Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor och arbetar utifrån en internationell strategi för jämställdhetsintegrering.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har i uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar. Strategin har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan för andra politiska frågor och verksamheter.

Så här arbetar vi med jämställdhet:

  • Kartlägger och följer utvecklingen av jämställdhet i länet
  • Skapar kunskapsunderlag, som till exempel könsuppdelad statistik
  • Stödjer kommuner, myndigheter, föreningar och andra organisationer i deras jämställdhetsarbete

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Ett jämställt Västerbotten

Länsstyrelsen leder ett flertal nätverk inom området samt erbjuder aktörer i länet olika typer av kompetensutveckling med fokus på samverkan.

Länsstyrelsen har ett samordningsuppdrag i länet och arbetar genom egna och andras nätverk och sammankomster.

Länsstyrelsen Västerbotten tog under 1997 initiativ till inrättande av Länsdelegationen i jämställdhet. Delegationen är ett strategiskt forum som ska stärka och vara drivande i det regionala arbetet med jämställdhetsintegrering och bidra till införlivandet av jämställdhetspolitiken på länsnivå. Delegaterna har en bred förankring i länet och representerar offentlig, privat och idéburen sektor och leds av landshövdingen. 

Kvinnor på ledande positioner är landshövdingens nätverk som består av kvinnor med varierande befattningar från näringsliv och offentlig sektor i länet.

Jämställdhetsnätverket samlar personer som i sin tjänst arbetar strategiskt med jämställdhetsfrågor. I nätverket ingår representanter från kommuner, statliga myndigheter och ideell sektor och syftar till att ge deltagarna en arena för informations- och erfarenhetsutbyte. Länsstyrelsen stöttar nätverket med bland annat kompetensutvecklingsinsatser.
Länsstyrelsen Västerbotten är samordnare för ett flertal nätverk kopplade till arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor. I Spetskompetensnätverket ingår personer från både Västerbotten och Norrbottens län, vilka har speciellt ansvar för eller arbetar praktiskt med hedersproblematik. Kvinnofridsnätverket samlar representanter från kvinnojourer, socialtjänst, kvinnofridsmottagningar, brottsofferjourer, personer som i sin yrkesutövning kan komma i kontakt med barn som blir utsatta för och/eller bevittnar våld i hemmet samt andra relevanta aktörer.

Sedan 2008 har Länsstyrelsen producerat rapporter under namnet JämLYS, JämLYS står för jämställdhetsanalys och rapporterna är tänkta att användas som underlag för ett effektivt arbete med jämställdhet.

JämLYS Idrott och normer

JämLYS - jämställdhetsanalys av din kommun

JämLYS av representation i politik, styrelser och idéburen sektor - ett stödmaterial

JämLYS av klimatpåverkande konsumtion, livsstil och makt

JämLYS av skogssektorn

JämLYS av näringslivet

JämLYS av Övre Norrland

I dessa faktaböcker belyses hur livsvillkoren ser ut för kvinnor och män i Västerbottens län. De val vi gör påverkas fortfarande av vår könstillhörighet. Jämställdhet handlar om makt, inflytande och strukturer men även om hur vi fördelar resurser så att kvinnor och män, flickor och pojkar ges samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden.

Kvinnor och män i belysning 2017 - handledning

Kvinnor och män i belysning 2017

Kvinnor och män i belysning 1996-2016

Kvinnor och män i belysning 2015

Kvinnor och män i belysning 2013

Kvinnor och män i belysning 2010

Kontakt

Lisa Harrysson

Jämställdhetshandläggare

Sara Moberg

Jämställdhetshandläggare