Jämställdhet

Arbetar du i en förening och vill att er verksamhet ska vara jämställd? Då kan du få råd av oss i ert arbete. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har i uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar. Strategin har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan för andra politiska frågor och verksamheter.

Så här arbetar vi med jämställdhet:

  • Kartlägger och följer utvecklingen av jämställdhet i länet
  • Skapar kunskapsunderlag, som till exempel könsuppdelad statistik
  • Stödjer kommuner, myndigheter, föreningar och andra organisationer i deras jämställdhetsarbete

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Ett jämställt Västerbotten

Länsstyrelsen leder ett flertal nätverk inom området samt erbjuder aktörer i länet olika typer av kompetensutveckling med fokus på samverkan.

Länsstyrelsen har ett samordningsuppdrag i länet och arbetar genom egna och andras nätverk och sammankomster.

Kvinnor och män i belysning

I dessa faktaböcker belyses livsvillkoren för kvinnor och män i Västerbotten. De val vi gör påverkas fortfarande av vår könstillhörighet. Jämställdhet handlar om makt, inflytande och strukturer men även om hur vi fördelar resurser så att kvinnor och män, flickor och pojkar ges samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden.

Kvinnor och män i belysning 2017 - handledning

Kvinnor och män i belysning 2017

Kvinnor och män i belysning 1996-2016

Kvinnor och män i belysning 2015

Kvinnor och män i belysning 2013

Kvinnor och män i belysning 2010

Aktuellt om jämställdhet är ett nyhetsbrev från sakområde jämställdhet. Här samlas aktuella nyheter från länsstyrelsen och andra aktörer på regional, nationell och internationell nivå. Nyhetsbrevet kommer ut varje månad och skickas ut via e-post.

Prenumerera på nyhetsbrevetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Monica Forsman

Särskilt sakkunnig jämställdhet

Sara Moberg

Jämställdhetshandläggare

Anna Ivarsson

Jämställdhetshandläggare