Fiskevårdsåtgärder och bidrag​​

Fiskevårdsåtgärder ska göra våra fiskbestånd uthålliga. Fiskevård kan gynna till exempel fritidsfiske, turistfiske, yrkesfiske och miljövärden. Kommuner och andra aktörer kan söka bidrag för fiskevård.

Länsstyrelsen ansvarar för olika fiskevårdsåtgärder. Vi kan till exempel:

 • undersöka fiskeutvecklingen för att bevara livskraftiga fiskbestånd
 • återskapa livsmiljön i och kring ett vattendrag
 • förbättra vattenkvalitén
 • kalka försurade vattendrag
 • ge bidrag
 • vara med vid olika miljöprövningar.

Fiskevårdsbidrag

Vill du göra åtgärder som kan gynna våra fiskbestånd? Länsstyrelsen ger stöd till fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Vem kan söka fiskevårdsbidrag?

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka pengar till fiskevårdsprojekt.

Bidrag ska gynna den biologiska mångfalden

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan
 • återintroduktion av arter som försvunnit
 • fiskevårdsplaner
 • fiskvägar.

Sätt ut eller flytta fisk och kräftor

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för alla utsättningar och flyttningar av fisk och kräftor. Detta för att undvika spridning av sjukdomar och förhindra oönskad spridning av fisk- och kräftarter. Du ska rapportera utsättningen/flytten till Länsstyrelsen när den är genomförd.

När du ansöker:

 • Tar vi hänsyn till arter som är upptagna på listan över hotade arter eller som är klassade som hänsynskrävande. Exempel på sådana arter är öring och flodkräfta.
 • Kontrolleras var arterna finns och hur en eventuell utplantering kan påverka de arter som existerar i området.
 • Det ska framgå varifrån fisken eller kräftorna skall hämtas. Jordbruksverket Länk till annan webbplats. listar hälsokontrollerade fisk- och kräftodlingar.

Ansök om att sätta ut eller flytta fisk och kräftor

 1. Ring gärna oss innan du ansöker. Då kan vi ge råd om vilka arter som kan vara lämpliga för ditt vatten eller syftet med utsättningen.
 2. Fyll i webbformuläret:
  Ansökan om utsättning eller flyttning av fisk och kräftor
 3. När utplanteringen är gjord ska du rapportera denna till Länsstyrelsen. Fyll i webformuläret:
  Rapportera utsättning av fisk

Frågor och svar om utsättning av fisk och kräftor

Normalt sett krävs inga extra utsättningar av en art som redan finns i ett vattenområde för att skapa ett livskraftigt bestånd. Om arten redan finns i området finns det som regel en biologisk förklaring till att arten inte är talrikare.

Genom biotopförbättrande åtgärder ges möjlighet för fisk och kräftor att skapa självreproducerande livskraftiga bestånd utan att det krävs utsättningar år efter år.

En utsättning som inte är har tillstånd är en illegal utsättning. Den strider mot Fiskeriverkets förordning om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen samt Fiskeriverkets författningssamling om utsättning av fisk samt flyttning av fisk i andra fall än mellan fiskodlingar. En illegal utplantering är ett brott. Brott mot dessa bestämmelser kan ge upp till sex månaders fängelse.

Den som gör en illegal utsättning kan bli ersättningsskyldig till berörda fiskerättsägare vars fiskbestånd påverkats av till exempel sjukdomar till följd av utplanteringen. Ersättningsbeloppet beräknas på den skada som utsättningen har orsakat. Beloppet kan bli stort om ett bestånd av flodkräfta eller lax drabbas av en sjukdom till följd av en illegal utsättning.

Sjukdomen BKD (Bacterial Kidney Disease) drabbar laxfisk och förekommer i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien och är en av de vanligast förekommande sjukdomarna i fiskodlingar. Hos drabbad fisk är njuren svälld och visar vita fläckar. Dödligheten varierar med fiskart och anges till exempel vara 5-10% för regnbåge (upp till 40% vid stress) och över 80% för röding. Sjukdomen är ofarlig för människan.

Fiskodlingar provtas regelbundet för sjukdomar och om BKD eller annan anmälningspliktig sjukdom konstateras spärras odlingen och levande fisk får inte flyttas till eller från anläggningen. En drabbad odling måste genomgå en grundlig sanering.

Vad händer om min odling är drabbad?

En odling drabbad av BKD (eller annan anmälningspliktig sjukdom) får inte leverera fisk för utsättning förrän anläggningen efter sanering åter är smittfri. När sjukdomen blir känd återkallar Länsstyrelsen alla beviljade utplanteringstillstånd gällande fiskleverans från drabbad odling. För att kunna genomföra planerad fiskutsättning måste därmed nytt tillstånd sökas för att visa att fisk köps från en annan odling, som då självklart måste vara smittfri.

Länsstyrelsen får inte assistera med råd om var man kan köpa in fisk för utplantering utan hänvisar till Jordbruksverkets vattenbruksregister där alla odlingar i respektive län listas:

Jordbruksverkets vattenbruksregister Länk till annan webbplats.

Fiskeriverkets föreskrifter hos Havs- och Vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om BKD hos Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om fisksjukdomar hos Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om att gräva damm för fisk eller kräftor för husbehov

Ansök om tillstånd hos Länsstyrelsen om du vill:

 • gräva en damm för fisk eller/och kräftor på tomten för att ha till husbehov. Uppge syftet med att gräva dammen när du ansöker.
 • plantera ut fisk eller kräftor.
 • fodra fisken räknas dammen som en fiskodling. All odling av fisk kräver tillstånd.

Kontakta oss för att ansöka.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss