Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde. Här finns också information om hur älgförvaltningssystemet fungerar.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg. Länsstyrelsen samråder med Viltförvaltningsdelegationen innan beslutet tas. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Älgjakten 2018–2019

Länsstyrelsen har beslutat om 2018 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 14 590 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden.

Beslut älgjakten 2018-2019PDF

Tilldelningslista älgjakten 2018-2019länk till annan webbplats (Excel-fil)

Jakttider licensområden och älgskötselområden:

Jakt är tillåten från och med 3 september till och med den 25 september samt från och med den 8 oktober till och med den 31 januari.

Jakttider kalvområde (kalvar inom oregistrerade områden):

Jakt är tillåten från och med den 3 september till och med 7 september 2018.

Rapportering och betalning av fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Fällavgiften betalas efter att den totala avskjutningen är slutrapporterad.

Rapportering av avskjutning i älgportalen älgdata.se.länk till annan webbplats

Rapportering och betalning av fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde:

 • Här rapporterar du avskjutning i älgportalen, älgdata.se
 • Här hittar du instruktioner och manual för älgportalen (älgdata.se).
 • Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport.
 • När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten.
 • Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.
 • Slutrapporteringen kan bara göras i älgportalen (Älgdata.se). När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna på din skärm.
 • Fällavgifter ska betalas till Länsstyrelsen, senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Rapportering och betalning av fälld älg inom oregistrerad mark:

 1. Här rapporterar du avskjutningen i älgportalen, älgdata.se
 2. Du ska rapportera fällda älgar inom 14 dagar efter att älgen har fällts.
 3. Fällavgifter ska betalas till Länsstyrelsen, senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Avgiften för varje fällt vuxet djur är 400 kronor samt 100 kronor per kalv i statlig avgift.

Otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är otjänlig som människoföda på grund av skada eller sjukdom kan du få älgen bedömd som kasserad och bli befriad från fällavgift. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Personer som får genomföra denna bedömning är veterinär, polis eller viltkasserare som blivit utsedda av Länsstyrelsen.

Förvaltningsområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde.
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner.
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde.
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Viltförvaltningsdelegationen har beslutat om fem älgförvaltningsområden i länet.I de olika områdena ingår följande kommuner:

Nordvästra området: Sorsele och Malå.
Mellersta området: Storuman och Lycksele.
Sydvästra området: Vilhelmina, Dorotea och Åsele.
Nordöstra området: Skellefteå, Norsjö och Robertsfors.
Sydöstra området: Vindeln, Umeå, Vännäs, Bjurholm och Nordmaling.

Jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden:

 • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • jakt på oregistrerad mark.

Älgskötselområde

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare frivilligt gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Att vara med i området är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen utan hinder. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat. Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Planen granskas sedan av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Licensområde

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

För att registrera ett licensområde måste vissa arealkrav uppfyllas. Licensområden som uppfyller arealkraven kommer att få en licenstilldelning från Länsstyrelsen i vanlig ordning varje år, där första tilldelningen alltid kommer att vara en årskalv.

De licensområden som inte uppnår denna areal kommer att avregistreras. Licensområden som uppfyller arealkraven kommer däremot att omregistreras automatiskt utan avgift. 

Arealkrav för licensområde gällande från 2017:

800 ha - Nordvästra ÄFO
(Sorsele och Malå kommun)

700 ha - Mellersta ÄFO
(Storuman och Lycksele kommun)

600 ha - Sydvästra ÄFO
(Vilhelmina, Dorotea och Åsele kommun)

300 ha - Sydöstra ÄFO
(Vindeln, Umeå, Vännäs, Bjurholm och Nordmalings kommun)

250 ha - Nordöstra ÄFO
(Norsjö, Robertsfors och Skellefteå kommun)

Beaktas tilldelningen och avskjutningen från tidigare år går det att räkna ut att det krävs ca 250 ha i kusten och ca 800 ha i fjällen för att årligen producera en älgkalv. Arealkraven för licensområden grundas på detta underlag och beaktande av kunskapen vi idag har om reproduktionen från exempelvis älgobsen. 

OBS!
Det är viktigt att poängtera att arealkraven inte är någon tilldelningsnorm. Arealkravet utgör endast den gräns då det är möjligt att erhålla ett registrerat licensområde och få en tilldelning av minst en årskalv. Vilken tilldelning ett licensområde faktiskt kommer att få varje år kan variera beroende på områdets storlek samt älgtillgången

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Rapportering av älgkalv

Rapportera om du har fällt älgkalv på oregistrerad mark i vår e-tjänst.

Fälld älgkalv måste rapporteras inom 14 dagar och fällavgift ska betalas.

Registrering eller ändring av jaktområden

När du vill ändra ett älgjaktområde (licensområde eller älgskötselområde) eller bilda ett nytt, ska du ansöka om detta hos Länsstyrelsen.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen och fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I viltförvaltningsdelegationen finns representanter för olika intressen.

Läs mer om viltförvaltningsdelegationen i Västerbotten under Jakt- och viltvård.

Älgjakt på statens mark

Du som är fast bosatt ovan odlingsgränsen kan ingå i jaktlag som jagar älg på statens mark i fjällen. Länsstyrelsen upplåter älgjakt på statens mark ovan odlingsgränsen till cirka 1200 jägare i 142 jaktlag.

Upplåtelsetider för 2018

3-9 september (måndag-söndag)
14-16 september (fredag-söndag)
12-14 oktober (fredag-söndag)
19-21 oktober (fredag-söndag)

Upplåtelserna sker med stöd av 32 § i rennäringslagen. På de upplåtna markerna jagar även de renskötande samerna. Enligt gamla överenskommelser nyttjar inte samerna sin jakträtt på den upplåtna marken vid de tillfällen då älgjakt bedrivs där av andra. Om jakt ska bedrivas vid samma tillfälle så sker detta efter kontakt och tillsammans med berört jaktlag.

Avgift för älgjakt på statens mark

Grundavgiften för jaktåret 2018 är 1 500 kr för tilldelat djur. Fällavgiften för varje fällt vuxet djur är 1 000 kr exklusive älgavgiften (400 kr), tillkommer gör även älgavgift 100 kr för kalv.

De renskötande samernas jakträtt följer av renskötselrätten och är ingen upplåtelsejakt.

Kontakt

Lars Dahlberg

Naturvårdsenheten

Ellinor Sahlén

Naturvårdsenheten

Telefon 010-225 44 21