Fiskevårdsåtgärder

Fiskevårdsåtgärder är åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande av fiskbestånden.

Länsstyrelsen ansvarar för olika fiskevårdsåtgärder. Vi kan till exempel:

 • bidra till att utfärda bestämmelser för fisket och se till att dessa följs
 • återskapa miljön i och kring ett vattendrag
 • förbättra vattenkvalitén
 • plantera ut fisk.

Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

Undersökningar som syftar till ökade kunskaper om fiskbestånden och uppföljning av fiskevård är även det en viktig del av fiskevården och arbetet med miljömålen.

För att återskapa eller bevara livskraftiga fiskbestånd stödjer länsstyrelsen ett stort antal fiskevårdsprojekt. Vi fördelar statliga fiskevårdsbidrag, fiskeavgiftsbidrag och stödpengar från EU som ska användas till fiskevårdande åtgärder.

Fiskevård kan gynna till exempel fritidsfiske, turistfiske, yrkesfiske och miljövärden. Fiskevårdsarbetet bedrivs också via Länsstyrelsens arbete med miljölagstiftningen. Prövningar av vattenkraftverk och andra exploateringsföretag är en viktig del i att bevara livskraftiga fiskbestånd.

Havs- och fiskeriprogrammet på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Plantera ut/flytta fisk och kräftor

Du behöver tillstånd för alla utplanteringar och flyttningar av fisk och kräftor från Länsstyrelsen. Detta för att undvika spridning av sjukdomar och förhindra oönskad spridning av fisk- och kräftarter. Du ska även rapportera utplanteringen/flytten till Länsstyrelsen när den är genomförd.

Vid prövning:

 • Tar vi hänsyn till arter som är upptagna på listan över hotade arter eller som är klassade som hänsynskrävande. Exempel på sådana arter är öring och flodkräfta.
 • Kontrolleras var arterna finns och hur en eventuell utplantering kan påverka de arter som existerar i området.
 • Det ska framgå varifrån fisken eller kräftorna skall hämtas. Jordbruksverket Länk till annan webbplats. listar hälsokontrollerade fisk- och kräftodlingar.

Ansök om att plantera ut eller flytta fisk och kräftor

 1. Ring gärna oss innan du sänder in ansökan. Då kan vi ge råd om vilka arter som kan vara lämpliga för ditt vatten eller syftet med utplanteringen.
 2. Fyll i webbformuläret:
  Ansökan om utplantering eller flyttning av fisk och kräftor
 3. När utplanteringen är gjord ska du rapportera denna till Länsstyrelsen. Fyll i webformuläret:
  Rapportera utplantering av fisk

Frågor och svar om utplantering av fisk och kräftor

Normalt sett krävs inga extra utplanteringar av en art som redan finns i ett vattenområde för att skapa ett livskraftigt bestånd. Om arten redan finns i området finns det som regel en biologisk förklaring till att arten inte är talrikare.

Genom biotopförbättrande åtgärder ges möjlighet för fisk och kräftor att skapa självreproducerande livskraftiga bestånd utan att det krävs utsättningar år efter år.

En utplantering som inte är har tillstånd är en illegal utplantering. Den strider mot Fiskeriverkets förordning (1994:1710) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen samt Fiskeriverkets författningssamling (FIFS 2011:13) om utsättning av fisk samt flyttning av fisk i andra fall än mellan fiskodlingar. En illegal utplantering är ett brott. Brott mot dessa bestämmelser kan ge upp till sex månaders fängelse.

Den som gör en illegal utplantering kan bli ersättningsskyldig till berörda fiskerättsägare vars fiskbestånd påverkats av till exempel sjukdomar till följd av utplanteringen. Ersättningsbeloppet beräknas på den skada som utplanteringen har orsakat. Beloppet kan således bli stort om ett bestånd av flodkräfta eller lax drabbas av en sjukdom till följd av en illegal utplantering.

Sjukdomen BKD (Bacterial Kidney Disease) drabbar laxfisk och förekommer i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien och är en av de vanligast förekommande sjukdomarna i fiskodlingar. Hos drabbad fisk är njuren svälld och visar vita fläckar. Dödligheten varierar med fiskart och anges till exempel vara 5-10% för regnbåge (upp till 40% vid stress) och över 80% för röding. Sjukdomen är ofarlig för människan.

Fiskodlingar provtas regelbundet för sjukdomar och om BKD eller annan anmälningspliktig sjukdom konstateras spärras odlingen och levande fisk får inte flyttas till eller från anläggningen. En drabbad odling måste genomgå en grundlig sanering.

Vad händer om min odling är drabbad?

En odling drabbad av BKD (eller annan anmälningspliktig sjukdom) får inte leverera fisk för utsättning förrän anläggningen efter sanering åter är smittfri. När sjukdomen blir känd återkallar Länsstyrelsen alla beviljade utplanteringstillstånd gällande fiskleverans från drabbad odling. För att kunna genomföra planerad fiskutsättning måste därmed nytt tillstånd sökas för att visa att fisk köps från en annan odling, som då självklart måste vara smittfri.

Länsstyrelsen får inte assistera med råd om var man kan köpa in fisk för utplantering utan hänvisar till Jordbruksverkets vattenbruksregister där alla odlingar i respektive län listas:

Jordbruksverkets vattenbruksregister Länk till annan webbplats.

Fiskeriverkets föreskrifter hos Havs- och Vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om BKD hos Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om fisksjukdomar hos Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om att gräva damm för fisk eller kräftor för husbehov

Ansök om tillstånd hos Länsstyrelsen om du vill:

 • gräva en damm för fisk eller/och kräftor på tomten för att ha till husbehov. Uppge syftet med att gräva dammen när du ansöker.
 • plantera ut fisk eller kräftor.
 • fodra fisken räknas dammen som en fiskodling. All odling av fisk kräver tillstånd.

Kontakt