Sätta upp skylt vid väg

Om du vill sätta upp en reklamskylt eller informationsskylt vid en väg kan det krävas tillstånd från Länsstyrelsen, Trafikverket eller kommunen. Det krävs också tillstånd från markägaren.

Tillstånd för skylt inom vägområde

Om du önskar sätta upp en reklam- eller vägvisningsskylt inom vägområdet ska du kontakta Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd för skylt inom detaljplanlagt område

Om du önskar sätta upp en skylt inom detaljplanelagt område krävs bygglov. En sådan ansökan görs hos kommunens byggkontor.

Tillstånd för skylt utanför vägområdet

Om du vill sätta upp skylten inom 50 meter från vägområdet prövar Länsstyrelsen hur skylten kommer påverka trafiksäkerheten och landskapsbilden. Är skylten mer än 50 meter från vägområdet prövar vi enbart hur den påverkar landskapsbilden.

Om du vill sätta upp en skylt inom 50 meter från vägområdet krävs alltid tillstånd enligt 46 § väglagen. Det ansöker du om hos Länsstyrelsen. Vi prövar om skylten kan komma att påverka trafiksäkerheten negativt. Detta görs efter att Trafikverket fått lämna synpunkter. 

Dessutom görs en prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS) om skylten inte enbart ska monteras tillfälligt. En prövning enligt LGS sker av alla "tavlor, skyltar, inskrifter eller därmed jämförliga anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål".

Prövningen sker utifrån en bedömning om skylten kan komma att inverka menligt på landskapsbilden.

Om du vill sätta upp en skylt mer än 50 meter från vägområdet krävs endast tillstånd enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS). Även denna ansökan prövas av Länsstyrelsen. 

Vad ska en ansökan innehålla?

En ansökan ska innehålla en

 • redogörelse för varför skylten önskas (vilket syfte).
 • ritning av skylten lämnas där det framgår skyltens mått (höjd, bredd, djup, höjd från marken)
 • hur den ska sättas upp (typ av fundament, stolpars material och dimensioner)
 • utformning (text, typsnitt och storlek på texten, eventuella bilder)
 • karta där skyltens önskade placering finns markerad. Det ska framgå hur långt från vägen skylten önskas placeras.

Avgift för ansökan

Länsstyrelsen Västerbotten tar ut en ansökningsavgift för sin handläggning enligt följande:

 • Prövning enligt väglagen - 700 kr
 • Prövning enligt LGS - 3 700 kr
 • Prövning enligt båda lagarna - 4 400 kr

Ansök om skylt utanför vägområde

 1. Skriv din ansökan enligt listan under "Vad ska en ansökan innehålla?".
 2. Betala in avgiften för att ansöka om tillstånd till Länsstyrelsen Västerbottens bankgiro 5050-8738. Märk inbetalningen med ditt namn och orsak till inbetalning. Handläggningen påbörjas först efter att avgiften betalats.
 3. Skicka din ansökan digitalt till vasterbotten@lansstyrelsen.se

  Eller posta den till:

  Länsstyrelsen Västerbotten
  901 84 Umeå
 • En kommun vill sätta upp en "Välkommen till kommunen-skylt" vid en av infartslederna. Skylten ska placeras cirka 20 meter från vägen. Om det inte är inom detaljplanelagt område lämnas ansökan till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften är 4 400 kr eftersom prövningen måste göras enligt både väglagen och LGS.
 • En förening ska anordna ett evenemang under en vecka och vill sätta upp ett informationsplakat intill en väg. Plakatet ska ställas cirka 40 meter från vägen. Eftersom det rör sig om en tillfällig anordning som inte ska finnas "varaktigt uppsatt" krävs inget tillstånd enligt LGS. Däremot krävs tillstånd enligt väglagen eftersom det sker inom 50 meter från vägområdet. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen tillsammans med ansökningsavgift; 700 kr.
 • En näringsidkare vill sätta upp en reklamskylt på en åker cirka 70 meter från vägen. Eftersom det är mer än 50 meter från vägområdet krävs inget tillstånd enligt väglagen. Däremot krävs tillstånd enligt LGS. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen tillsammans med ansökningsavgift; 3 700 kr.
 • En familj ska anordna loppis under sommaren och vill ställa ut en liten skylt bredvid vägen. Eftersom skylten står inom vägområdet krävs tillstånd från Trafikverket.

Kontakt