Regionala företagsstöd

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet, tillväxt och varaktiga arbetstillfällen.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen.

Vi i Västerbotten kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar i byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring och innovationsutveckling i mikro-, små-, och medelstora företag. Beslut om stöden baseras på den information du skickar in när du gör ansökan.

För 2018 finns 75 miljoner kronor att fördela i form av företagsstöd.


Snabbguide

företagsstöd


Mikrostöd

Företagsstöd i form av mikrostöd kan lämnas med 50% för investeringar där de godkända utgifterna uppgår till minst 40 000 kr och högst 60 000 kr. Bidraget kan bara lämnas en gång och är avsett för nystartade företag (max 2 år gammalt).

Jämställdhetscheck

De kostnader som beviljas i Jämställdhetschecken är enbart "mjuka kostnader" och kan uppgå till 75% stöd, max 150 000 kr. Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:

 • Konsultkostnader för framtagning av en jämställdhetsplan eller motsvarande.
 • Konsultkostnader för framtagning av en lönekartläggning.
 • Konsultkostnader för att utveckla och stärka sitt jämställdhetsarbete.

Tillväxtcheck

Tillväxtcheck kan lämnas till mikroföretag, max 9 anställda, som drivs och ägs av kvinnor samt företagare, kvinnor och män, födda utanför norden som bott i Sverige i 10 år eller kortare, i hela länet utom i Umeå tätort. Bidrag kan lämnas med upp till 50 procent av godkända kostnader med högsta möjliga stödbelopp på 150 000 kr.

De kostnader som kan beviljas i Tillväxtchecken är enbart "mjuka kostnader". Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:

 • Konsultkostnader för produktutveckling
 • Konsultkostnader för affärsutveckling
 • Konsultkostnader för organisationsutveckling
 • Särskilda kompetens-/utbildningsinsatser som inte är ett direkt krav för huvudverksamheten (men för att bredda verksamheten kan detta vara möjligt)
 • Särskilda marknadsföringsinsatser

Affärsutvecklingscheck för digitalisering

Stödet är riktat till småföretag (max 49 anställda) som vill ta in extern kompetens för att förändra företagets verksamhet, process eller organisation. Syftet med stödet är att det ska bidra till ökad konkurrenskraft och lönsamhet hos företagen. Stödet kan användas till köp av tjänster och/eller projektanställningar (som påbörjas efter beslut), det vill säga att det ska vara en ny kompetens i företaget.

Affärsutvecklingscheck för internationalisering

Stödet riktar sig till småföretag (max 49 anställda) som förbereder sig för en ny internationell marknad. Kostnaderna ska medfinansieras med minst 50 %. Detta innebär att de totala kostnaderna i projektbudgeten måste uppgå till mellan 100 000 kr – 500 000 kr. Stödet kan användas till köp av tjänster, resekostnader (max 20 % av totala kostnader) och projektanställningar.

Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling (SIS)

Särskilt Investeringsstöd &Stöd till företagsutveckling är ett stöd som maximalt uppgår till 25-50 % av investeringskostnaden. Både hårda och mjuka investeringar kan ingå i detta. Stödet måste dock bli minst 20 000 kr men högst 1,8 miljoner kr/ 3 år i bidrag.

Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd kan sökas om ditt företag planerar större investeringar, där bidraget minst ska bli 500 000 kr. Detta stöd kan även beviljas till större företag (250 anställda eller fler). Maximalt kan 10-35% av godkända kostnader beviljas. Endast hårda kostnader kan godkännas vilket innebär att marknadsföringskostnader och konsulttjänster inte godkänns inom regionalt investeringsstöd.

Innovationscheck

Innovationscheck är ett bidrag som kan beviljas med högst 50 % av godkända kostnader och maximalt 50 000 kr. Av projektets totala kostnader får eget arbete utgöra högst 50 %, max 275 kr/tim. Detta egna arbete ska dokumenteras väl, exempelvis i form av dagbok.

Innovationsbidrag

Innovationsbidrag kan lämnas till små och medelstora företag, som driver nyskapande utvecklingsprojekt, där den sökande har en målsättning att skapa en bas för lönsamt företagande på en växande marknad. Innovationsbidrag kan lämnas med upp till 1,2 miljoner kr och högst 45 % av godkända kostnader. Av projektets totala kostnader får eget arbete utgöra högst 50 %, max 275 kr/tim, och ska alltid kunna styrkas av kopia på lönespecifikation eller dyl. som visar på att lönen är utbetald, när ansökan om utbetalning av bidraget görs.

Kommersiell service

Regionala företagsstöd kan lämna stöd till kommersiell service genom:
-Särskilt driftstöd till drift av butiker i särskilt utsatta lägen
-Servicebidrag kan beviljas vid tillfälliga lönsamhets- och likviditetsproblem där grundläggande service av dagligvaror och drivmedel är glest.
-Hemsändningsbidrag till kommuner som helt eller delvis bekostar varuhemsändning av dagligvaror till hushåll, kan få statligt bidrag för delar av sina kostnader.

Här nedan finns förslag och länkar till andra företagsstöd i olika former.


Investeringsstöd inom Landsbygdsprogrammet


Det finns möjlighet för företag att få företagsstöd inom "Landsbygdsprogrammet" Dessa ansökningar görs då via Jordbruksverkets webbplats. Bidraget är normalt 40% av kostnader (max 1 600 000 kr / 3 år). Kostnaderna måste uppgå till minst 100 000 kr och stöd lämnas endast till "hårda" investeringar. Stöd kan inte lämnas inom tätorter med mer än 3 000 innevånare. Till dessa hör: tätorterna i Vännäs, Vilhelmina, Lycksele, Skellefteå, Skelleftehamn, Umeå och Holmsund. Kontakta Torbjörn Lindahl, handläggare Landsbygdsutveckling: 010-225 44 90.

Klimatklivet

Har ni en idé på en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Nu finns det pengar att söka för innovativa lösningar för ett klimatsmart samhälle.

Energikartläggning i små och medelstora företaglänk till annan webbplats

Energikontor Norr hjälper till vid ansökan och beställning av en energikartläggning och vid återrapportering till Energimyndigheten (OBS! Det är viktigt att företaget kontaktar Energikontor Norr före uppstart utav energikartläggning) Energikartläggningsstödet kan täcka 50 procent av kostnaden och maximalt 50 000 kronor utav en energikartläggning. En energikartläggning ska innehålla en genomgång utav företagets energiflöden samt förslag på energibesparande åtgärder i form av åtgärdslista.

Stöd till solceller

Länsstyrelsen kan lämna stöd med högst 30 % av de stödberättigande kostnaderna stödgrundande kostnader.

Transportbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avsikten med transportbidraget är att ge en viss kompensation för de kostnadsnackdelar som näringslivet i de fyra nordligaste länen har. Mer information finns hos Tillväxtverket där även ansökan görs.

Stöd till olika former av boende

För att stimulera olika åtgärder i bostäder och lokaler hanterar Länsstyrelsen tillsammans med Boverket och Energimyndigheten olika statliga stöd.

Vi som handlägger företagsstöd har delat upp ansvar efter kommungränserna. Se våra områden under fliken "Kontakta oss".

De olika stöden syftar till att skapa tillväxt och en balanserad regional utveckling. Stöden är behovsprövade och riktar sig främst till mikro-, små- och medelstora företag.

OBS! Tillsammans får stöden: Affärsutvecklingscheck, Mikrostöd, Jämställdhetscheck, Tillväxtcheck och Särskilt investeringsstöd & stöd till företagsutveckling, uppgå till maximalt 1 800 000 kronor per företag under en treårsperiod (Försumbart stöd). Vid en ansökan om försumbart stöd behöver Länsstyrelsen kontrollera att sökande inte har nått takbeloppet. Därför måste en blankett för detta fyllas i och skickas med ansökan (Om företaget ingår i en koncern gäller takbeloppet beräknat på hela koncernen). Se blankett nedan.

Beviljas 500 000 kr eller mer i stöd tas säkerheter/borgen ut för detta.

Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.

Företag som bedöms ha ett behov av stöd och som uppfyller minst två eller flera av nedanstående prioriteringspunkter:

 • Investering sker i inlandskommun.
 • Insats som tar tillvara digitaliseringens möjligheter.
 • Investeringar i samband med start av nytt företag.
 • Investeringar som leder till positiva sysselsättningseffekter, stärker företagets konkurrenskraft eller får företaget att vilja växa.
 • Tillväxtskapande investeringar som tydligt bidrar till minskad miljöpåverkan eller förbättrad jämställdhet.
 • Företag med särskild betydelse för den regionala/lokala utvecklingen.
 • Investeringar inom turism- och besöksnäringen som stärker destinationsutvecklingen och/eller leder till säsongsförlängning.
 • Företag som drivs av kvinnor eller investering för att utveckla företagets jämställdhetsarbete.
 • Företag som drivs av personer som är födda utanför Norden som bott i Sverige tio år eller kortare tid.
 • Investeringar i innovativa utvecklingsprojekt i tidiga skeden.
 • Satsningar på nya produkter och tjänser som bedöms bli ekonomiskt lönsamma och bidra till sysselsättningstillfällen i länet.
 • Stöd till kommersiell service prioriteras i enlighet med det regionala serviceprogrammet för Västerbottens län 2014-2020.

Bilagor och intyg

Här finns ett antal mallar och dokument för att kunna bifoga rätta handlingar till din ansökan eller begäran om utbetalning som görs via minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Desutom finns hjälpdokument för jämställdhetsplan- eller lönekartläggning. Du söker själv rätt på den handling du behöver nedan.

Inför ny ansökanIntyg om försumbart stödPDF

 

Förteckning över försumbara stödPDF

Intyg om försumbart stöd för mikrobidrag, jämställdhets- och tillväxtcheck, samt särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling laddas upp via minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid ansökstillfället! (Om du missar att ladda upp den via webbansökan måste den skrivas ut, undertecknas och skcikas in med post till adressen längst ner på sidan).

Länsstyrelsen måste kontrollera att inget av de företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är 1 800 000 kr. OBS! Bilagan är obligatorisk och måste skickas in även om du inte fått något tidigare försumbart stöd!

Fullmakt för ansökan och utbetalningarPDF

Fullmakt om ansökan om regionalt företagsstöd inte görs av firmatecknare.

En fullmakt måste fyllas i och skickas in om någon annan än firmatecknaren gör ansökan. Ansökan kan skannas in och laddas upp i webbansökan.

Intyg begagnad utrustningPDF

Begagnad utrustning.

Vid inköp av begagnad utrustning måste säljaren intyga att stöd inte beviljats för utrustningen tidigare.

Arrendeavtal mallPDF

Arrendeavtal.

I de fall investeringar sker på mark som inte tillhör sökande måste arrendeavtal upprättas och skickas med ansökan.

ResultatbudgetmallPDF

Resultatbudgetmall.

En resultatbudget för innevarande år och de 2 följande åren ska normalt följa med ansökan om stöd. Här finns en mall för detta.

 

För ansökan om utbetalningInnovationscheck Eget arbetePDF

Tidsredovisning- /Rapportmall för innovationscheck.

Mallen fylls i och laddas upp via minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster när ansökan om utbetalning görs.

VerifikatsammanställningWord

ansökan om utbetalningWord

Vid ansökan om utbetalning av beviljat stöd ska alltid en ifylld verifikatsammanställning medfölja.

Börja med att spara verifikat-sammanställningen på till exempel skrivbordet. Fyll i mallen och spara innan den laddas upp i minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster när ansökan om utbetalning görs.

Stödinformation till företagenStöd till jämställdhetsplaner för företagPDF

Stöd för att ta fram en jämställdhetsplan.

Företag med 25 anställda eller fler är skyldiga att ha en jämställdhetsplan.

LönekartläggningPDF

Stöd till lönekartläggning från och med 2017.

Från och med 2017 ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning varje år. Företag med minst 10 anställda ska dessutom kunna visa dokumentation på detta.

 

Handläggarna av företagsstöd tar emot ansökningar om investeringar och innovationer hos företag med verksamhet i Västerbotten.

Personer

Ansvar

Thomas Jonsson

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 84

thomas.jonsson@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

Anna Wedin

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 45 01

anna.wedin@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

 • Dorotea
 • Vilhelmina
 • Åsele

Erik Dahlberg

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 87

erik.dahlberg@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

 • Skellefteå (Hela kommunen)
 • Storuman

Tobias Bergström

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 95

tobias.bergstrom@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

Charlotta Wikman

Handläggare företagsstöd

Tel. 010-225 44 79

charlotta.wikman@lansstyrelsen.se

Företag som är verksamma i:

 • Robertsfors
 • Vindeln
 • Umeå

Torbjörn Lindahl

Handläggare Landsbygdsprogrammet

Tel. 010-225 44 90

torbjorn.lindahl@lansstyrelsen.se

Handlägger företagsstöd inom landsbygdsprogrammet.

Kontakt