Hotade djur och växter

Vissa djur, växter och svampar är så hotade att det inte räcker att skydda dem i naturreservat eller genom fridlysning. För dessa arter finns speciella åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogram i Västerbotten

Länet berörs av strax över 30 åtgärdsprogram för hotade arter. Närmare 60 arter berörs, från fjällgäss på fjället till fjärilen violett guldvinge i ängslandskapet längs med kusten. Vi har dessutom nationellt ansvar för fyra åtgärdsprogram: brandinsekter i boreal skog, fjällräv, hotade arter på asp i Norrland samt låsbräknar i hävdade marker. 

Programmet för brandgynnade insekter har lett till att naturvårdsbränder har blivit ett av de viktigaste verktygen inom naturvård. Varje år genomförs flera naturvårdsbränningar av både skogsbolag och länsstyrelser runt om i hela landet, viket gynnar allt från brandinsekter direkt vid branden till hur framtidens löv- och tallskogar utvecklas.

Länsstyrelsen Västerbotten är dessutom med i Interreg-projektet Felles fjellrev II, ett samarbetsprojekt mellan Västerbotten, Jämtland och Norge. Målet är att bevara och stärka den skandinaviska fjällrävsstammen. Förutom att inventera fjällrävsvalpar, stödutfodra hungriga rävar och hålla koll så att vi slipper skabbutbrott, försöker vi göra det möjligt för fjällräven att etablera sig i områden där de inte har revir i dag. Vi hoppas att fjällrävspopulationen ska bindas ihop till en stor sammanhängande population istället för att vara splittrad i flera små populationer. Projektet pågår fram till december 2019.

Felles Fjellrev hemsidalänk till annan webbplats

Ungefär tio procent av Sveriges djur, växter och svampar är hotade. Det innebär att över 2000 arter riskerar att försvinna. För flera arter räcker det inte med att de blir fridlysta eller skyddas i ett naturreservat för att de ska kunna leva vidare. De hotade arterna behöver speciella åtgärder för att överleva. Därför har Länsstyrelsen olika program med åtgärder för att hjälpa de hotade arterna. Åtgärdsprogrammen tas fram nationellt av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Vårt arbete med åtgärdsprogram

Länsstyrelserna arbetar med ungefär 150 åtgärdsprogram för cirka 300 arter och flera naturtyper. Dessa arter behöver speciella åtgärder som till exempel slåtter eller naturvårdsbränning. Åtgärderna behöver göras på den plats i landskapet där arten eller miljön finns, inte bara inom naturreservat. I varje åtgärdsprogram beskriver vi den hotbild som finns mot arterna och de åtgärder som ska göras för att förbättra för arternas livsmiljöer. Hur många och vilka program Länsstyrelsen arbetar med skiljer sig åt mellan länen. 

Länsstyrelsen genomför åtgärderna tillsammans med markägare och verksamhetsutövare. Vi samarbetar även med frivilliga organisationer, Trafikverket, Skogsstyrelsen och olika skogsbolag. Utan dessa samarbetspartners och deras ekonomiska bidrag skulle vi aldrig kunna genomföra alla nödvändiga åtgärder. Åtgärderna och samarbetet är alltid frivilligt.

Hjälp till att rapportera arter

Vissa arter är så sällsynta och så dåligt kända att vi behöver inventera för att se var de finns innan vi börjar med åtgärder. Alla fynd Länsstyrelsen hittar registrerar vi i Artportalen. Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges djur, växter och svampar. Du kan hjälpa till med att rapportera sällsynta (och vanliga) arter. Allmänhetens rapporter är mycket viktiga. Här kan du göra en stor insats!

Artportalenlänk till annan webbplats

Kontakt