Markavvattning

Ska du ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning, eller göra en invallning? Om åtgärderna räknas som markavvattning behöver du söka tillstånd. Markavvattning är förbjudet i stora delar av Sverige, och i dessa områden måste du även söka dispens.

Dikning, bortledning av vatten och invallning är exempel på åtgärder som kan räknas som markavvattning. Syftet med åtgärderna avgör om det är markavvattning eller inte. Det räknas som markavvattning om åtgärderna ökar markens lämplighet för ett visst ändamål och effekten kommer att vara varaktig.

Skyddsdikning av skogsmark i samband med avverkning eller dikesrensning räknas inte som markavvattning.

Länsstyrelsen gör tillsyn av markavvattning.

Markavvattning på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Tillsyn av markavvattning hos Miljösamverkan i Sverigelänk till annan webbplats

Tillstånd och dispens

Markavvattning kräver tillstånd enligt 11 kap. 13 § miljöbalken. Ärendet prövas av Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen.

I stora delar av Sverige är det förbjudet att utföra markavvattning. Då behövs även dispens från det generella markavvattningsförbudet. Ett beslut om dispens är en förutsättning för att kunna pröva om du kan få tillstånd för markavvattning. Beslutet innebär alltså inte att det är tillåtet att utföra markavvattning.

Markavvattning i skogsmark

Ärenden som handlar om markavvattning i skogsmark skickas in via Skogsstyrelsen.

Förbudsområden i länet

I Västerbotten är det förbjudet att avvattna mark i:

  • Umeälvens delta
  • Vindelälven
  • Blaikfjället
  • Tärnajö

Ansök om markavvattning

Ansökan om markavvattning enligt 11 kap 13§ miljöbalken. Information om ansökan:

  • I vissa fall krävs en miljökonsekvensbeskrivning och samråd enligt 6 kap miljöbalken
  • Sökande ska kunna visa hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken iakttagits
  • Ansökan om markavvattning är förenad med en avgift kopplad till dikeslängden
  1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen för att öppna).
  2. Klicka på knappen "Skicka" längst ner.
1. Uppgifter om sökande


2. Uppgifter om markägare:
3. Om marken

Exempelvis: barrsumpskog, fuktig våt fastmark, dikningspåverkad mark

Exempelvis: bäck, å, älv eller sjö x antal meter från dikessystemet


Exempelvis: Natura 2000, naturreservat, kulturreservat, fornlämning

Längd, djup, bredd

Exempelvis slamfällor.

Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta oss för hjälp, kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Kontakt

Eva-Britt Olofsson

Miljöhandläggare

Telefon 010-225 43 96 

Anna Lejon

Miljöhandläggare