Jakt i fjällen

Är du jägare i norra Sverige? Hos Länsstyrelsen kan du köpa jakttillstånd för småvilt och i viss mån ansöka om jakt på älg i Norrbottens län, Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län.

Länsstyrelsen har i uppdrag att förvalta och vårda all jakt på vilt ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län och på renbetesfjäll i Jämtlands län. Hos oss kan du köpa tillstånd för jakt på småvilt och i viss mån ansöka om jakt på älg. Jakttillstånd tecknas i det län du vill jaga, det vill säga i Norrbottens län, Västerbottens län eller i Jämtlands län.

Småviltsjakt på statens mark i fjällen

Vår service

I förvaltningssystemet NatureIT kan du:

 • köpa och aktivera jakttillstånd
 • rapportera jakt
 • få mer information om jakttryck.

Förvaltningssystemet NatureIT Länk till annan webbplats.

Regler och tider för småviltsjakt 2021–2022

Jakttider

25 augusti–15 september 2021: Jakt endast tillåten för fast boende i Sverige

16 september 2021–15 mars 2022: Jakt tillåten för alla med jakttillstånd

Villkor för jakten

 • Högsta jakttryck för jaktsäsongen 2020/2021 är 3 jaktman­dagar/km2. När jakttrycket nåtts stängs områden för jakt under resten av säsongen.
 • För att skapa en säker och positiv jaktupplevelse begränsas antalet jägare per dag i respektive jaktområde. Riktvärdet för denna kvotering kommer att vara 1 jägare per 700 hektar jaktbar mark.

Kontaktuppgifter till älgjaktsledare i småviltsområden Pdf, 211.5 kB.

Regler för att medföra vapen på terrängfordon

Jaktområden

Småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Västerbotten är uppdelad i 182 jaktområden.

Digitala kartor över jaktområden finns i förvaltningssystemet NatureIT Länk till annan webbplats.. Där finns också information om vilka områden där jakten är avlyst.

Jaktkarta norra Västerbotten (PDF) Pdf, 5.2 MB.

Jaktkarta södra Västerbotten (PDF) Pdf, 5.2 MB.

Jaktområdena är namngivna med en bokstavs- och sifferkombination. Bokstäverna återspeglar inom vilken samebys marker som området ligger:

 • G - Gran sameby
 • R - Rans sameby
 • U - Umbyns sameby
 • VA - Vapsten sameby
 • VN - Vilhelmina norra sameby och
 • VS - Vilhelmina södra sameby

Inom varje samebys gränser är jaktområdena numrerade från 1 och uppåt. Områdena är oftast mellan 2000 och 15 000 hektar stora. I Gran och Ran samebyar är jakten uppdelad i fler och mindre områden än i övriga länet.      

Ladda ner GIS-skikt:

GIS-skikt

Område

.gdb-fil

.gpx-fil

Västra delen Gran

G_vastra.gdb

G_VASTRA2015.gpx

Östra delen Gran

G_ostra.gdb

G_OSTRA2015.gpx

Västra delen Ran

R_vastra.gdb

R_VASTRA2015.gpx

Östra delen Ran

R_ostra.gdb

R_OSTRA2015.gpx

Västra delen Umbyn

U_vastra.gdb

U_VASTRA2015.gpx

Östra delen Umbyn

U_ostra.gdb

U_OSTRA2015.gpx

Hela Vapsten

VA.gdb

VA_2015.gpx

Västra delen Vilhelmina norra

VN_vastra.gdb

VN_VASTRA2015.gpx

Östra delen Vilhelmina norra

VN_ostra.gdb

VN_OSTRA2015.gpx

Västra delen Vilhelmina södra

VS_vastra.gdb

VS_VASTRA2015.gpx

Östra delen Vilhelmina södra

VS_ostra.gdb

VS_OSTRA2015.gpx

De nedladdningsbara filerna är döpta efter vilken sameby som jaktkartorna täcker. Jaktområdena är uppdelade i en fil för västra respektive östra området i varje sameby. Det finns ett visst överlapp mellan de västra och östra områdena.

Återförsäljare av jaktkort för småvilt på statens mark ovan odlingsgränsen.

Kommun

Kontakt

Sorsele kommun


Ammarnäs Fiskecentrum

Box 9

924 22 AMMARNÄS

Telefon: 0952-602 00

Mobil: 073-376 18 97

Storumans kommun


Utrustad.se Sport & Outdoor

Järnvägsgatan 19

923 31 STORUMAN

Telefon: 0951-200 20

Slussfors Boa

Skogsvägen 2

923 97 SLUSSFORS

Telefon: 0951-501 70

Cykel & Fiskecenter i Hemavan

Renstigen 1

920 66 HEMAVAN

Telefon: 0954-40 05 11

Vilhelmina kommun


Vilhelmina turistbyrå

Tingsgatan 1

912 33 VILHELMINA

Telefon: 0940-398 86

C&M Fiskecentrum Kultsjödalen

Saxnäs 38

910 88 SAXNÄS

Telefon: 0940-70044

Grönfjälls fritidsby

Grönfjäll 101

923 95 Kittelfjäll

Telefon: 0940-87019

Dorotea kommun


Sport och fritid Dorotea

Storgatan 43

917 32 DOROTEA

Tel: 0942-100 73

070-685 25 86

Nynäs jakt & fiskecamp

Storbäck 81

917 99 DOROTEA

Telefon: 070-581 32 73

Borgafjäll Lanthandel

Centrumvägen 18

917 04 BORGAFJÄLL

Telefon: 0942-420 21

076-783 95 44

Umeå kommun


Jaktia i Umeå

Parkgatan 2

903 27 Umeå

Telefon: 0901-323 00

Skellefteå kommun


Cykel & Fiskecenter

Södra järnvägsgatan 47

931 32 SKELLEFTEÅ

Telefon: 0910-777 940

Bestämmelser för småviltsjakt

Sedan 2017 har jägare som är bosatta i Sverige företräde till småviltsjakt på statlig mark ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län. Företrädet gäller till och med 15 september varje säsong.

Vilka har företräde?

 • fast bosatta i Sverige
 • svenska medborgare
 • du som äger fastighet i Sverige
 • du som arbetar i Sverige
 • du som driver företag i Sverige.

Från och med 16 september får alla med jakttillstånd jaga småvilt på dessa marker.

Anmäl jaktcamp

Ska du tälta inom samma kilometerruta mer än fyra nätter i följd, eller ställa upp tält – ett eller flera – med en större sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter krävs Länsstyrelsens godkännande.

 • Jakträtten kan gå förlorad om du utnyttjar en jaktcamp som inte har giltigt tillstånd.
 • Anmälan skickas in senast ett dygn och tidigast fem dygn i förväg.

Anmälan om jaktcamp

Närmare anknytning till Sverige - Close ties to Sweden

Du som har en nära anknytning till Sverige kan ansöka om företräde att jaga småvilt på statens mark i fjällen från och med 25 augusti.

Du kan ha nära anknytning genom att:

 • äga fastighet
 • ha anställning i Sverige
 • bedriva näringsverksamhet i Sverige

Antal ripor i fjällen

Länsstyrelsen inventerar varje år ripor på statens mark ovan odlingsgränsen. Inventeringarna sker i tre områden av Västerbottensfjällen. I södra delen inventeras Marsfjällsområdet, i mellersta delen Jofjällsområdet samt i norra delen Ammarnäsområdet.

Graf som visar förändring i total täthet, ripor i Jämtland, Norrbotten och Stekenjokk i Västerbotten.

Klicka för större bild.

2021: Inventeringen visar att tätheterna ligger på ungefär samma nivå eller något högre än 2020. Reproduktionsframgången är däremot lite högre än föregående år och ligger i år kring ett medelårs resultat. Generellt få men ganska stora kullar.

2020: Inventeringen visar att tätheterna ligger på ungefär samma nivå eller något lägre än 2019 åtminstone i det mellersta och norra området. Reproduktionsframgången är däremot lite högre än föregående år och ligger i år kring ett medelårs resultat. Inventerarna fann vissa omlagda kullar vilket innebär att dom vid jaktstart kommer att vara små. Jägarna uppmanas visa jaktetik och låta dessa växa till sig.

2019: Inventeringen för 2019 visar att tätheterna ligger på ungefär samma nivå eller något förbättrat åtminstone i det södra och mellersta området. Reproduktionsframgången är däremot lite lägre än föregående år och ligger i år under ett medelårs resultat. Inventerarna fann vissa omlagda kullar vilket innebär att dom vid jaktstart kommer att vara små. Jägarna uppmanas visa jaktetik och låta dessa växa till sig.

2018: Inventeringen för 2018 visar att både tätheter och reproduktion har förbättrats. Efter två lågår har beståndet ökat och närmar sig ett medelår.

2017: Vi kunde konstatera att tätheten av ripor var lägre än förra jaktåret. Reproduktionen var också lägre än förra säsongen. Det är andra året med täthet och reproduktion betydligt under medelåret.  2017 var ett lågår med en låg täthet av ripa, begränsningar av tillåtet jakttryck skedde därför. Vi fick även rapporter att storleken på ripkycklingarna variera men det är generellt väl utvuxna kycklingar.

2016: Vi kunde konstatera att tätheten var lägre än förra jaktåret. Reproduktionen var inte lika hög som förra säsongen. Det var ett år med täthet och reproduktion under medelåret, det var dock inget riktigt lågår. Vi fick även rapporter att storleken på ripkycklingarna varierade men det var generellt väl utvuxna kycklingar.

2015: Vi kunde konstatera att tätheten var god, kanske med en mindre minskning jämfört med förra jaktåret. Reproduktionen har inte varit lika hög som förra säsongen, det fanns dock en hel del äldre fågel från tidigare säsonger. Vi fick även rapporter att storleken på ripkycklingarna varierar. En del kycklingar var väl utväxta men det fanns även mindre kycklingar antagligen från omlagda kullar.

2014: Resultaten visade att en fortsatt ökning av har skett under 2014 ripbeståndet i inventeringsområdena både i södra och norra delen av länet. Från mycket låga siffror under 2012, en ökning 2013 så låg tätheten på siffror med goda beståndstätheter inför årets jaktsäsong. Detta förklaras framförallt av en mycket bra föryngring med stora kullar av ungfågel. Få och stora kullar innebär vanligen att det är lättjagat (lätt att hitta stora kullar jämfört med ensamma fåglar eller mindre ansamlingar av fåglar).

Älgjakt på statens mark i fjällen

Du som är fast bosatt ovan odlingsgränsen kan ingå i jaktlag som jagar älg på statens mark i fjällen.

Regler och tider för älgjakt 2022

Jakttider

För upplåtelsejaktlagen inom samtliga fjällsamebyar gäller följande jakttider 2022:

5–11 september (måndag–söndag)

12–18 september (måndag–söndag)

13–16 oktober (torsdag–söndag)

20–23 oktober (torsdag–söndag)

Avgift för älgjakt på statens mark

Grundavgiften är 1 500 kr för tilldelat vuxet djur. Avgift för varje fällt vuxet djur är 1 000 kr exklusive älgavgiften (400 kr). Avgift för kalv är 100 kr.

Renskötande samers jakträtt

Upplåtelserna sker med stöd av 32 § i rennäringslagen. På de upplåtna markerna jagar även renskötande samer. På de upplåtna markerna jagar även renskötande samer, vilket innebär att jakt kan komma att ske på samma marker under samma tider. Detta medför ett behov av god dialog mellan upplåtelsejaktlag och samebyn med anledning av att kunna bedriva en säker jakt. Till exempel bör upplåtelsejaktlag tydlig meddela berörd sameby ifall de inte avser utnyttja jakttid som de har upplåten

Björnjakt på statens mark i fjällen

Du som bor i en fjälllkommun kan ansöka om att jaga björn på statens mark i fjällen. Du får bjuda in två personer som gäster i jakten.

Kontakt

Torleif Eriksson

Småviltsjakt

Lars Dahlberg

Jakt på älg och björn