Uppföljning av hävdade gräsmarker i skyddade områden - Värmlands län 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2014:16

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-6845

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 130

Publikationstyp: Rapport

Omslag hävdade gräsmarker

Rapporten presenterar en uppföljning av hävdade gräsmarker i skyddade områden. Inventeringen har utförts i 28 skyddade områden, främst naturreservat och Natura 2000-områden men även ett biotopskydd. Inventeringen omfattar totalt 55 uppföljningsenheter.

Resultatet visar på en stor variation av förekomst och rikedom av arter liksom behovet av åtgärder för att förbättra hävdstatusen. Generellt sett är slåtterängarna artrikast medan betesmarkerna är mer varierade.

Det finns många åtgärder, små som stora, som behöver göras för att förbättra situationen i ett antal områden. Genomgående i många betade områden behövs det en bättre hävd (ett högre betestryck) och en del röjningsinsatser för att behålla och utveckla områdenas höga naturvärden.

Inventeringen utfördes fältsäsongen 2012.

Kontakt