Rensning av diken

Diken och ledningar på din mark räknas som vattenanläggningar, och du som markägare är skyldig att underhålla dem.

Som markägare är du skyldig att underhålla diken och ledningar som finns på din mark. Om rensning av diken kan skada eller påverka fisket negativt behöver du anmäla det till Länsstyrelsen. För rensning som räknas som markavvattning behöver du söka tillstånd och ibland även dispens från förbudet mot markavvattning.

Vad är rensning av diken?

Ett dike eller ledning betraktas som en vattenanläggning och du som ägare är skyldig att underhålla den.

Ett underhåll (rensning) ska syfta till att upprätthålla dikets djup och läge. Befintliga diken får alltså rensas ner till dikets ursprungliga djup och läge. Underhållsansvar gäller för diken, oavsett om tillstånd har meddelats till anläggningen eller inte. För naturliga vattendrag finns dock ingen underhållsplikt.

Inom dikningsföretag får man inte rensa djupare/bredare än vad som fastställts i tillståndet (förrättningen). För övriga diken, de som inte har en fastställd profil i ett tillstånd, gäller att du inte får rensa djupare än att du rensar bort tillfört material såsom slam och/eller vegetation. Hårdbottnar får inte rensas bort.

Om man gräver djupare eller bredare i diket än ursprunglig dimension betraktas åtgärden som markavvattning och detta kräver tillstånd. I vissa län är markavvattning också förbjudet och kräver därför också dispens.

Rensning kan kräva anmälan

Om fisket kan skadas eller påverkas negativt så behöver du göra en anmälan till länsstyrelsen innan du utför rensningen. Detta regleras i 11 kap 15 § miljöbalken. Med fisket avses allmänt och enskilt fiske och såväl yrkes- som fritidsfiske.

När ett dike ska rensas behöver hänsyn tas för att begränsa skadan på andra intressen. Innan rensningen bör du därför till exempel kontrollera:

 • Finns det en fiskevårdsförening (även nedströms)? Kontakta i så fall dem!
 • Är diket biotopskyddat område? I så fall kan dispens krävas.
 • Finns det hotade djur eller växter i diket? I så fall kan dispens eller särskild hänsyn behövas.
 • Omfattas platsen av Natura-2000-bestämmelser, naturreservat eller annat naturskydd? I så fall kan andra dispenser eller tillstånd behöva sökas.

Miljöhänsyn vid dikesrensning i broschyr på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Förbudsområden i länet

I Västerbotten är det förbjudet att avvattna mark i:

 • Umeälvens delta
 • Vindelälven
 • Blaikfjället
 • Tärnajö

Ansök om markavvattning

Ansökan om markavvattning enligt 11 kap 13§ miljöbalken. Information om ansökan:

 • I vissa fall krävs en miljökonsekvensbeskrivning och samråd enligt 6 kap miljöbalken
 • Sökande ska kunna visa hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken iakttagits
 • Ansökan om markavvattning är förenad med en avgift kopplad till dikeslängden
 1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen för att öppna).
 2. Klicka på knappen "Skicka" längst ner.
1. Uppgifter om sökande


2. Uppgifter om markägare:
3. Om marken

Exempelvis: barrsumpskog, fuktig våt fastmark, dikningspåverkad mark

Exempelvis: bäck, å, älv eller sjö x antal meter från dikessystemet


Exempelvis: Natura 2000, naturreservat, kulturreservat, fornlämning

Längd, djup, bredd

Exempelvis slamfällor.

Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta oss för hjälp, kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Kontakt