Tjäderberget

Välkommen ut i äkta västerbottnisk natur! Här får du vildmarksupplevelser, rekreation och ro för själen. Tjäderberget är ett fantastiskt naturlandskap med gammal skog, trolska tjärnar, bäckar och små öppna våtmarker. Här kan du vandra i timmar utan att se vare sig en skogsbilväg eller ett kalhygge.

Brända träd.

Det finns inga leder i området utan tanken är att man ska orientera på egen hand och kunna få en verklig vildmarksupplevelse. Vi har pekat ut 8 platser i reservatet som kan vara särskilt intressanta att besöka. De punkterna är utsatta på en kartaPDF och finns även som GPS-koordinater.

Exempel på fina ställen att besöka är Vitbergets toppartier med gammal tallskog, en fantastisk utsikt från Slimtmorberget eller en naturvårdsbränd skog.

Stort och orört område

Tjäderbergets naturreservat är över 1100 hektar stort vildmarksområde. Terrängen är kuperad och har tydligt påverkats av skogsbränder. Skogen är helt talldominerad med ett stort inslag av lövträd. Det finns flera skogsberg, mellanliggande svackor, bäckdråg, myrar och tjärnar.

Området har inventerats vid flera tillfällen och totalt har det noterats långt över 400 olika arter som frodas i Tjäderbergets vildmarksområde, varav många är rödlistade.

Lunglav växandes på Tjäderberget.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tjäderberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is förutom inom avgränsat delområde A, enligt bilaga 2 i beslutet.
  • Störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar med undantag för bär- och matsvampsplockning samt blomplockning för eget behov.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.


Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2005, 2014
Storlek: 1 109 hektar
Kommun: Lycksele och Vindeln
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000