Uppföljning av skyddade områden i Värmlands län. Policy och översiktlig plan

Om publikationen

Löpnummer:
2017:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten omfattar två delar, dels en policy för uppföljningen av skyddade områden i Värmlands län och dels en översiktlig plan (bilagorna 2 - 4), som sammanställer länets uppföljning i skyddade områden för en 12-årsperiod.

Framtagandet av policyn och den översiktliga planen har skett på uppdrag av Naturvårdsverket, och är ett första steg i Länsstyrelsernas arbete med att påbörja en samordnad uppföljning av skyddade områden i länen. Samtliga områden som har upprättats av Länsstyrelsen med syfte att bevara naturtyper och arter samt värna om friluftslivet inkluderas såsom naturreservat, Natura 2000-områden, djur- och växtskyddsområden, naturvårdsavtal och biotopskydd. Länsstyrelsen har valt att inkludera naturminnen i uppföljningen.

Dokumentet behöver revideras regelbundet, och block B behöver justeras vartefter ny kunskap framkommer om hur uppföljningsmetoderna fungerar och vilka kostnader de medför.

Kontakt