Lokala vattenvårdsprojekt - LOVA

Du kan söka bidrag för lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, i första hand genom att minska transporten av kväve och fosfor till havet. Åtgärder kan genomföras vid sjöar, vattendrag och kustvatten.

Arbetet kan omfatta samordning, utredning och åtgärder i syfte att minska övergödning samt nå god ekologisk status i ytvatten eller god miljöstatus i havsmiljön. Bidragen kan sökas av kommuner, ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa.

Bidraget får användas till:

  • Åtgärder mot övergödning med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön.
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen, till exempel fiskvägar för att förbättra konnektiviteten i vattendrag eller biotopvård för att förbättra morfologiska förhållanden.

LOVA-åtgärder syftar till att främja arbetet med miljömålen, bland annat Ingen övergödning.

Sista ansökningsdatum för projekt med start under 2020 är den 1 december 2019.

För frågor och information om LOVA-bidrag: lova.vasterbotten@lansstyrelsen.se

Ansök om LOVA-bidrag

Blankett för ansökan och hur du fyller i ansökan finns hos Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats.

Skicka ansökan

Eller posta den till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå

Kontakt