Mesjödalen

Mesjödalens naturreservat utgörs av två branta sluttningar på var sin sida om en centralt belägen myr. Genom myren rinner Mesjöbäcken. Granskog dominerar på båda sluttningarna, med inslag av örtrika produktiva skogar.

I sluttningarna dominerar granskog, med inslag av lövträd, örtrika produktiva fuktstråk, spridda gamla tallar och även mindre ytor med talldominerade hällmarksimpediment.

I de nedre delarna av sluttningarna finns en del gamla avverkningsstubbar från äldre tiders dimensionsavverkningar, medan det i de brantare partierna helt saknas spår av skogsbruk. Den norra, sydvästvända sluttningen är blockrik och, speciellt i norra delen, brant med lodytor, små grottor och mycket stora block.

Den södra, nordöstvända sluttningen täcks av frisk-fuktig granskog dominerad av 110–140-åriga träd och med allmänt med ännu äldre, upp mot 200-åriga granar. Kring de bäckar som sträcker sig ner längs berget växer grova gamla granar och det finns gott om högörter, ormbunkar och bitvis rikligt med död gran-, björk- och sälgved.

I reservatets skog finns det rikligt med garnlav.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Mesjödalen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintliga skogsbilvägar samt för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009
Storlek: 226 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat