Orrliden

Naturen består omväxlande av myr, bäckdråg, torrare moränkullar samt en bördig och sumpig sluttning. Marken har genomgående god produktionsförmåga vilket bland annat ses i det stora inslaget av hög- och lågörter.

Områdets tidigare bränder har präglat delar av området och de flesta tallarna har ett brandljud, på enstaka tallar förekommer två. Över hela området finns rikligt med spår från människans aktiviteter; gropar efter stubbtäkter, stubbar från dimensionsavverkning och körvägar som ses tydligt i terrängen.

Områdets två delar

Områdets nordvästra del.

I den nordvästradelen växer en högrest tallskog med stort inslag av tallöverståndare av minst två generationer. De gamla tallarna utgör en skarp kontrast mot de ungskogar som angränsar reservatet i nordväst. Inväxningen av granen är påtaglig i den bördiga sluttningen och granskogen har börjat utveckla höga naturvärden. Spritt i området finns stort inslag av lövträd, främst asp och grov björk.

Reservatets nedre delar norr om bäcken saknar nästan helt tallöverståndare och skogen har troligtvis uppkommit efter branden 1831. Området domineras av gran med ett visst inslag av äldre lövträd. I sydost vidgar sig bäckdråget kraftigt och gränsar mot trädbevuxen myr.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Orrliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997, 2001
Storlek: 18 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000