Fisketillsyn

En fisketillsynsperson ser till att bestämmelser och regler om fiske och fiskevård följs.

I Sverige är fritidsfisket är en viktig del av vårt nyttjande av naturresurser. För vissa fiskbestånd behövs det dock fiskeregler. En förutsättning för att fiskereglerna ska vara effektiva är att de respekteras. Därför behövs fisketillsyn, dels för att följa upp om reglerna följs, dels för att sprida information om gällande regler och deras syfte.

En fisketillsynsperson får under kontroll undersöka fångad fisk, fiskeredskap och fisksump. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en utbildning. Efter en godkänd ansökan från Länsstyrelsen får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vi gör en personkontroll av lämplighet, bland annat genom remittering till polismyndighet innan utbildningen påbörjas.

Ansök om att bli fisketillsynsperson i Västerbotten

Det finns olika typer av fisketillsynsförordnande:

  • tillsyn på allmänt vatten längs kusten
  • tillsyn på enskilt vatten

Kustbevakningen ansvarar för kusttillsynen, men länsstyrelsen förordnar i vissa fall personer för att förstärka denna tillsyn. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av statens enskilda vatten ovan odlingsgränsen. På enskilt vatten i sjöar och vattendrag är det fiskerättsägaren som är uppdragsgivare. Förordnande av fisketillsynsmän regleras i fiskelagen (SFS 1993:787) och i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:1) om fisketillsynsförordnanden. Vi kommer att vid prövning av din ansökan överväga behovet av fisketillsyn.

Beslut om förordnande fattas normalt inom fyra veckor. Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Havs- och vattenmyndigheten.

Du ska lämna ansökan till länsstyrelsen i det län där du bor, även om fisketillsynsområdet ligger i ett annat län.

Om du som förordnad fisketillsynsperson får ny uppdragsgivare och/eller nytt tillsynsområde ska du anmäla detta till länsstyrelsen.

Skicka ansökan

Eller posta den till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå

Kontakt

Per Lundström

Länsjurist

Moa Garpebring

Handläggare