Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Matkompassen – mer mat i Västerbotten

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Matkompassen – mer mat i Västerbotten är ett samarbetsprojekt i linje med livsmedelsstrategins intentioner och målsättningar. Projektet ska bidra till att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och nya jobb på landsbygden inom livsmedelsområdet. Samarbeten mellan aktörer i livsmedelskedjan kan bidra till: att nya kontaktytor skapas, efterfrågan på närproducerade livsmedel ökar liksom produktionen. Kunskapen om de mervärden som lokal produktion av livsmedel medför tydliggörs i projektet.

Nationell livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

  • Hållbar utveckling i hela landet.
  • Att skapa tillväxt och sysselsättning.
  • Att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan.
  • Att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar.
  • Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

Du kan läsa mer om livsmedelsstrategin på regeringens webbplats.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Länets livsmedelsstrategi håller på att tas fram. Region Västerbotten är huvudman för uppdraget och arbetar i nära samverkan med Lantbrukarnas riksförbund LRF och Länsstyrelsen Västerbotten.

Information om arbetet finns på webbplatsen Mer mat från Västerbottenlänk till annan webbplats

Kontakt

Stina Fernerud