@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

Anna Wedin

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 45 01

anna.wedin@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

 • Dorotea
 • Vilhelmina
 • Åsele

Erik Dahlberg

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 87

erik.dahlberg@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

 • Skellefteå (Hela kommunen)
 • Storuman

Tobias Bergström

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 95

tobias.bergstrom@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

Charlotta Wikman

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 79

charlotta.wikman@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

 • Robertsfors
 • Vindeln
 • Umeå

Torbjörn Lindahl

Handläggare Landsbygdsprogrammet

Tel. 010-225 44 90

torbjorn.lindahl@lansstyrelsen.se

Handlägger företagsstöd inom landsbygdsprogrammet.

Kontakt