Val

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten. Vid val till Europaparlamentet är det Länsstyrelsen som administrerar röstlängden för alla röstberättigade i EU-valet.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar vid valen till riksdag, kommun och regioner.

För partier på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vid ett val till Europaparlamentet ansvarar Länsstyrelsen för att lägga till eller ta bort EU-medborgare ur röstlängden, beroende på om de vill rösta i Sverige eller i ett annat EU-land.

Affischering utmed allmänna vägar inför valet

Inför höstens val får politiska partier affischera utmed allmänna vägar utanför detaljplanelagt område i länet. Partierna måste delta i något av valen till riksdag, regionfullmäktige i Västerbottens län eller till kommunfullmäktige i en eller flera av länets kommuner. Det är enbart tillåtet att affischera från och med den 14 augusti till och med den 18 september 2022.

 • Valaffischer får inte sättas upp längst mötesfria landsvägar.
 • Valaffischer får inte sättas upp i kurvor.
 • Valaffischer får inte sättas upp på broar.
 • Valaffischer får inte sättas upp i cirkulationsplatser.
 • Valaffischer får inte placeras närmare korsningar och cirkulationsplatser än 75 meter.
 • Valaffischer får inte skymma vägmärken eller andra väganordningar och inte utformas så att de kan förväxlas med dessa.
 • Valaffischer får inte placeras närmare vägmärken och trafiksignaler än 50 meter.
 • Valaffischer får inte placeras närmare vägkant än fem meter. Om vägområdet sträcker sig längre än fem meter från vägkant får skylten inte placeras inom vägområdet.
 • Storleken på valaffischerna får inte överstiga fyra kvadratmeter.
 • Affischerna ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar nedskräpning i naturen.
 • Valaffischer ska tas ner senast den 18 september 2022.

Oberoende av vårt beslut kan det behövas tillstånd av markägaren för att sätta upp valaffischer. Valaffischer som placeras inom vägområde kan komma att avlägsnas av väghållningsmyndigheten.

Under valnatten

Under valnatten ansvarar Länsstyrelsen för valnattsrapporteringen. Det innebär att valdistrikten i länet rapporterar sina röstresultat till oss. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten. Det preliminära valresultatet kan du sedan ta del av hos Valmyndigheten.

Valresultat på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi

 • kontrollräknar valnattens resultat
 • granskar ogiltiga röster
 • fördelar röster på olika valsedelstyper
 • räknar personröster
 • utser ledamöter och ersättare till region- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i region- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Kontakt