Jakt på allmänt vatten

Länsstyrelsen kan i vissa fall ge tillstånd till jakt på sådant allmänt vatten och sådana holmar, klippor och skär, som inte hör till något hemman.

Ansökan

Ansökan om jakt på allmänt vatten ska skickas till Länsstyrelsen, Naturvårdsenheten, 901 86 Umeå. Ansökan ska innehålla personuppgifter. För prövning av ansökan ska en ansökningsavgift på 1350 kronor betalas in till Länsstyrelsens bg 5050-8738.

Vilka får tillstånd?

Tillstånd ges i första hand till dig som är fast bosatt i skärgården eller vid kusten och som har erfarenhet av jakt och goda kunskaper om djurlivet och naturförhållandena i dessa områden. Tillstånden kan beviljas för tre år.

Allmänt vatten

Jakträttigheterna på allmänt vatten tillhör staten. Allmänt vatten finns i havet samt i vissa större sjöar, exempelvis Vänern och Vättern. Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten går 300 meter ut från strandlinjen eller, om kurvan för tre meters djur går längre ut, längs den kurvan.

Mindre öar

Vid bestämmande av strandlinjen räknas inte mindre öar, varför dessa kan vara omgivna av allmänt vatten. I det sistnämnda fallet görs ett visst undantag från principen att det allmänna vattnet disponeras av staten. I den mån de nyssnämnda mindre öarna utgör fastighet eller del av fastighet har ägaren jakträtt intill 100 meter från stranden.

Här hittar du PDF-filer med gränser som anger vad som är allmänt vatten. Gränserna är ingen exakt angiven gräns i verkligheten, utan ska ses som en grafisk presentation som försöker ta hänsyn till gällande regler. Det är i slutändan jägaren som på plats måste avgöra om strandvatten-regeln, enklavregeln och kilometerregeln är uppfyllda och att det jagas på lovligt vatten. OBS! Kartorna innehåller felaktigheter.

Karta 1PDF

Karta 2PDF

Karta 3PDF

Karta 4PDF

Kontakt

Lars Dahlberg

Naturvårdsenheten

Ellinor Sahlén

Naturvårdsenheten

Telefon 010-225 44 21