Förmedling av mark

Länsstyrelsen förmedlar kontakten mellan markägare och du som behöver mark för bete eller odling. Här anmäler du ditt intresse.

Här anmäler du ditt intresse

Markägare

Intresseanmälan för att erbjuda betesmark eller mark för att skörda

Djurägare (betesdjur)

Intresseanmälan för betesmark eller mark att skörda

Odlingsbar mark

Intresseanmälan både för dig som vill upplåta mark och du som söker odlingsbar mark

Lämna gärna specifika svar i frågorna detta underlättar matchning. Länsstyrelsen tar kontakt när det kommer in ansökan som motsvarar dina önskemål. Intresserade och markägare tar därefter kontakt med varandra för att komma överens om ett samarbete och eventuella villkor. Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal.

Avtalet bör bland annat innehålla uppgifter om;

  • mellan vilka parter det gäller
  • vilka marker som ingår
  • hur länge avtalet gäller
  • vilken uppsägningstid som ska tillämpas samt vem som ansvarar för stängsling och eventuell röjning.
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader, vem som har rätt att söka eventuella jordbruksstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
  • vem som ansvarar för vattning och tillsyn och också ansvaret om djur skadas eller orsakar skador.
  • hur hårt betestrycket får vara, om det finns träd eller annat som ska skyddas,
  • mellan vilka datum marken får betas
  • en djurhållaren behöver även tänka på att registrera flytten av djuren, gäller ej hästar.
Bild på EU-flagga

Markförmedlingen ingår i en nationell satsning för skötsel av ängs- och betesmarker. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakt

Hanna Lindgren

Handläggare betesförmedling