Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. På den här sidan finns information om ansvar och skyldigheter för den som förorenat ett område.

Platser som är så förorenade att de kan riskera att skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön kallas förorenade områden. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning.

Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Ibland kallas ett förorenat område även för föroreningsskada, det är i praktiken samma sak.

Miljöbalken och tillsynsmyndigheter

Reglerna om förorenade områden finns i Miljöbalkens 10:e kapitel. Den myndighet som kontrollerar att miljöbalken följs kallas tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndighet över ett förorenat område kan vara kommunen, Länsstyrelsen eller Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

Du kan kontakta tillsynsmyndigheten för din verksamhet för att få mer information. Om du är osäker på var du ska vända dig kan du alltid börja med att kontakta kommunen. De hänvisar dig till rätt tillsynsmyndighet.

Miljöbalken på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur vet jag om ett område är förorenat?

De allra flesta områden som kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen eller kommunen. Du kan också söka information om förorenade områden i någon av de karttjänster som finns tillgängliga.

Du kan också kontakta tillsynsmyndigheten för din verksamhet för att få mer information. Tänk på att även om myndigheterna saknar upplysningar om fastigheten, så är det ingen garanti för att den är fri från föroreningar.

Ansvar för undersökning och sanering av förorenade områden

Ansvaret för att undersöka och vid behov sanera ett förorenat område ligger på den som orsakat föroreningen ‒ en så kallad förorenare.

Om din verksamhet har bidragit till föroreningen är du ansvarig för att undersöka och sanera området. Om din verksamhet eller företag har tagit över en verksamhet eller ett företag som tidigare orsakat en förorening kan också bli ansvarig.

Du kan också bli ansvarig om du utför grävarbeten i en befintlig förorening.

Regler om ansvar

Reglerna om ansvar är komplexa och beror av många faktorer. Utöver ansvaret som förorenare kan i vissa fall den som förvärvat en fastighet ta över förorenarens ansvar. Om du genom köp, byte eller gåva har förvärvat en fastighet efter den 31 december 1998 kan det bli du som har ansvar för att undersöka och sanera fastigheten. Då krävs det dels att det inte finns kvar någon förorenare, och dels att du kände till eller borde ha känt till att fastigheten var förorenad vid förvärvet.

Viktiga skyldigheter för förorenade områden

Skyldigheter hos förorenare eller fastighetsförvärvare:

  • Om du, exempelvis vid grävarbeten, upptäcker en förorening på en fastighet som du äger eller brukar, så måste du genast informera tillsynsmyndigheten om detta. Du bör därför alltid vara uppmärksam på konstig lukt och avvikande färgskiftningar i marken.
  • Om du planerar att göra markarbeten eller åtgärder i ett område som du vet är förorenat är du oftast skyldig att anmäla detta till tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
  • Du är skyldig att ha tillräcklig kunskap om åtgärdens påverkan på hälsa och miljö samt vilka skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga. Detta ska framgå av anmälan. Om du tar kontakt med tillsynsmyndigheten inför anmälan kan du få generella råd och anvisningar om anmälan.
  • Oavsett när fastigheten förvärvats kan du som fastighetsägare bli skyldig att betala för värdeökning av fastigheten om någon annan sanerar den.
  • Oavsett när fastigheten förvärvats kan du som fastighetsägare i vissa fall bli skyldig att betala för utredningar som någon annan utför på din fastighet.

Karttjänster med förorenade områden

WebbGIS

I WebbGIS hittar du en karta över de konstaterat eller misstänkt förorenade områden som finns i länet. I högerspalten på kartan finns en flik med teckenförklaring samt verktyg för ut- och inzoomning.

WMS-tjänst

För den som vill använda kartlager i eget system finns i Geodatakatalogen en WMS-tjänst (visningstjänst) över förorenade områden. På sidan finns också en sammanfattning av datamängden samt metadata.

LST Miljödata (WMS-tjänst)länk till annan webbplats

Förorenade områden i Västerbotten

I Västerbottens län finns cirka 2 800 identifierade områden som är eller misstänkts vara förorenade. De förorenade områdena är koncentrerade till kustområdena och malmfälten i Skellefteåområdet. 

Områden kopplade till gruvor

De flesta gruvor i Västerbottens län är sulfidmalmsgruvor. Gruvornas avfall skapar miljöproblem på grund av den stora mängden lakbara tungmetaller. Tungmetallerna koppar, zink, bly, kadmium, kvicksilver och arsenik är den största risken föroreningar. Det allvarligaste problemet är vittringen av metallsulfider. Vittringen skapar sura förhållanden vilket i sin tur orsakar omfattande urlakning av metaller.

Områden kopplade till träimpregnering och sågverk

Vanliga föroreningar förknippade med träimpregnering och sågverk är metaller, dioxiner och PAH:er. Över tid har många medel använt för impregnering och därför kan föroreningarna vara mycket komplicerade. Till exempel kan kreosot, CCA-medel (koppar, krom, arsenik) och pentaklorfenol ha använts.

Områden kopplade till ytbehandling

Tungmetallerna zink, krom, koppar och nickel är föroreningar som förknippas med ytbehandlingsindustrin. Vissa verksamheter har även hanterat cyanidhaltiga bad och avfettningsmedel som trikloretylen. Föroreningarna kommer främst från tiden innan Miljöskyddslagen trädde i kraft 1969. Då kunde avlopps- och processvatten släppas orenat till omgivningen. Även små utsläpp av trikloretylen medför komplicerade föroreningar i naturen.

Länsstyrelsen undersöker, utreder och gör åtgärder på prioriterade förorenade områden i Västerbotten. I områden där ansvarig saknas, det vill säga skattefinansierade åtgärder, är kommunen ofta huvudman.

Prioriterade objekt i VästerbottenPDF

Pågående efterbehandlingar

Nedan listas bidragsfinansierade eller statligt finansierade efterbehandlingar vi arbetar med. Vi arbetar även med med andra efterbehandlingar där det finns ansvariga verksamhetsutövare eller fastighetsägare som står för kostnaderna.

Blaikengruvan, Sorsele kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svärtträskgruvan, Storumans kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Scharins industriområde, Skellefteå kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skelleftehamns kol AB (kolkajen), Skellefteå kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Norrbyskär, Umeå kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hörnefors, Umeå kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Örviken, Skellefteå kommun.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Metallföroreningar utreds på området kring tidigare sulfitmassafabriken. Det har också funnits ett sågverk på området som gett upphov till dioxinföroreningar.

Kontakt

Robert Erixon

Biträdande enhetschef

Johanna Hedlund

Miljöhandläggare

Linnea Melin

Miljöhandläggare

Johanna Melin

Miljöhandläggare

Anna Pallin

Miljöhandläggare