Verksamhetsplan ANDT/BF 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:08
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

I förordning 2012:606 har Länsstyrelsen uppdraget att stödja genomförandet av den nationella ANDT-politiken, vilket inbegriper tillsyn och samordning. Förordningen 2016:1258 beskriver uppdraget att stödja och bidra till regional samordning av brottsförebyggande arbete. Dessa uppdrag klarar inte Länsstyrelsen själv utan är beroende av
samverkan med andra aktörer som har uppdrag i enlighet med nationella dokumenten och att alla berörda aktörer fortsätter att avsätta resurser för att utvecklingen ska gå framåt.

Sedan 1998 har det funnits en Länssamverkansgrupp för ANDT-frågor i Värmland. Året innan antogs den första länsstrategin inom området. Den länsstrategi som nu är aktuell arbetades fram under 2016 i nära dialog med kommuner och andra samverkanspartners i länet. Länsstrategin ligger helt i linje med den uppdaterade nationella ANDT-strategin som presenterades i februari 2016.

Den regionala ANDT-strategin kompletteras med en årlig verksamhetsplan. Denna verksamhetsplan innehåller en kort beskrivning av organisationen av det ANDT/BF- förebyggande arbetet i Värmland samt länsaktörernas planerade insatser under 2018 och ansvarig huvudaktör. Handlingsplanen har från 2018 kompletterats med brottsförebyggande insatser som ligger i linje med det nationella brottsförebyggande programmet ”Tillsammans mot brott”.

Samhällsråd Värmland står bakom denna verksamhetsplan.

Kontakt