Utsatthet på bostadsmarknaden - 2018 års bostadsmarknadsanalys

Om publikationen

Löpnummer:
2018:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
43
Publikationstyp:
Rapport

Befolkningen i Värmland fortsätter att växa och under 2017 nådde länet en befolkningsnivå som inte varit sedan senare halvan av 1990-talet. Fler män än kvinnor finns i länet och befolkningen blir allt äldre samtidigt som fler barn föds. Detta gör att befolkningssammansättningen i länet blir allt mer ojämn.

Högkonjunktur råder fortfarande och byggandet av bostäder i Värmland 2017 har fortsatt legat på en hög nivå vilket det även förväntas göra kommande år. Det finns dock stora utmaningar då länets marknadsförutsättningar samt höga produktionskostnader är den främsta faktorn som utgör ett hinder för bostadsbyggandet då detta främst sker på marknadsmässiga villkor. Byggande under 2018 förväntas fortsatt vara högt för att sedan trappa av något kommande år. En växande osäkerhet kring marknadsläget börjar märkas och det finns en utmaning att hålla byggandet och dialogen om bostadsförsörjning levande de kommande åren.

En utsatthet på bostadsmarknaden finns bland flera grupper och för dessa finns en svårighet att få tag i lämpliga bostäder. Utsattheten kan både vara social, ekonomisk och fysisk vilket gör frågan om bostadsförsörjning utmanande för kommunerna då ofta enskilda lösningar behöver hittas. Myter och förutfattade meningar kring de utsatta grupperna behöver suddas ut då människor idag har ett annat behov och önskemål kring bostaden jämfört med tidigare. Samtidigt som vi blir äldre och piggare blir vi också allt mer miljömedvetna vilket ställer krav på nybyggnation i sig och vad vi bygger av. Det ställer också krav på en annan typ av resande och infrastruktur.

Länets arbete med bostadsförsörjningen är fortsatt intensivt. Kommuner som inte har byggt på många år sätter spaden i backen. Industrin byggs ut för att främja ett mer hållbart byggande. Infrastruktur byggs ut och anpassas. Kommunerna samarbetar och lyfter bostadsfrågan både internt och externt och nyttjar varandras kunskaper och kompetens.

Kort sammanfattning:

  • Värmlands befolkning ökade med 1065 personer under 2017.
  • 11 av 16 kommuner har ett underskott på bostäder i kommunen som helhet och 14 av 16 har ett underskott i centralorten.
  • 991 bostäder färdigställdes och 805 bostäder påbörjades under 2017.
  • Beviljade bygglov under 2017 resulterade i 860 lägenheter.
  • 2319 bostäder förväntas påbörjas de kommande två åren.
  • 55 procent av de färdigställda bostäderna 2017 var bostadsrätter vilket är en mycket stor ökning jämfört med 2016.
  • Den största begränsande faktorn för att bygga bostäder i länet har med ekonomi och finansiering att göra, särskilt de hårda avskrivningsreglerna.
  • Det föds fler barn i länet samtidigt som befolkningen blir allt äldre.
  • 80 miljoner kronor har beviljats av Länsstyrelsen i statliga stöd för bostadsbyggande under 2017.

Kontakt