Föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen stödjer kommuner, landsting och regioner, och andra aktörer i arbetet med att utveckla föräldraskapsstöd.

Samordning av föräldrastöd

Du som arbetar med föräldrastöd i idéburen sektor kan delta i den regionala samverkan gällande föräldrastödsfrågor. Vi ska i samverkan med dig som arbetar med föräldraskapsstöd i ideell sektor, medverka till uppbyggnad av en regional struktur för föräldraskapsstödsarbetet.

Vårt arbete med föräldraskapsstöd kan innebära;

  • implementering av ”Nationell strategi för ett utvecklat föräldraskapsstöd – en vinst för alla” på regional och lokal nivå
  • att utgöra en länk mellan nationell, regional och lokal nivå och fånga upp lokala och regionala behov
  • att stimulera utveckling av tvärsektoriella insatser regionalt och lokalt
  • att arrangera utbildningar och bidra till kompetensutveckling i länet

Innehållet i stödet kan utformas utifrån de behov du och din organisation har.

Kontakta oss gärna för stöd och utveckling av ditt arbete inom föräldraskapsstöd.

Målet med föräldraskapsstöd är att främja hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldern. En god relation mellan förälder och barn verkar skyddande mot ohälsa och sociala problem för barnet.

Föräldraskapsstöd är ett brett begrepp som kan innefatta en variation av insatser som exempelvis föreläsningar, seminarier, föräldratelefon, webbplats, ledarledda föräldragrupper och professionell rådgivning.

Stöd för utveckling av föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen ska under 2018–2021 i samverkan med kommuner, landsting och regioner och andra föräldraskapsstödjande aktörer utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år.

I vårt uppdrag är viktiga utgångspunkter det jämställda föräldraskapet, barnets rättigheter samt att främja jämlikhet och jämställdhet. I arbetet ska även funktionshinderperspektivet och förebyggande av våld beaktas.

Information om föräldraskapsstöd på flera språk på www.infogeneratorn.selänk till annan webbplats

Föräldraskap och tonårstid.PDF

Kontakta oss gärna för mer information om föräldraskapsstöd.

Kontakt