Betesförmedling

Söker du betesmark eller har du betesmark men saknar djur? Då kan Länsstyrelsen hjälpa till att förmedla kontakt för ett utbyte. Vi förmedlar även kontakt för mark att skörda.

Skötseln av betesmarker och slåtterängar är viktig för den biologiska mångfalden och för landskapsbilden. De har också ett kulturhistoriskt värde som går förlorat om hävden (skötseln) upphör. Även foderbrist skulle kunna minska om fler betesmarker betas och de odlade vallarna skördas till vinterfoder.

Använd vår betesförmedling

Betesförmedlingen går till så här:

 1. Du som djur- eller markägare anmäler ditt intresse och lämnar information om djur eller marker på Länsstyrelsens webb:
  Markägare: Intresseanmälan för att erbjuda betesmark
  Ägare till betesdjur: Intresseanmälan för betesmark eller mark att skörda

  Tänk på att bara vara specifik i frågor som verkligen är viktiga för dig för att underlätta matchning.
 2. Länsstyrelsen tar kontakt med dig om det kommer in djur- respektive markägare som motsvarar dina önskemål.
 3. Djur- och markägare tar själva kontakt för att komma överens om ett samarbete.
 4. Det går bra att vända sig till betesförmedlingen igen för att få nya förslag.

Länsstyrelsen förmedlar enbart kontakt mellan intresserade djur- och markägare. Dessa ansvarar för de uppgifter som lämnats och kommer själva överens om villkor. Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal.

Avtalet bör bland annat innehålla uppgifter om;

 • mellan vilka parter det gäller
 • vilka marker som ingår
 • hur länge avtalet gäller
 • vilken uppsägningstid som ska tillämpas samt vem som ansvarar för stängsling och eventuell röjning.
 • eventuella ersättningar/arrendekostnader, vem som har rätt att söka eventuella jordbruksstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
 • vem som ansvarar för vattning och tillsyn och också ansvaret om djur skadas eller orsakar skador.
 • hur hårt betestrycket får vara, om det finns träd eller annat som ska skyddas,
 • mellan vilka datum marken får betas
 • djurhållaren behöver även tänka på att registrera flytten av djuren, gäller ej hästar.
Bild på EU-flagga

Betesförmedlingen ingår i en nationell satsning för skötsel av ängs- och betesmarker. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakt

Hanna Lindgren

Handläggare betesförmedling