Björnjakt

Licensjakten 2018 avslutades 27 augusti. Då hade alla 28 tilldelade björnar fällts i Västerbotten.

Kort om reglerna kring jakten

När får jakten bedrivas?
21 augusti 2018 till 15 oktober 2018 eller tills jakten avlyses. Jakten för 2018 är avlyst.

Hur många björnar får fällas?
28 djur totalt i Västerbotten, varav högst 18 nedanför odlingsgränsen.

Vilka djur får fällas?
Samtliga björnar med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder).

Hur får jakten bedrivas?
Högst två hundar får användas samtidigt. Åteljakt är tillåten i Västerbottens län, men med särskilda villkor.

Hur anmäler jag en fälld björn?
Skytten ringer Länsstyrelsen på telefon 010-225 41 15 utan dröjsmål och senast klockan 21 samma dag som djuret fällts.

Hur anmäler jag en påskjuten björn?
Skytten ringer Länsstyrelsen på telefon 010-225 41 15 snarast efter påskjutningen.

Hur får jag veta hur många björnar som återstår att fälla?
Ring Länsstyrelsens telefonsvarare på telefon 010-225 41 15.

Att jaga med åtel innebär att placera ut föda vid en åtelplats och bedriva jakten där.

Villkoren för åteljakten 2018 återfinns i Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn i Västerbottens län 2018, dels under Villkor 4 (sida 2) och dels i Bilaga 2 (sidorna 25-26).

Beslut licensjakt björn VästerbottenPDF

 • Spårupptag med hund vid åtel är inte längre tillåtet. Detta efter ett beslut från Naturvårdsverket.
 • Användning av fisk som åtelmaterial är inte längre tillåtet. Detta efter beslut från Jordbruksverket.

Om du vill jaga vid någon annans åtel

 • Du behöver åtelansvariges medgivande.
 • Du ska dokumentera vad du gör vid åteln och lämna dokumentationen till åtelansvarig.

Åteansvarig ansvarig för

 • Att åteln följer villkoren angående placering och vilket material som får användas.
 • Det finns tillstånd från markägarens för åteln. På statens mark ovan odlingsgränsen ska det också finnas medgivande från berört älgjaktlag och från samebyn.

Placering av åtel:

 • Avståndet till närmaste permanent bebodda hus, till fritidshus som har sophämtning, till åtel avsedd för viltskådning och till permanent anlagd och skyltad campingplats ska vara minst 2000 meter.
 • Åtelansvarig ska kontakta eventuella personer som under perioden 15 juli– 31 oktober 2018 tillfälligt bor inom 2000 meter från åteln och upplysa dem om åtelverksamheten.
 • Avståndet till väg (även skogsbilväg) ska vara minst 200 meter.
 • Avståndet till vandringsled ska vara minst 500 meter.
 • Åteln ska ej vara synlig från väg eller vandringsled.

Åteln ska anmälas till Länsstyrelsen. Anmälan måste ha kommit in till Länsstyrelsen i god tid innan du börjar lägga ut åtelmaterial.

Anmälan ska innehålla:

 • namn
 • adress
 • telefonnummer till åtelansvarig
 • vilken kommun det gäller
 • exakta koordinater för åtelns placering
 • datum för när åtling ska påbörjas

Skicka anmälan

Eller posta den till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå

Åtelmaterial

Som åtelmaterial får användas vilt och slaktrester från vilt från samma eller angränsande kommun, oförädlat vegetabiliskt material eller mindre förädlade vegetabiliska produkter avsedda för utfodring av djur. Rester från tamdjur får inte användas (till tamdjur räknas även ren). Kött från rovdjur får ej användas som åtelmaterial på grund av risk för spridning av parasiter. 

Vid åtling med större vilt får en (1) djurkropp läggas ut. Mängden åtelmaterial av annat slag (inklusive mindre vilt, viltslaktrester etc.) får uppgå till högst 25 kg per vecka. 

Tänk på att lockmedel/doftämnen endast får användas om de är syntetiska, om de är tillverkade av växtextrakt eller om de är framställda i Sverige av material från vilda svenska djur.  

Åtelmaterial får läggas ut från och med den 15 juli 2018 till den dagen då sista tilldelade björnen fälls eller, i det fall inte alla tilldelade björnar fälls, till och med 15 oktober 2018. Senast den 25 oktober 2018 eller tio dagar efter att sista björnen har fällts ska allt åtelmaterial vara bortplockat och åtelplatsen återställd till ett sådant skick att björnar inte förväntas lockas dit.

Dokumentation

Du som bedriver åteljakt på björn ska dokumentera och rapportera din verksamhet. Om flera personer bedriver jakt vid samma åtel ska åtelansvarig sammanställa samtliga personers dokumentation. Dokumentationen ska följa befintlig rapportmall (Bilaga 6).

Dokumentationen ska lämnas av åtelansvarig till Länsstyrelsen senast den 15 november 2018. 

Följande gäller för vem som får jaga björn på statens mark i fjällen:

 • Du som bor i en fjälllkommun kan få enskilt jakttillstånd
 • Har du enskilt jakttillstånd får du bjuda in högst två personer som gäster i jakten
 • Arrangerar du jakt för personer boende utanför fjällkommun ska du som är arrangör vara registrerad hos Länsstyrelsen som medlem i älgjaktslag eller tillhörig sameby
 • Ortsbojaktlag får jaga björn på de tider älgjakt upplåts

Villkor upplåtelse björnjakt på statens mark i sin helhetPDF

Stör ej renskötseln

När du jagar i fjällen ska du ta hänsyn till rennäringen. Ta kontakt med berörd sameby vid varje jakttillfälle innan jakt för att undvika att störa renskötseln.
Hade du jakttillstånd för björn 2017? * (obligatorisk)
Hade du jakttillstånd för björn 2017?


Jaktområden
Ange jaktområden du söker för. Maximalt 15 småviltsjaktområden inom Gran och Rans samebyar samt inom övriga samebyar, maximalt 10 småviltsjaktområden enligt jaktkarta efter småvilt utgiven 2016 eller 2017. De föreslagna områdena ska ligga som ett sammanhållet område för att skapa förutsättningar till effektiv björnjakt.

OBS!
Ansökan vara inne senast 1 juni. Ansökan som kommer in efter detta datum tas ej upp för behandling. Ansökan är bindande vilket innebär att avgift ska betalas även om tillståndet inte utnyttjas. Tillstånd för björnjakt på kronomark ovan odlingsgränsen är förbehållen personer boende i fjällkommun i Västerbottens län.

Om du hellre vill ha blanketten i PDF format och skicka in till Länsstyrelsen så hittar du den nedan:

Ansök om björnjaktPDF

Skicka anmälan

 • Skicka din anmälan digitalt till (e-postadress)

Eller posta den till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt

Lars Dahlberg

Jakthandläggare

Ellinor Sahlén

Jakthandläggare

Linda Backlund

Rovdjursförvaltare