Innovationsbidrag

Innovationer och nytänkande är livsviktiga ingredienser för att utveckla det regionala näringslivet. Innovationsbegreppet omfattar såväl teknik och produkter som tjänster.

Innovationsbidrag ges till dem som bedöms ha goda förutsättningar att nå marknaden och bidra till tillväxt i Västerbotten.

Vem kan söka?

Målgruppen för innovationsbidraget är i första hand nystartade små eller medelstora företag i hela länet. Bidrag kan beviljas till utveckling av innovativa tjänster eller produkter som bedöms ha förutsättningar för långsiktig lönsamhet och bidrar till tillväxt i Västerbotten.

För vad kan jag söka?

Stödgrundande kostnader är exempelvis: marknadsanalyser, tekniska analyser, prototypframtagning, patentansökan, eget arbete etc. Kostnaderna kan uppgå till maximalt 2 666 666 kr och innehålla högst 50 procent eget arbete.

Kostnaden för eget arbete beräknas som högst 275 kr/timme och måste motsvaras av faktiska lönekostnader (arbetsgivaravgifter får räknas med). Det går inte att endast redovisa arbetad tid utan lön måste ha betalts ut.

Till ansökan om innovationsbidrag ska en beskrivning om vad som är innovativt i produkten/tjänsten bifogas, då en förutsättning för innovationsbidrag är att produkten/tjänsten kan bedömas vara innovativ.

Ansökan måste ha kommit in till beslutande myndighet innan investeringen påbörjas. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk. För att du ska veta när ansökan har inkommit skickas ett inlämningskvitto via epost till den e-postadress du har angett i ansökan.

Om stöd beviljas ska investering normalt genomföras inom 1 år efter beslut.

En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till investeringens betydelse, företagets stödbehov mm.

Innovationsbidraget kan maximalt beviljas med 45 procent av godkända kostnader, dock högst

1 200 000 kr per företag och projekt. Kostnaderna kan till hälften bestå av lön för eget arbete för max 275 kr/timme.

I ansökan anger du hur du ska finansiera de delar som innovationsfinansieringen inte står för. Din bank, Norrlandsfonden och Almi Företagspartner är några möjliga medfinansiärer. OBS! Oavlönat arbete/arbetstid kan inte användas som medfinansiering.

Tänk på att du måste ha tillräckligt med likvida medel för att betala fakturorna då stödet betalas ut i efterhand.

Hur ansöker jag och vilka bilagor krävs?

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.selänk till annan webbplats Se länk nedan. Vi rekommenderar att du använder (mobilt-)bankid för att logga in.

Glöm inte att förbereda och alltid bifoga de 9 bilagorna nedan till ansökan, om inte annat sägs i texten:

 1. Aktuellt registreringsbevis.
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall för fullmaktPDF).
 3. Beskrivning av vad som är innovativt i din produkt/tjänst, samt kontaktperson hos innovationsrådgivare (om du har använt en innovationsrådgivare).
 4. Affärsplan (om du har upprättat en sådan).
 5. Resultatbudget för innevarande år och de två kommande räkneskapsåren (Mall för resultatbudgetPDF).
 6. Senast fastställda årsredovisning (om du har en sådan).
 7. Kopia av offerter över 100 000 kronor rörande investeringen (OBS! Vid investeringar över 505 000 kronor måste minst två likadana offertförfrågningar finnas dokumenterade hos dig för ev. uppföljning). Tänk på att köp från närstående inte godkänns!
 8. Lånelöfte eller motsvarande (har du medfinansiering från exempelvis bank, Almi eller Norrlandsfonden behövs intyg för detta).
 9. Vid ansökningar om innivationsbidrag på 500 000 kronor eller mer ska en av nedanstående kontrollanter anlitas för att granska de ansökningar om utbetalningar du skickar in. Kontrollantens arvode ska överenskommas mellan företaget och kontrollanten och betalas av företaget. Kontrollantens arvode utgör dock en bidragsgrundande kostnad.

Observera att ni inte får påbörja investeringen förrän ansökan har inkommit till Länsstyrelsen. Inlämningskvitto/Ärendebekräftelse kommer att skickas till er via epost. Beställningar, avtal och inköp avseende investeringen som stöd söks för får ej vara gjorda innan ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras. Tveka inte att kontakta oss för mer information.

Om ditt företag blir beviljad stöd till dina investeringar får du ett beslut via e-post som säger:

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocent du beviljats.
 2. Hur lång tid du har på dig att genomföra investeringen och begära utbetalning för detta. Investeringen måste vara slutredovisad innan det datum som skrivits i beslutet. Missas detta finns risk att du blir utan bidrag.
 3. Hur många gånger du får begära utbetalning av det beviljade stödet.
 4. Vilka villkor som gäller för stödet. Till exempel att du måste höra av dig om något förändras under genomförandetiden samt under nedskrivningstiden.

Du ansöker om stöd i efterskott när du har haft kostnader och har betalt dem.

Ansökan om utbetalning görs via e-tjänsten (www.minansokan.selänk till annan webbplats) Du måste använda samma inloggningsmetod som du använde när du gjorde ansökan. Vi rekommenderar att du använder (mobilt-) bankid för att logga in via e-tjänsten.

Glöm inte att alltid skicka med/ladda upp följande bilagor när du ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning (Mall för verifikatsammanställningWord).
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (kopia på aktuella fakturor och betalbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag bör laddas upp tillsammans för att underlätta kontrollerna för utbetalning).

OBS! Du kan endast ansöka om utbetalning för kostnader som godkänts i beslutet om stöd.

När din ansökan om utbetalning är kontrollerad och godkänd, kommer du att få ett utbetalningsbeslut via mail och pengarna kommer att sättas in på det bankgiro-/postgironummer du angett.

Handläggarna av företagsstöd tar emot ansökningar om investeringar och innovationer hos företag med verksamhet i Västerbotten.

Personer

Ansvar

Thomas Jonsson

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 84

thomas.jonsson@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

Anna Wedin

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 45 01

anna.wedin@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

 • Dorotea
 • Vilhelmina
 • Åsele

Erik Dahlberg

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 87

erik.dahlberg@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

 • Skellefteå (Hela kommunen)
 • Storuman

Tobias Bergström

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 95

tobias.bergstrom@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

Charlotta Wikman

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 79

charlotta.wikman@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

 • Robertsfors
 • Vindeln
 • Umeå

Torbjörn Lindahl

Handläggare Landsbygdsprogrammet

Tel. 010-225 44 90

torbjorn.lindahl@lansstyrelsen.se

Handlägger företagsstöd inom landsbygdsprogrammet.

Kontakt