Fiska i fjällen

Vill du fiska i fjällen? För att fisket ska vara långsiktigt hållbart finns olika fiskeregler och lokala fiskebestämmelser som du behöver hålla dig till.

Länsstyrelsen förvaltar och vårdar fiskbestånden i statens vatten ovan odlingsgränsen. Vi arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring samt ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.

Fiskeregler och andra bestämmelser

Allt fiske ovan odlingsgränsen ska vara långsiktigt hållbart. Av den anledningen finns det både generella fiskeregler som gäller över stora områden och lokalt anpassade fiskebestämmelser.

I vissa områden måste du som fiskare rapportera dina fångster. Fångstrapporterna används som underlag när Länsstyrelsen anpassar fiskeregler efter de lokala förutsättningarna.

Västerbottens fjällfiskevatten

I Västerbottensfjällen finns fler än 5 000 sjöar i varierande storlek samt över hundra strömmande vatten. Fiskbeståndet på högre höjd består i huvudsak av röding och öring. På lägre nivåer och i dalgångarna tillkommer harr, lake och sik.

Fisket är tillgängligt både sommar och vinter. Vattnen är i högsta grad varierande och de flesta sportfiskemetoder kan tillämpas. Graden av tillgänglighet varierar också. Många vatten nås relativt enkelt från bilvägar medan andra kräver en rejäl marsch eller en flygtur. Mer information hittar du i vår broschyr:

Fiskekort

Köp fiskekort för statens vatten ovan odlingsgränsen i förvaltningssystemet NatureIT eller av lokala återförsäljare.

Köp fiskekort i NatureITlänk till annan webbplats

Kvoterade vatten

I statens kvoterade vatten har Länsstyrelsen valt att begränsa antalet fiskedygn. Vi utfärdar särskilda tillstånd för dessa sjöar och vattendrag.

Du kan få fiska högst tre dygn per tillstånd. För Vindelälven kan du få fisketillstånd för högst 5 dygn.

Ansök om tillstånd att fiska i kvoterade vatten

Ansökan ska ha kommit till oss senast 1 maj. Du kan söka tillstånd för högst ett område. Vid ansökan behöver du inte ange vilka datum fisket ska ske, men den exakta fisketiden måste anges innan fisket påbörjas. Den som tilldelats ett kvoterat fiskevatten har därvid två möjligheter:

  • Lämna uppgifter om fisketidens början och slut in till Länsstyrelsen före midsommarhelgen.
  • Aktivera tillståndet genom att uppgifterna lämnas in till ett lokalt Fiskecentrum (som antecknar tiderna på tillståndet) när som helst innan fisket påbörjas. Västerbottens Fiskecentrum hittar du på www.fiskecentrum.com
    länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fiskekortsavgiften, inbetalningskort skickas till alla som fått tilldelning, ska betalas in före midsommar. Om inte, är tillståndet förverkat.

Lottning

Om flera personer tänker följas åt bör samtliga namn stå på ansökan. På så sätt får alla eller ingen tillstånd. Ange fullständigt namn och adress för varje sökande. Om ansökta fiskedygn överstiger vad som upplåts, ges tillstånd genom lottning bland de sökande.

Resultatet meddelas samtliga sökande senast 20 maj. För att få delta i lottningen får varje fiskare endast finnas med på ett område och en ansökningsblankett.

Avgift och områden

Avgiften är 135 kr/dygn. Barn under 16 år fiskar gratis i målsmans sällskap.

Namn

Avgränsning

Upplåtelsetid

Upplåtna dygn

Storlek

Vindelälven

Vindelälven från och med Makeforsen till Särngejukkes inflöde inklusive Steukajukke

1/7 - 20/8

100

17 km

Granån

Granån från Virisen upp till Bleriken

1/7 - 31/8

50

2 km

Vojmån 1

Vojmån uppströms Aujojaure med intilliggande tjärnar

1/7 - 31/8

100

8 km 50 ha

Vojmån 2

Vojmån mellan Gottern och Fiansjön

1/7 - 31/8

100

4 km

Girisån

Girisån från Girisjön till Dolarn

1/7 - 31/8

100

11 km

Slipsikån

Slipsikån samt tjärnarna mellan Slipsiken och Autjojaure

1/7 - 31/8

100

8 km 200 ha

*Tärnasjön

Från Rasjebäckens inflöde ned till Lenasuolo (vid broarna)

1/7 - 31/8


350 ha

**Ransarån

Övre selet -Gikasjön

16/10 - 14/9


4 km

* Begränsad upplåtselse, fiskekort säljs endast av Tärna Fiskecentrum
** Begränsad upplåtselse, fiskekort säljs endast av Kultsjödalens Fiskecentrum

 

Fiske på kvoterade vatten

(tillstånd får sökas för högst ett vatten)

(Max 3 dygn, utom Vindelälven där max 5 dygn kan sökas)


(Fullständiga namn och adresser på varje medsökande)

Vill du hellre fylla i din ansökan i ett digitalt dokument eller skriva ut den, hittar du ansökan nedan:

Ansökan om fiske i kvoterade fiskevattenWord

Skicka ansökan

Eller posta den till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå

 

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Regler för sportfiske

Sportfiske upplåts hela året med vissa undantag. Upplåtelsetiderna kan också gälla enbart sommar- eller vinterfiske. Flytring är tillåten i nästan alla upplåtna vatten medan båt får användas i vissa angivna vatten. Aktuella bestämmelser hittar du i vår fiskebroschyr:

Borgafjälls sportfiskeområde

Borgasjön och Saxälven med sjöar till dammen vid utloppet ur Lilla Dabbsjön. Korpån med sjöar från Avasjö skiftesgräns till Lövsjö skiftesgräns samt vatten belägna mellan Korpån och Saxälven. Särskilt kort säljes, statens allmäna kort gäller ej.

Fiske för husbehov för ortsbor och renskötande samer

Länsstyrelsen upplåter vissa vatten för husbehovsfiske åt ortsbor ovan odlingsgränsen. Med utgångspunkt av produktionsförutsättningar är antalet tillstånd per sjö är begränsat beroende på sjöns storlek. Upplåtelsen omfattar fiske med 10 nät samt krokredskap. Tillstånd för nätfiske kan endast erhållas för ett vatten.

Kontakt

Torleif Eriksson

Naturvårdsenheten

Telefon 010-225 44 25

Johan Lundgren

Naturvårdsenheten