Avanäset

Avanäset är ett stort opåverkat kustområde med skogar och havsmiljöer.

Avanäset har mycket höga naturvärden knutna till skogen. I de glesa tallskogarna på hällmarkerna och i granskogarna finns många gamla träd och mycket hänglavar.

I den marina delen av reservatet finns rev, orörda skär, små öar och grunda vikar. Det är viktiga lekområden för fiskar och viktiga rast- och häckningslokaler för fåglar.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Avanäset. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, eller häckande fåglar på öar och skär.
  • Göra upp eld direkt på berghällar.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg samt med undantag för snöskoterkörning vintertid på is eller på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Ankra, förtöja eller lägga upp båt, flotte med flera vattenfarkoster längre än 2 dygn, med undantag för ordinära fritidsbåtar i anslutning till befintliga stugor.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd använda omrdået för organiserade tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang.

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017
Storlek: 714 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat