Rödingsjö

Den fjällnära granominerade skogen i reservatet är ytterst lite påverkad av människan och stora delar av skogen är urskogsartad.

Naturreservatet Rödingsjö ligger cirka två kilometer söder om Borgafjäll. Området utgörs av en sjörik och småkuperad bergsplatå.

Rödingsjöns norra och nordöstra är småkuperat och bildar en mosaik av skogsklädda moränryggar och myrar. Högre upp på berget växer fjällbjörkskog. På myrarna trivs många fåglar och i skogen har många rödlistade arter hittats.

I Rödingsjö kan du både vandra i på sommaren och åka skoter eller skidor på vintern.

I områdets mitt finns två större myrar, Skrymtflon och Storskiftet. I våtmarkerna inom reservatet trivs många fåglar och ett flertal har vid våtmarksinventeringen bedömts ha ett högt naturvärde. Rödlistade arter som hittats vid inventering är skogsrör, rosenticka, gammelgransskål, gränsticka, harticka, doftskinn, taigaskinn, rynkskinn, lappticka och gräddticka.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rödingsjö. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, annat än terrängskoter på väl snötäckt mark utmed markerad vinterled där terrängskotrar enligt särskild utmärkning får framföras.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Skoterled Skoterled
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1998, 1999
Storlek: 6 434,2 hektar
Kommun: Dorotea
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000